e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-19
Promocja: -35%


Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II

Sam Newman
promocja -35%
cena: 109 z 70.85 z
Data wydania: 2022-05-01
stron: 552, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
Mikrous³ugi s± dla wielu organizacji wspania³± alternatyw±. Systemy rozproszone z³o¿one ze wspó³pracuj±cych ze sob± mikrous³ug pozwalaj± na efektywne i elastyczne dostarczanie oprogramowania, które ¶ci¶le odpowiada na wymagania u¿ytkowników. Dodatkow± zalet± jest mo¿liwo¶æ relatywnie szybkiego wprowadzania modyfikacji w systemie, co u³atwia p³ynne zaspokajanie zmieniaj±cych siê potrzeb. Pewnym wyzwaniem dla programistów jednak mo¿e byæ z³o¿ono¶æ powodowana przez w³a¶ciwo¶ci architektury systemów rozproszonych, a tak¿e pojawiaj±ce siê wci±¿ nowe technologie i metodyki, które znacz±co zmieniaj± sposób korzystania z mikrous³ug.
To drugie wydanie praktycznego przewodnika po projektowaniu, tworzeniu, wdra¿aniu, skalowaniu i utrzymaniu systemów opartych na drobnoziarnistych mikrous³ugach. Publikacja zosta³a uzupe³niona o informacje dotycz±ce najnowszych trendów i technologii zwi±zanych z mikrous³ugami. Sporo miejsca po¶wiêcono na staranne przeanalizowanie przyk³adów dotycz±cych opisywanych koncepcji, a tak¿e pokazanie optymalnych sposobów rozwi±zywania ró¿nych problemów. Opisano równie¿ najnowsze rozwi±zania dotycz±ce modelowania, integracji, testowania, wdra¿ania i monitorowania autonomicznych us³ug. Bardzo interesuj±c± czê¶ci± s± studia przypadków, w których przeanalizowano, jak organizacjom udaje siê w praktyce w pe³ni wykorzystywaæ mo¿liwo¶ci mikrous³ug.
Dziêki ksi±¿ce dowiesz siê, jak:
  • przeprowadzaæ orkiestracjê kontenerów i wdra¿aæ rozwi±zania bezserwerowe
  • dostosowywaæ projekt systemu do potrzeb organizacji
  • wybraæ najlepszy sposób integracji us³ugi z systemem
  • samodzielnie wdra¿aæ mikrous³ugi
  • skutecznie testowaæ i monitorowaæ us³ugi rozproszone
  • zarz±dzaæ zabezpieczeniami dla rozszerzonej zawarto¶ci

Architektura mikrous³ug: naucz siê podejmowaæ najlepsze decyzje projektowe!Cena: 70.85 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

The Software Architect Elevator. Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise (220.15z)
Elementy systemów komputerowych (41.50z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (78.69z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (29.90z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (39.39z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (70.95z)
Algorytmy (69.00z)
Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach (254.15z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)
Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków (47.20z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
Metody formalne w in¿ynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego (65.57z)
Kombinatoryka dla programistów. Klasyka informatyki (45.69z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (32.45z)
Introducing Erlang. Getting Started in Functional Programming. 2nd Edition (143.65z)
In¿ynieria oprogramowania (54.39z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (39.00z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Skrypty pow³oki. Od podstaw (77.00z)
SQL Server 2005. Programowanie. Od podstaw (97.00z)
Wstêp do statystyki. Metody opisu statystycznego (33.48z)
Elektronika dla pocz±tkuj±cych. Praktyczne wprowadzenie do schematów, obwodów i mikrokontrolerów (71.82z)
Zrób porz±dek z poczt± elektroniczn±. 9 skutecznych sposobów ograniczaj±cych nadmiar maili (29.90z)
Building Microservices with ASP.NET Core. Develop, Test, and Deploy Cross-Platform Services in the Cloud (220.15z)
iOS 5. Podrêcznik programisty (65.45z)
Programming TypeScript. Making Your JavaScript Applications Scale (186.15z)
Apache Cookbook (101.15z)
Ruby on Rails. Od podstaw (26.95z)
Modem bez tajemnic (19.50z)
Full-Stack React, TypeScript, and Node (139.00z)
Containers in OpenStack (139.00z)
Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych. Wydanie II (37.17z)
Programming C# 10 (254.15z)
Jêzyk C. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie VIII (109.45z)
The Clojure Workshop (129.00z)
Autodesk Inventor Professional 2021 PL / 2021+ / Fusion 360. Metodyka projektowania (109.45z)
Digital Transformation with Dataverse for Teams (139.00z)
Apache Sqoop Cookbook. Unlocking Hadoop for Your Relational Database (55.24z)