e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Brakuj±cy plik README. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych in¿ynierów oprogramowania

Chris Riccomini, Dmitriy Ryaboy
cena: 59.00 z
Data wydania: 2022-07-01
stron: 268, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Dla in¿yniera oprogramowania umiejêtno¶æ kodowania to zaledwie punkt wyj¶cia. Wiêkszo¶æ pocz±tkuj±cych programistów przekonuje siê o tym ju¿ w pierwszych dniach pracy w firmie. Nagle siê okazuje, ¿e wielu kluczowych spraw zabrak³o w programach nauczania. Mowa tu nie tylko o praktykach zwi±zanych z tworzeniem i wdra¿aniem kodu, ale tak¿e o zachowaniach i metodach wspó³pracy u³atwiaj±cych odpowiednie dzia³anie zespo³u i w efekcie ca³ego przedsiêbiorstwa.
To ksi±¿ka przeznaczona dla osób, które chc± rozpocz±æ karierê in¿yniera oprogramowania. Znajdziesz w niej wiele cennych informacji, które zazwyczaj nie s± uwzglêdniane w programach nauczania informatyki na poziomie studiów in¿ynierskich czy licencjackich, dowiesz siê te¿, czego mo¿esz siê spodziewaæ w pracy. Poszerzysz swoj± wiedzê techniczn± dotycz±c± pisania kodu nadaj±cego siê do wdro¿enia w ¶rodowisku produkcyjnym, opanujesz zagadnienia efektywnego testowania i przegl±dów kodu, ci±g³ej integracji, a tak¿e ci±g³ego wdra¿ania, dokumentacji projektowej i najlepszych praktyk w zakresie architektury. Zapoznasz siê równie¿ z informacjami o umiejêtno¶ciach miêkkich, takich jak techniki zwinnego planowania, efektywna wspó³praca z kierownictwem i zarz±dzanie rozwojem w³asnej kariery.
Najciekawsze zagadnienia:
  • oczyszczanie zastanego i tworzenie poprawnie dzia³aj±cego kodu
  • testy deterministyczne i przegl±dy kodu
  • proces projektowania technicznego
  • obs³uga incydentów produkcyjnych
  • zaawansowane techniki architektoniczne
  • agile w praktyce firmowej

Po ukoñczeniu uczelni czas na prawdziw± szko³ê programowania!


Cena: 59.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (19.95z)
Windows PowerShell 4.0 dla programistów .NET (32.90z)
Kubernetes i Docker w ¶rodowisku produkcyjnym przedsiêbiorstwa. Konteneryzacja i skalowanie aplikacji oraz jej integracja z systemami korporacyjnymi (49.50z)
Platforma Windows Azure (43.45z)
Zostañ architektem oprogramowania (71.20z)
Sieci spo³eczne i technologiczne (55.20z)
Programowanie sterowników przemys³owych (34.78z)
Tajniki Kubernetes. Rozwijaj umiejêtno¶ci orkiestrowania kontenerów w Kubernetes, aby budowaæ, uruchamiaæ, zabezpieczaæ i monitorowaæ wielkoskalowe aplikacje rozproszone (107.73z)
Zabbix 5 IT Infrastructure Monitoring Cookbook (139.00z)
Practical Machine Learning with H2O. Powerful, Scalable Techniques for Deep Learning and AI (143.65z)
TypeScript na warsztacie. Praktyczny przewodnik pisania efektywnego kodu (64.35z)
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania (19.95z)
Kubernetes Patterns. Reusable Elements for Designing Cloud-Native Applications (186.15z)
Wzorce SOA (30.19z)
Testowanie oprogramowania. Podrêcznik dla pocz±tkuj±cych (22.45z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (43.47z)
Kompilatory (159.20z)
Testy jednostkowe. ¦wiat niezawodnych aplikacji. Wydanie II (28.50z)
Serverless na platformie Azure (37.95z)
Hands-On UX Design for Developers (139.00z)

Pozostae z serii: Inne

Ksi±¿ka o fotografowaniu. Wydanie III rozszerzone (69.00z)
SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarz±dzanie zasobami informacyjnymi w przedsiêbiorstwie (38.35z)
Pamiêæ doskona³a. 50 ³amig³ówek, które wytrenuj± Twój mózg i pozwol± Ci zapamiêtaæ wszystko (10.95z)
Machine Learning with R (109.00z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie II. eBook. ePub (47.00z)
Design dla hakerów. Sekrety genialnych projektów (59.00z)
ASP.NET Core MVC. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie nowoczesnych aplikacji internetowych (39.00z)
Krótka historia medycyny (25.53z)
Adobe Photoshop 7. Wystarczy jedno klikniêcie! (39.90z)
JavaScript. Wprowadzenie (44.00z)
Tablice informatyczne. MS Access 2003 PL (12.90z)
Pierwsze kroki z SQL. Praktyczne podej¶cie dla pocz±tkuj±cych (49.00z)
CSS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (15.95z)
AutoCAD 12 dla Windows (45.00z)
Podstawy zarz±dzania projektami (21.35z)
Krótka podró¿ w g³±b matematyki (31.20z)
Full Stack Serverless (220.15z)
Po prostu 3D Studio Max 3 (39.00z)
Algebra (47.20z)
PostgreSQL Administration Cookbook, 9.5/9.6 Edition (229.00z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | tantra Poznań | fachowcy24