e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: panstwo
Seria: Inne


Skandynawia. Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia

Peter Zralek, Maciej Zborowski
cena: 26.90 z
Data wydania: 2011-04-07
stron: 252, miêkka oprawa, format: 120x225

wicej na stronie helion.pl
Skandynawia to wyj±tkowy pod ka¿dym wzglêdem fragment Europy. Geograficznie nam bliski, a jednocze¶nie nieznany. Wielu kojarzy siê z wieczn± zim±, surowym i niesprzyjaj±cym klimatem, który powoduje, ¿e postrzegamy stereotypowo kraj i jego mieszkañców. W rzeczywisto¶ci podró¿ do Skandynawii stanie siê pocz±tkiem fascynuj±cej przygody, o której bêdziemy pamiêtaæ przez ca³e ¿ycie. Bogactwo mo¿liwo¶ci, jakie otwiera przed nami region, jest niewyobra¿alne. Marz±c o Skandynawii, przenosimy siê do czterech bardzo ró¿nych krajów. Ka¿de z pañstw posiada inne tradycje, zwyczaje, prawo, pozycje w strukturach europejskich i oczywi¶cie specyficzny klimat. W Norwegii koniecznie trzeba zobaczyæ ogromne rozpadliny skalne, przez które morze wcina siê g³êboko w l±d, czyli fiordy nadaj±ce wybrze¿u niepowtarzalny urok. Szwecja s³ynie z Nagrody Nobla, wapiennych formacji skalnych na Gotlandii oraz Stora Alvaret, terenu wpisanego na Listê ¦wiatowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, poniewa¿ krajobrazowo przypomina step, a ro¶linno¶ci± Laponiê.
Odwiedzaj±c Daniê musimy zaplanowaæ wycieczki rowerowe. Dobrze przygotowane trasy miejskie, dostêpno¶æ wypo¿yczali sprawiaj±, ¿e kraj idealnie zwiedza siê jedno¶ladem. Finlandiê natomiast mo¿na odwiedziæ o ka¿dej porze roku, a niskie temperatury nie bêd± nam straszne z powodu sauny, która ma tak¿e w³a¶ciwo¶ci lecznicze.
Norwegiê, Szwecjê, Daniê i Finlandiê ³±czy wiele cech. Wspólne wydarzenia historyczne, stosunek do sportu i zachowana w pierwotnym stanie natura. Skandynawia idealnie nadaje siê na romantyczny wyjazd w dwoje, wyprawê rowerow± ze znajomymi, rejs w gronie najbli¿szych, spokojny urlop z gromadk± ma³ych urwisów czy samotn± podró¿. Tutaj nauczymy siê gry w golfa, zabawimy w krêgielni oraz wyciszymy podczas wêdkowania.
Kraina na pó³nocy jest swoistym magnesem, który sprawia, ¿e pragniemy tam wróciæ. Krwawe opowie¶ci o ³upie¿czych wyprawach wikingów przenosz± nas do ¶wiata sprzed setek lat. Pomoc± w prze¿ywaniu historii s± rewelacyjnie zorganizowane muzea, które s± idealnym przyk³adem, jak mo¿na dbaæ o spu¶ciznê narodow±. Skandynawia obdarowuje turystê wszystkim, co najlepsze i najpiêkniejsze. Eleganckie i pe³ne ¿ycia stolice zadziwiaj± piêknie odrestaurowanymi zabytkami architektonicznymi, dostêpno¶ci± sztuki oraz zadbanymi parkami, w których bezpiecznie pobawi± siê dzieci a doro¶li odpoczn± w zaciszu drzew. Daleko od miast poczujemy si³ê natury. Dziewicza przyroda zachwyci nas ró¿norodno¶ci± barw; górzyste, poprzecinane rw±cymi strumieniami tereny, sprawi±, ¿e bêdziemy chcieli podziwiaæ dzik± naturê z wysoko¶ci.

Patron medialny:Cena: 26.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: panstwo

Majorka, Minorka, Ibiza oraz Formentera. Archipelag marzeñ. Wydanie 1 (24.90z)
Kanada. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
S³owacja zim±. Narty. Kuchnia. K±pieliska termalne. Wydanie 3 (24.90z)
Turcja. Kraj czterech mórz. Wydanie 4 (59.90z)
Egipt. Oazy w cieniu piramid (44.90z)
Wybrze¿e Chorwacji, S³owenii i Czarnogóry. Wydanie 3 (26.90z)
Skandynawia. ¦ladami wikingów. Wydanie 1 (59.90z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 3 (39.90z)
S³owacja. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Toskania. Zielony Przewodnik. Wydanie 2 (42.90z)
Budapeszt i Balaton oraz najwiêksze atrakcje Wêgier. Wydanie 1 (24.90z)
Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
S³owenia. S³oneczna strona Alp. Wydanie 3 (39.90z)
Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Wydanie 2 (26.90z)
Szwajcaria. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (39.90z)
Wêgry. Zielony Przewodnik Michelin (42.90z)
Czarnogóra, Serbia i Bo¶nia. Zielony Przewodnik. Wyd. 1 (42.90z)
Sycylia. Pla¿e, gaje oliwne i antyczne miasta. Wydanie 1 (24.90z)
Wybrze¿e Bu³garii. W krainie z³otych piasków. Wyd. 3 (26.90z)
Ukraina zachodnia. Tam szum Prutu, Czeremoszu... Wydanie 5 (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Machine Learning for Algorithmic Trading - Second Edition (179.00z)
PHP. Almanach (49.00z)
ASP.NET MVC 5 with Bootstrap and Knockout.js. Building Dynamic, Responsive Web Applications (101.15z)
Java EE 6. Leksykon kieszonkowy (16.45z)
Planowanie i ocena rentowno¶ci przedsiêwziêcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (21.95z)
Programowanie w Javie. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie XI (179.00z)
Windows NT/2000 Native API. Leksykon (66.00z)
Przychodzi Budda do baru. Pokoleniowy przewodnik ¿yciowy (29.90z)
Crafting the InfoSec Playbook. Security Monitoring and Incident Response Master Plan (186.15z)
Microsoft SQL Server 2000. Ksiêga eksperta (149.00z)
Programming ASP.NET AJAX (118.15z)
Vulkan Cookbook (189.00z)
iOS. Tajniki SDK. Biblioteka przydatnych narzêdzi (99.00z)
Windows PowerShell. Leksykon kieszonkowy. eBook. Mobi (14.90z)
Adobe InDesign CC/CC PL. Oficjalny podrêcznik (23.90z)
Web Scraping with Python. Collecting More Data from the Modern Web. 2nd Edition (143.65z)
Baw siê kodem! Twoja w³asna strona WWW. CoderDojo Nano (7.90z)
Kylix. Czarna ksiêga (39.00z)
CSS. Witryny internetowe szyte na miarê. Autorytety informatyki. Wydanie III (59.00z)
Diagnostyka i optymalizacja komputerów PC (30.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html