e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -44%


Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco

Adam Józefiok
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2012-02-01
stron: 304, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Dowiedz siê jak zaprojektowaæ sprawnie dzia³aj±c± sieæ komputerow±

 • Jak dobraæ odpowiedni rodzaj sieci komputerowej?
 • Jak po³±czyæ urz±dzenia pracuj±ce w sieci?
 • Jak uruchomiæ i pod³±czyæ router?
Sieci komputerowe zapewniaj± to, co we wspó³czesnym spo³eczeñstwie najwa¿niejsze - szybki dostêp do informacji i komunikacjê miêdzy lud¼mi. Wykorzystywane s± niemal wszêdzie: w telekomunikacji, medycynie, motoryzacji, szkolnictwie, nauce i rozrywce. Zadomowi³y siê na dobre w ma³ych przedsiêbiorstwach i globalnych organizacjach, umo¿liwiaj±c wymianê dokumentów miêdzy pracownikami i kontrahentami, a tak¿e dostêp do zasobów wewnêtrznych firmy dla wspó³pracowników mobilnych. Wspó³czesne firmy nie mog± wiêc funkcjonowaæ bez sieci, dlatego te¿ nale¿y zapewniæ sprawne jej funkcjonowanie, odpowiednio j± przygotowaæ i zabezpieczyæ - nawet je¶li jest to tylko sieæ domowa.
Ksi±¿ka "Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco" to niezbêdny podrêcznik dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynaj± swoj± przygodê z sieciami komputerowymi oraz urz±dzeniami Cisco. Dziêki temu przewodnikowi poznasz mechanizmy dzia³ania sieci, funkcjonowanie poszczególnych urz±dzeñ sieciowych, sposoby dzia³ania prze³±czników oraz routerów, a tak¿e metody konfiguracji. Nauczysz siê tak¿e jak zabezpieczyæ komputery przed zewnêtrznymi atakami oraz przygotowaæ system operacyjny do pracy w sieci.
 • Podstawy sieci komputerowych
 • Przegl±darki internetowe
 • Media sieciowe
 • Projektowanie sieci i okablowania
 • Model sieci komputerowych
 • Sieæ Ethernet
 • Prze³±czniki Cisco
 • Sieci VLAN
 • Protokó³ VTP i STP
 • Routery Cisco
 • Protoko³y routingu
 • Listy ACL i bezpieczeñstwo w sieci

Twórz sieci komputerowe na w³asny u¿ytek i na potrzeby biznesuCena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Aplikacje i us³ugi a technologie sieciowe (82.98z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych (45.36z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

Microsoft Excel 2013 Budowanie modeli danych przy u¿yciu PowerPivot (71.60z)
Damn Small Linux. Uniwersalny, szybki i bezpieczny system operacyjny (59.00z)
Windows 7 PL. Optymalizacja. eBook. Mobi (27.90z)
Hands-On Data Analysis with Pandas - Second Edition (129.00z)
Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów. Poradnik dla zaawansowanych programistów (53.46z)
Laravel: Up & Running. A Framework for Building Modern PHP Apps. 2nd Edition (186.15z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (79.00z)
Elektronika. Od praktyki do teorii. eBook. Pdf (62.90z)
Infrastructure as Code with Azure Bicep (149.00z)
Wirtualny ¶wiat z klocków LEGO. Projekty do samodzielnego wykonania (13.70z)
Functional Kotlin (169.00z)
Continuous Delivery with Docker and Jenkins - Third Edition (179.00z)
Microsoft SQL Server 2012. Optymalizacja kwerend T-SQL przy u¿yciu funkcji okna (44.80z)
Encyklopedia elementów elektronicznych. Tom 2. Tyrystory, uk³ady scalone, uk³ady logiczne, wy¶wietlacze, LED-y i przetworniki akustyczne (44.16z)
Excel 2019 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Tajniki Windows Server 2016 (134.10z)
Ajax dla twórców aplikacji internetowych (34.90z)
XQuery. Search Across a Variety of XML Data. 2nd Edition (186.15z)
Visual Studio 2010 dla programistów C#. eBook. ePub (99.00z)
Tablice informatyczne. HTML 5. eBook. Pdf (9.90z)