e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Bezpieczeñstwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 1

William Stallings, Lawrie Brown
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2019-01-11
stron: 632, miêkka oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl
Zapewnienie bezpieczeñstwa systemu informatycznego jest dzi¶ nie lada wyzwaniem. Miêdzy administratorami a napastnikami trwa ci±g³y wy¶cig zbrojeñ. Agresorzy dysponuj± bardzo ró¿nymi narzêdziami i czêsto postêpuj± w sposób nieprzewidywalny. W efekcie ka¿de zabezpieczenie us³ugi czy zasobu, mimo ¿e pocz±tkowo wydaje siê doskona³e, prêdzej czy pó¼niej okazuje siê podatne na ataki. Jedyn± rzecz±, jak± mo¿e zrobiæ administrator bezpieczeñstwa systemu, jest ci±g³e utrzymywanie stanu gotowo¶ci, a tak¿e odpowiednio wczesne wykrywanie prób ataku i sukcesywne ich neutralizowanie. Poza tym powinien ca³y czas siê uczyæ i aktualizowaæ swoj± wiedzê.
Ta ksi±¿ka to kolejne, zaktualizowane i uzupe³nione wydanie znakomitego podrêcznika przeznaczonego dla projektantów systemów i administratorów bezpieczeñstwa. Poruszono w niej zagadnienia okre¶lania zagro¿eñ systemów komputerowych i sieci, oceny wzglêdnego ryzyka tych zagro¿eñ i opracowywania efektywnych kosztowo i przyjaznych dla u¿ytkownika ¶rodków zaradczych. Wyja¶niono tak¿e najwa¿niejsze zasady utrzymywania bezpieczeñstwa systemu i wskazano, dlaczego ich przestrzeganie ma kluczowe znaczenie. Zaprezentowano równie¿ metody projektowe pozwalaj±ce na zaspokojenie wymagañ bezpieczeñstwa komputerowego, szeroko omówiono wa¿niejsze standardy w tej dziedzinie, a poszczególne kwestie zilustrowano za pomoc± praktycznych przyk³adów.
Najciekawsze zagadnienia:
  • Zasady bezpieczeñstwa i ich wdro¿enie
  • Bezpieczeñstwo oprogramowania i infrastruktury
  • Elementy kryptografii
  • Praca administratora bezpieczeñstwa
  • Zapewnienie bezpiecznej pracy sieci

Cyberobrona: b±d¼ czujny i przygotuj siê!Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

Practical Cloud Native Security with Falco (220.15z)
Mroczne odmêty phishingu. Nie daj siê z³owiæ! (21.45z)
Creative DIY Microcontroller Projects with TinyGo and WebAssembly (109.00z)
Podrêcznik pentestera. Bezpieczeñstwo systemów informatycznych (59.00z)
Monitorowanie aktywno¶ci u¿ytkowników systemów komputerowych (25.60z)
Aktywne wykrywanie zagro¿eñ w systemach IT w praktyce. Wykorzystywanie analizy danych, frameworku ATT&CK oraz narzêdzi open source (57.85z)
Security CCNA 210-260. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (89.00z)
Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzêdzia Wireshark do rozwi±zywania problemów zwi±zanych z sieci±. Wydanie III (69.00z)
Bezpieczeñstwo defensywne. Podstawy i najlepsze praktyki (17.90z)
Zbrodnie przysz³o¶ci. Jak cyberprzestêpcy, korporacje i pañstwa mog± u¿ywaæ technologii przeciwko Tobie (27.45z)
Hacking i testy penetracyjne. Podstawy (39.00z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (32.45z)
Bezpieczeñstwo aplikacji internetowych dla programistów. Rzeczywiste zagro¿enia, praktyczna ochrona (37.76z)
Podstawy bezpieczeñstwa informacji. Praktyczne wprowadzenie (32.45z)
Kliknij tutaj, aby zabiæ wszystkich. Bezpieczeñstwo i przetrwanie w hiperpo³±czonym ¶wiecie (39.90z)
Jak dzia³a oprogramowanie? Tajemnice komputerowych mechanizmów szyfrowania, obrazowania, wyszukiwania i innych powszechnie u¿ywanych technologii (26.95z)
Kali Linux. Testy bezpieczeñstwa, testy penetracyjne i etyczne hakowanie (54.45z)
Hands-On Penetration Testing with Python (129.00z)
Zbrodnie przysz³o¶ci. Jak cyberprzestêpcy, korporacje i pañstwa mog± u¿ywaæ technologii przeciwko Tobie (69.00z)
Network Security Tools. Writing, Hacking, and Modifying Security Tools (118.15z)

Pozostae z serii: Inne

125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (32.45z)
Mega hit na maturê. Historia 11. Historia Polski. XX wiek (3.96z)
Learn Microsoft Azure (159.00z)
Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Krok po kroku (63.84z)
Practical Model-Driven Enterprise Architecture (139.00z)
Excel 2016 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (54.45z)
Duke Nukem 3D (29.49z)
Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera (48.19z)
Matematyka Zadania z tre¶ci± Klasa 3 (4.80z)
Komputer PC w nowoczesnej firmie (47.00z)
Domowe sieci bezprzewodowe (24.90z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Node Cookbook - Third Edition (189.00z)
Python: Beginner's Guide to Artificial Intelligence (179.00z)
Tworzenie oprogramowania w 30 dni. Programuj zwinnie i szybko! (21.95z)
CCNA 200-301. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (156.87z)
B±d¼ sob±. Autentyczno¶æ jest w cenie (39.00z)
Python 3. Kolejne lekcje dla nowych programistów (21.95z)
Ciekawe zadania z matematyki. Zbiór zadañ dla zainteresowanego matematyk± licealisty (17.07z)
Head Rush Ajax (Rusz g³ow±!) (31.35z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem