e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


C# 10. Leksykon kieszonkowy

Joseph Albahari, Ben Albahari
cena: 49.90 z
Data wydania: 2022-07-01
stron: 256, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie helion.pl
C# jest obiektowym jêzykiem programowania ogólnego przeznaczenia z kontrol± typów - dojrza³ym i wyj±tkowo wszechstronnym. Jego twórcy chcieli przede wszystkim zapewniæ programistom jak najwiêksz± efektywno¶æ, co znalaz³o odzwierciedlenie w prostocie jêzyka, ekspresywno¶ci kodu i wydajno¶ci dzia³ania. Wersja C# 10 zosta³a dostosowana do wspó³pracy ze ¶rodowiskiem uruchomieniowym Microsoft .NET 6.
Ta ksi±¿ka ma pe³niæ funkcjê u¿ytecznej ¶ci±gawki zawieraj±cej wszystko, co potrzebne do pracy z C#. Zosta³a pomy¶lana tak, aby maksymalnie u³atwiæ przegl±danie i odnajdywanie potrzebnych tre¶ci - i tym samym wesprzeæ pracê ka¿dego, komu zale¿y na sprawnym pisaniu kodu w jêzyku C#. Jest te¿ nieocenion± pomoc± dla osób, które znaj± ju¿ inne jêzyki programowania, takie jak C++ czy Java, i chc± nabraæ wprawy w pracy z C#. Poszczególne zagadnienia przedstawiono w przejrzysty, tre¶ciwy i esencjonalny sposób, tak by skoncentrowaæ siê na najwa¿niejszych sprawach. To ksi±¿ka, która powinna siê znajdowaæ w zasiêgu rêki ka¿dego programisty C#!
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • podstawy jêzyka z uwzglêdnieniem nowych cech C# w wersji 10
  • zaawansowane zagadnienia, w tym przeci±¿anie operatorów, ograniczenia typów, typy z warto¶ci± pust± i wzorce dopasowania typów
  • wyra¿enia lambda, domkniêcia i funkcje asynchroniczne
  • LINQ: sekwencje, leniwe wykonanie, standardowe operatory zapytañ
  • kod nienadzorowany i wska¼niki
  • atrybuty, dyrektywy preprocesora i generowanie dokumentacji XML

Kodujesz w C#? Miej pod rêk± wszystko, co potrzebne!


Cena: 49.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C# - Programowanie

C#. Rusz g³ow±! Wydanie IV (70.95z)
Programowanie aplikacji dla Sklepu Windows w C#. Projektowanie innowacyjnych aplikacji sklepu Windows przy u¿yciu WinRT, XAML i C# (47.04z)
C# 3.0 Cookbook. 3rd Edition (177.65z)
Microsoft Visual Studio 2012. Programowanie w C# (39.90z)
Struktury danych i algorytmy w jêzyku C#. Projektowanie efektywnych aplikacji (26.95z)
Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# (70.95z)
C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII (81.95z)
C# 7.0. Leksykon kieszonkowy (21.29z)
C# 7.0 w pigu³ce. Wydanie VII (70.95z)
C# dla laików. Kurs video. Wejd¼ w ¶wiat programowania! (67.05z)
The Road to Azure Cost Governance (129.00z)
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w jêzyku C# (89.00z)
Xamarin. Tworzenie interfejsów u¿ytkownika (36.85z)
C# 9.0 w pigu³ce (98.45z)
C# 7.0. Leksykon kieszonkowy (19.20z)
C# 7.0 w pigu³ce. Wydanie VII (78.69z)
C#. Zacznij programowaæ! (48.95z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie III (32.45z)
C# 6.0. Leksykon kieszonkowy (34.90z)
Wzorce projektowe. Leksykon kieszonkowy (24.90z)

Pozostae z serii: Inne

Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Krok po kroku (63.84z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
Baltie. Kurs video. Poziom pierwszy. Elementarz programowania w jêzyku wizualnym (29.00z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (29.00z)
Unreal Engine. Nauka pisania gier dla kreatywnych (31.35z)
Python. Wprowadzenie (55.00z)
Sygna³y, modulacje i systemy. Laboratorium (23.00z)
Poznajemy LEGO MINDSTORMS EV3. Narzêdzia i techniki budowania i programowania robotów (52.80z)
Asembler dla procesorów Intel. Vademecum profesjonalisty (75.00z)
jOOQ Masterclass (149.00z)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III. eBook. ePub (14.90z)
LEGO Mindstorms EV3. Podstawy programowania. Æwiczenia z rozwi±zaniami (32.45z)
Practical Ansible 2 (129.00z)
Beginning C# 7 Hands-On The Core Language (159.00z)
Programowanie serwera Oracle 11g SQL i PL/SQL. eBook. Pdf (47.00z)
Learning Python. 2nd Edition (118.15z)
XPath and XPointer. Locating Content in XML Documents (101.15z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych (8.18z)
Od mózgu do umys³u Jak powstaje nasz wewnêtrzny ¶wiat (37.72z)
Ethereum dla zaawansowanych. Tworzenie inteligentnych kontraktów i aplikacji zdecentralizowanych (43.45z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek