e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Psychologia
Seria: Inne


Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy

Lodro Rinzler
cena: 29.90 z
Data wydania: 2014-01-30
stron: 288, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Pe³na energii i wci±gaj±ca propozycja dla przedstawicieli m³odego pokolenia, która pokazuje, jak byæ sob±, jak ¿yæ naprawdê i jak z rozwag± podchodziæ do w³asnego ¿ycia, a jednocze¶nie nie traktowaæ ¶cie¿ki rozwoju duchowego tak cholernie powa¿nie.
Ethan Nichtern,
autor Your Emoticons Won’t Save You
Gor±co polecam tê ksi±¿kê wszystkim, którzy chc± zmieniæ swoje ¿ycie i ca³y nasz ¶wiat. Przeczytaj j±, a potem wznieæ rewolucjê!
Noah Levine,
autor The Heart of the Revolution
  • Jeste¶ uduchowiony (ale niekoniecznie religijny)?
  • Rozczarowa³ Ciê ¶wiat i otaczaj±ca Ciê rzeczywisto¶æ?
  • Chcesz pog³êbiæ relacje z lud¼mi w ¶wiecie pozafacebookowym?
Je¶li chcesz czerpaæ z ¿ycia pe³nymi gar¶ciami i szukasz dla siebie najlepszej drogi, ta ksi±¿ka bêdzie Twoim przewodnikiem po wyboistych ¶cie¿kach. Poznaj proste techniki medytacyjne, by wykorzystaæ pe³n± moc swojego umys³u i cia³a. Odkryj filozofiê ¿yciow±, która otworzy Ci oczy na nowe, nieznane dot±d mo¿liwo¶ci. Prze¿ywaj ka¿dy dzieñ intensywnie i z nies³abn±c± energi±. Naucz siê metod przejmowania pe³nej kontroli nad w³asnym mikrokosmosem. ¦wiat tylko czeka, by¶ ruszy³ ¶mia³o przed siebie i odkrywa³ go kawa³ek po kawa³ku.
 

 
Lodro Rinzler jest praktykiem medytacji i nauczycielem buddyzmu szambali. Przez ostatnie dziesiêæ lat prowadzi³ liczne warsztaty w o¶rodkach medytacyjnych i kampusach uniwersyteckich na terenie ca³ych Stanów Zjednoczonych. Jego felietony zatytu³owane What Would Sid Do? ukazuj± siê regularnie w „Huffington Post” oraz „Interdependence Project”.


Cena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Psychologia

Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (29.90z)
Medytacja w ¿yciu codziennym (23.90z)
Zaatakuj swój dzieñ, zanim on zaatakuje Ciebie! Sprytne zarz±dzanie czasem w biznesie i na co dzieñ (24.05z)
ABC zwi±zków (31.20z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (31.99z)
W drodze do wyzdrowienia. Jak pomóc sobie w walce z powa¿n± chorob± (32.90z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (19.90z)
Co Ciê blokuje? Odzyskaj pewno¶æ siebie (31.99z)
Ksi±¿eczka minimalisty. Prosty przewodnik szczê¶liwego cz³owieka (27.00z)
ABC Seksualno¶ci (34.90z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (25.35z)
ABC Seksualno¶ci (27.92z)
Pozytywne my¶lenie kluczem do sukcesu (39.90z)
COACHING, KREATYWNO¦Æ, ZABAWA. Narzêdzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów (31.99z)
Przejmij kontrolê nad swoim ¿yciem. Przewodnik po NLP (23.90z)
Trening intelektu. Wyæwicz pamiêæ, koncentracjê i kreatywno¶æ w 31 dni. Wydanie II rozszerzone (39.90z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (29.00z)
Jak dzia³a szczê¶cie. Klucz do rado¶ci w pracy i w ¿yciu (29.90z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (37.00z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (19.50z)

Pozostae z serii: Inne

OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D (48.95z)
15 tajemnic zarz±dzania czasem. O czym wiedz± ludzie sukcesu? (27.45z)
Natural Language Processing with TensorFlow - Second Edition (119.00z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu. Wydanie 7 (16.45z)
Jak Unix tworzy³ historiê (31.36z)
Mastering Azure Security (94.99z)
PDF Hacks. 100 Industrial-Strength Tips & Tools (84.92z)
Po prostu PowerPoint (18.00z)
Zagubiony przedsiêbiorca. Brutalnie szczery przewodnik po ¶wiecie startupów (26.95z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (61.38z)
C# 9.0 w pigu³ce (98.45z)
Unix Power Tools. 3rd Edition (237.15z)
3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i w³asnorêczne wytwarzanie (39.90z)
High-Performance Programming in C# and .NET (149.00z)
Java. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (15.95z)
Asembler. Programowanie (59.00z)
Zbrodnie przysz³o¶ci. Jak cyberprzestêpcy, korporacje i pañstwa mog± u¿ywaæ technologii przeciwko Tobie (27.45z)
Metody numeryczne w Turbo Pascalu (39.00z)
Strategie Red Team. Ofensywne testowanie zabezpieczeñ w praktyce (54.45z)
PowerPoint 2000. Æwiczenia praktyczne (9.90z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | ciechocinek hotel | Komornik Poznań