e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-18
Promocja: -37%


Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II

Eric Matthes
promocja -37%
cena: 99 z 62.37 z
Data wydania: 2020-06-02
stron: 616, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Popularno¶æ Pythona stale ro¶nie: jest wszechstronny i zoptymalizowany pod k±tem efektywno¶ci pracy, czytelno¶ci kodu i jako¶ci oprogramowania, do tego darmowy, ³atwo przeno¶ny i mo¿na siê go szybko nauczyæ. Nadaje siê do tworzenia gier i aplikacji sieciowych, do wdra¿ania indywidualnych rozwi±zañ biznesowych, sprawdza siê nawet jako bezcenne narzêdzie badaczy ró¿nych dziedzin nauki. Je¶li tylko programista trochê siê postara, mo¿e w Pythonie ³atwo pisaæ przejrzysty, zwiêz³y kod, który jest prosty w utrzymaniu i nie sprawia problemów przy rozwijaniu oprogramowania. Python to idealny wybór dla ka¿dego, kto nie chce traciæ du¿o czasu na naukê i liczy na to, ¿e szybko zacznie pisaæ poprawny i dzia³aj±cy kod.
"Doskona³e przedstawienie materia³u wraz z dobrym wyja¶nieniem przyk³adowych fragmentów kodu. Ta ksi±¿ka rozwija siê wraz z czytelnikiem - poruszasz siê ma³ymi krokami do przodu, zaczynasz tworzyæ coraz bardziej skomplikowany kod, a po drodze wszystko jest dok³adnie wyja¶nione."

FlickThrough Reviews

To drugie, zaktualizowane i poprawione wydanie bestsellerowego podrêcznika Programowania w Pythonie pozwoli Ci b³yskawicznie zacz±æ tworzyæ kod, który dzia³a! Zaczniesz od zrozumienia podstawowych koncepcji programistycznych, nastêpnie nauczysz siê zapewniaæ programom interaktywno¶æ i wykszta³cisz nawyk starannego testowania kodu przed wdro¿eniem. Poszczególne zagadnienia bêdziesz natychmiast utrwalaæ dziêki licznym æwiczeniom. Kolejnym etapem nauki bêd± praktyczne projekty: gra zrêczno¶ciowa, wizualizacja danych oraz aplikacja internetowa. Umiejêtno¶ci, które zdobêdziesz w ramach tego b³yskawicznego kursu Pythona, pozwol± Ci tworzyæ w³asne, rzeczywiste i wykorzystywane w praktyce aplikacje!
W tej ksi±¿ce znajdziesz dok³adne instrukcje, jak:
  • przygotowaæ ¶rodowisko pracy i napisaæ swój pierwszy program
  • wykorzystywaæ biblioteki i narzêdzia Pythona, w tym pygame, matplotlib, plotly i Django
  • generowaæ interaktywne wizualizacje danych
  • tworzyæ proste aplikacje internetowe i wdra¿aæ je na serwerach WWW
  • testowaæ i debugowaæ kod oraz z powodzeniem rozwi±zywaæ pojawiaj±ce siê problemy

Zacznij programowaæ w Pythonie! Szybko, ju¿!Cena: 62.37 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Automatyzacja nudnych zadañ z Pythonem. Nauka programowania (89.00z)
Internet of Things Programming Projects (139.00z)
Python na start! Programowanie dla nastolatków (18.90z)
Data Wrangling with Python. Tips and Tools to Make Your Life Easier (143.65z)
Data Science for Marketing Analytics (139.00z)
Crafting Test-Driven Software with Python (139.00z)
Natural Language Processing Fundamentals (129.00z)
Python for Algorithmic Trading (254.15z)
Python Machine Learning - Third Edition (159.00z)
Head First Programming. A learner's guide to programming using the Python language (169.15z)
Python Natural Language Processing (189.00z)
SciPy and NumPy. An Overview for Developers (42.42z)
Applied Supervised Learning with Python (109.00z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem Python i bibliotek± Keras (32.45z)
Hands-On Python Natural Language Processing (129.00z)
Reinforcement Learning Algorithms with Python (109.00z)
Mastering Ansible - Third Edition (129.00z)
Functional Python Programming (179.00z)
Analiza danych w Pythonie. Kurs video. Pracuj z Jupyter, Pandas i Matplotlib (111.75z)
Python in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 3rd Edition (254.15z)

Pozostae z serii: Inne

Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê (20.84z)
Microsoft Office Excel 2010. Egzamin 77-882. Microsoft Official Academic Course (44.80z)
Eclipse IDE Pocket Guide (33.92z)
Mastering Elasticsearch 5.x - Third Edition (189.00z)
Po prostu JavaScript (18.70z)
Microsoft Exchange Server 2010. Vademecum Administratora (62.40z)
Automating Workflows with GitHub Actions (129.00z)
Egzamin 70-411: Administrowanie systemem Windows Server 2012 R2 (75.20z)
Hands-On Dark Web Analysis (109.00z)
Head First Servlets & JSP. Edycja polska. Wydanie II (Rusz g³ow±!) (169.00z)
sed and awk Pocket Reference. 2nd Edition (33.92z)
Python for Finance. Mastering Data-Driven Finance. 2nd Edition (254.15z)
Incident Management for Operations (126.65z)
SQL dla ka¿dego (99.00z)
Podkrêcanie procesorów. Æwiczenia (17.90z)
Ruby. Wprowadzenie (34.00z)
Software Architecture: The Hard Parts (254.15z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. Mobi (27.90z)
PowerShell. Leksykon kieszonkowy. Przeno¶na pomoc dla tworz±cych skrypty w PowerShell. Wydanie III (21.95z)
Understanding Linux Network Internals (203.15z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów | Zajmujemy się wyłączanie adblue we wszystkich maszynach grupy CNH. Dojazd do klienta oraz gwarancja dożywotnia. Faktura Vat. Atrakcyjne ceny.