e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Profesjonalna fotografia ¶lubna. Od perfekcyjnego warsztatu do dochodowego biznesu

Grzegorz P³aczek
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2014-02-26
stron: 272, miêkka oprawa, format: 200x230

wicej na stronie helion.pl

Kompletny podrêcznik, obejmuj±cy wszystkie aspekty pracy i warsztatu zawodowego fotografa ¶lubnego!

 • Marketing, pozyskiwanie klientów, tworzenie ofert i umów
 • Niezbêdny sprzêt fotograficzny i przydatne akcesoria
 • Dzieñ ¶lubu kadr po kadrze i zachwycaj±ce sesje plenerowe
 • Praca we wnêtrzach i trudnych warunkach o¶wietleniowych
Zadanie z pozoru wydaje siê proste. Có¿ to bowiem za sztuka dobrze sfotografowaæ piêknie ubran±, wystylizowan± w ka¿dym szczególe parê, która pozuje z ochot± i zaanga¿owaniem?! Wbrew pozorom to wielkie wyzwanie! ¦lub to nie studio fotograficzne, gdzie wszystko zosta³o wcze¶niej dopracowane, a Ty pracujesz w pe³nym skupieniu, ca³y czas panuj±c nad o¶wietleniem sceny i ustawieniem modeli. To nieprzewidywalny, niepowtarzalny spektakl ludzkich emocji - za ka¿dym razem mamy tu do czynienia z innymi odtwórcami g³ównych ról i inn± sceneri±. Ogromna presja, zamieszanie, ludzie w ci±g³ym ruchu, a do tego fatalne ¶wiat³o to tylko czê¶æ trudno¶ci, z jakimi musi poradziæ sobie fotograf ¶lubny. Pañstwo m³odzi i rodzina oczekuj± przy tym, ¿e tego dnia wszystko, od makija¿u panny m³odej, sukni, uroczysto¶ci, wystroju sali, a¿ po fotografie, bêdzie doskona³e, piêkne, zachwycaj±ce… A nawet je¶li nie wszystko jest doskona³e w rzeczywisto¶ci, na zdjêciach, które maj± byæ pami±tk± na ca³e ¿ycie, musi siê takie wydawaæ.
Oto pierwsze w Polsce tak obszerne kompendium wiedzy na temat fotografii ¶lubnej, napisane przez jednego z najbardziej znanych zawodowców w tej dziedzinie, wielokrotnie nagradzanego Grzegorza "Moment" P³aczka. Osadzony w rodzimych realiach podrêcznik podejmuje ka¿dy aspekt pracy profesjonalnego fotografa ¶lubnego. Zosta³y w nim omówione tak istotne kwestie, jak prowadzenie w³asnego biznesu w tej bran¿y, sposoby dotarcia do klientów czy sporz±dzanie ofert i umów. Dowiesz siê, jak optymalnie dobraæ sprzêt i akcesoria oraz co powinien zawieraæ Twój niezbêdny ekwipunek.
Przeczytasz o tym, jak fotografowaæ dzieñ ¶lubu - od przygotowañ pañstwa m³odych, przez uroczysto¶æ za¶lubin, po weseln± zabawê - z uwzglêdnieniem kluczowych ujêæ, jakie musz± znale¼æ siê w ¶lubnym reporta¿u. Nauczysz siê równie¿ planowaæ i przeprowadzaæ udan± sesjê plenerow±, a w koñcu w³a¶ciwie archiwizowaæ i selekcjonowaæ zebrany materia³ oraz przygotowywaæ album, fotoksi±¿kê lub efektown± prezentacjê multimedialn±.
 • Fotografia ¶lubna jako w³asny biznes
 • Marketing internetowy w fotografii ¶lubnej
 • Pozyskiwanie klientów i zarz±dzanie terminarzem zleceñ
 • Poznawanie oczekiwañ, tworzenie umowy i opieka nad par±
 • Niezbêdny sprzêt i ekwipunek fotografa ¶lubnego
 • Logistyka dnia ¶lubu i praktyczne wskazówki
 • Najwa¿niejsze ujêcia do momentu za¶lubin
 • Fotografowanie za¶lubin i przysiêgi ma³¿eñskiej (ko¶ció³, cerkiew i urz±d stanu cywilnego)
 • Zdjêcia grupowe i reporta¿ z wesela
 • Najczêstsze b³êdy fotografów
 • Organizowanie sesji plenerowej i wieczornej
 • Selekcja i prezentacja materia³u
 • Najnowsze trendy w fotografii ¶lubnej i poszukiwanie inspiracji

Setki kadrów niepowtarzalnych chwil - zostañ mistrzem ich uwieczniania!
Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki fotografowania

Sztuka fotografowania. 60 pomys³ów na lepsze zdjêcia (42.09z)
Jak fotografowaæ kota (21.95z)
Fotografia w modzie (68.00z)
Fotografia cyfrowa w podró¿y. Przewodnik (25.85z)
¦wiat w obiektywie. W poszukiwaniu wizji. Wydanie X - rocznicowe (32.45z)
Flesz. O fotografii z lamp± b³yskow± (39.90z)
Sport i ruch w fotografii (68.00z)
Fotografowanie panien m³odych. 500 kreatywnych ujêæ (39.90z)
Ekspresowe porady fotograficzne. Jak robiæ ¶wietne zdjêcia ka¿dym aparatem (26.59z)
Cyfrowa ciemnia. Komputerowy warsztat fotografa (54.90z)
¦wiat³o w fotografii. Warsztaty ze Scottem Kelby. Kurs video (19.00z)
Ujêcia ze smakiem. Kulisy fotografii kulinarnej i stylizacji dañ (32.45z)
Blisko, coraz bli¿ej. Od fotografii zbli¿eniowej do mikrofotografii (69.00z)
Fotografowanie ludzi. O tworzeniu prawdziwych portretów (59.00z)
Zdjêcia z dusz±. Jak zostaæ fotografem z wizj± (44.90z)
Flesz. O fotografii z lamp± b³yskow± (21.95z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Profesjonalne zdjêcia krok po kroku (31.36z)
Fotografia cyfrowa dla bystrzaków. Wydanie V (49.00z)
Fotografia kulinarna. Od zdjêcia do arcydzie³a (59.00z)
Fotograf w podró¿y (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

TypeScript 3.0 Quick Start Guide (99.90z)
React: Cross-Platform Application Development with React Native (139.00z)
Ada 95 (55.00z)
Mikrokontrolery PIC w praktycznych zastosowaniach (37.95z)
High Performance Spark. Best Practices for Scaling and Optimizing Apache Spark (169.15z)
Sygna³y, modulacje i systemy. Laboratorium (23.00z)
Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej (24.31z)
Tokenomics (139.00z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli szko³y podstawowej, kl. IV - VI. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (15.90z)
Tworzenie okien dialogowych (LSP i DCL). Æwiczenia praktyczne (15.00z)
Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile (43.45z)
Programowanie w PostgreSQL. Kurs video. Analiza danych (39.00z)
Azure Serverless Computing Cookbook (179.00z)
AWS Security Cookbook (139.00z)
Backup & Recovery. Inexpensive Backup Solutions for Open Systems (203.15z)
Automate it! - Recipes to upskill your business (129.00z)
VBA dla Excela 2010 PL. 155 praktycznych przyk³adów (26.95z)
Norton Commander 5.0 PL w praktyce (wyd II) (13.80z)
Microsoft Excel 2019: Formu³y i funkcje (55.92z)
Proste projekty dla m³odych majsterkowiczów (16.45z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio