e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -44%


Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco

Adam Józefiok
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2012-02-01
stron: 304, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Dowiedz siê jak zaprojektowaæ sprawnie dzia³aj±c± sieæ komputerow±

 • Jak dobraæ odpowiedni rodzaj sieci komputerowej?
 • Jak po³±czyæ urz±dzenia pracuj±ce w sieci?
 • Jak uruchomiæ i pod³±czyæ router?
Sieci komputerowe zapewniaj± to, co we wspó³czesnym spo³eczeñstwie najwa¿niejsze - szybki dostêp do informacji i komunikacjê miêdzy lud¼mi. Wykorzystywane s± niemal wszêdzie: w telekomunikacji, medycynie, motoryzacji, szkolnictwie, nauce i rozrywce. Zadomowi³y siê na dobre w ma³ych przedsiêbiorstwach i globalnych organizacjach, umo¿liwiaj±c wymianê dokumentów miêdzy pracownikami i kontrahentami, a tak¿e dostêp do zasobów wewnêtrznych firmy dla wspó³pracowników mobilnych. Wspó³czesne firmy nie mog± wiêc funkcjonowaæ bez sieci, dlatego te¿ nale¿y zapewniæ sprawne jej funkcjonowanie, odpowiednio j± przygotowaæ i zabezpieczyæ - nawet je¶li jest to tylko sieæ domowa.
Ksi±¿ka "Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco" to niezbêdny podrêcznik dla wszystkich, którzy dopiero rozpoczynaj± swoj± przygodê z sieciami komputerowymi oraz urz±dzeniami Cisco. Dziêki temu przewodnikowi poznasz mechanizmy dzia³ania sieci, funkcjonowanie poszczególnych urz±dzeñ sieciowych, sposoby dzia³ania prze³±czników oraz routerów, a tak¿e metody konfiguracji. Nauczysz siê tak¿e jak zabezpieczyæ komputery przed zewnêtrznymi atakami oraz przygotowaæ system operacyjny do pracy w sieci.
 • Podstawy sieci komputerowych
 • Przegl±darki internetowe
 • Media sieciowe
 • Projektowanie sieci i okablowania
 • Model sieci komputerowych
 • Sieæ Ethernet
 • Prze³±czniki Cisco
 • Sieci VLAN
 • Protokó³ VTP i STP
 • Routery Cisco
 • Protoko³y routingu
 • Listy ACL i bezpieczeñstwo w sieci

Twórz sieci komputerowe na w³asny u¿ytek i na potrzeby biznesuCena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (62.37z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (37.95z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)

Pozostae z serii: Inne

The Node Craftsman Book (159.00z)
Getting Started with Google BERT (129.00z)
Co ludzie sukcesu robi± przed ¶niadaniem (17.45z)
Looking for a challenge? (95.20z)
Nowoczesny JavaScript. Poznaj ES6 i praktyczne zastosowania nowych rozwi±zañ (26.95z)
Blender 2.3. Oficjalny podrêcznik (99.00z)
Przygoda z elektronik± (69.00z)
Python Fundamentals (89.90z)
Algebra liniowa z elementami geometrii. Teoria, przyk³ady, zadania (15.19z)
Bezpieczeñstwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 1 (99.00z)
Instant Heat Maps in R How-to (69.90z)
Tatry Polskie. Przewodnik - Celownik (29.90z)
CentOS Quick Start Guide (139.00z)
Nieoficjalny przewodnik dla budowniczego LEGO (34.90z)
Windows 98 PL. Vademecum profesjonalisty (125.00z)
Internet. Dla seniorów (19.20z)
ABC Excel 2021 PL (43.55z)
Dane testowe. Teoria i Praktyka (17.45z)
JavaScript. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (62.90z)
Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach (31.35z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów | Zajmujemy się wyłączanie adblue we wszystkich maszynach grupy CNH. Dojazd do klienta oraz gwarancja dożywotnia. Faktura Vat. Atrakcyjne ceny.