e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Biblioteki Qt. Zaawansowane programowanie przy u¿yciu C++

Mark Summerfield
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2014-03-21
stron: 520, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Odkryj tajemnice biblioteki Qt!

Qt to popularny zestaw bibliotek pozwalaj±cy na tworzenie atrakcyjnego interfejsu u¿ytkownika dla ró¿nych platform, w tym dla systemów: Windows, Mac OS X i Linux. Pierwsza wersja ukaza³a siê w 1992 roku i od tego czasu jest intensywnie rozwijana. Za pomoc± najnowszej wersji Qt mo¿na tworzyæ aplikacje internetowe i mobilne. Zakres jej mo¿liwo¶ci jest tak szeroki, ¿e nawet do¶wiadczeni programi¶ci wykorzystuj± zaledwie ich u³amek. To mo¿e siê zmieniæ dziêki tej ksi±¿ce!
W trakcie lektury odkryjesz funkcje i mo¿liwo¶ci, z których istnienia nie zdawa³e¶ sobie sprawy. Ponadto nauczysz siê pisaæ wydajne programy wielow±tkowe, korzystaæ z silnika WebKit oraz wspó³pracowaæ z bibliotek± Phonon. Dowiesz siê równie¿, jak sprawnie przy u¿yciu Qt tworzyæ sformatowane dokumenty, a nastêpnie eksportowaæ je do ró¿nych formatów (miêdzy innymi PDF, HTML i SVG). W ksi±¿ce znajdziesz wiele przyk³adów kodu, który zosta³ przetestowany przy u¿yciu Qt 4.6 zarówno na platformie Windows, jak i MacOS X oraz Linux. Wstêp do ksi±¿ki zosta³ napisany przez samego wspó³twórcê Qt - Eirika ChambeEnga. Siêgnij po doskona³e ¼ród³o informacji dla programistów!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz zaawansowane zastosowania biblioteki Qt
  • wykorzystasz mo¿liwo¶ci silnika WebKit
  • przygotujesz atrakcyjny wizualnie dokument i wyeksportujesz go do popularnych formatów
  • zg³êbisz tajniki biblioteki Qt

Wykorzystaj zaawansowane funkcje Qt!Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Large-Scale Scrum. Zwinne zarz±dzanie du¿ym projektem z LeSS (32.45z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa. Kurs video. Jak mierzyæ efektywno¶æ algorytmów (49.00z)
Tableau Prep Cookbook (129.00z)
Skrzynka narzêdziowa architekta oprogramowania (39.20z)
Nginx HTTP Server - Fourth Edition (149.00z)
Hands-On ROS for Robotics Programming (139.00z)
Kod. Ukryty jêzyk komputerów (48.95z)
Kompilatory (159.20z)
UX Strategy. 2nd Edition (169.15z)
Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8. Zaprojektuj, napisz i opublikuj swoj± aplikacjê (20.35z)
Understanding Context. Environment, Language, and Information Architecture (186.15z)
Programowanie w jêzyku Swift. Big Nerd Ranch Guide (79.00z)
Programming Entity Framework: DbContext. Querying, Changing, and Validating Your Data with Entity Framework (63.74z)
Git. Leksykon kieszonkowy (16.45z)
Tester oprogramowania. Przygotowanie do egzaminu z testowania oprogramowania (49.45z)
Programi¶ci i t³umacze. Wprowadzenie do lokalizacji oprogramowania (69.00z)
Simplifying Service Management with Consul (139.00z)
Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych (36.85z)
Head First Object-Oriented Analysis and Design. A Brain Friendly Guide to OOA&D (220.15z)
R for Data Science. Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data (203.15z)

Pozostae z serii: Inne

DirectX. Rendering w czasie rzeczywistym (79.00z)
Rozbudowa i naprawa serwerów (20.00z)
CompTIA CASP+ CAS-004 Certification Guide (129.00z)
Hands-On Blockchain for Python Developers (139.00z)
Fotografia portretowa w naturalnym ¶wietle. Jak to robi± najlepsi (31.44z)
Dotknij, przesuñ, potrz±¶nij. Od pomys³u do gry na iPhone'a i iPada (21.45z)
Cisco. Receptury (149.00z)
100 sposobów na sieci bezprzewodowe (29.00z)
The AI Ladder. Accelerate Your Journey to AI (186.15z)
Windows Server 2019 Inside Out (134.10z)
Firebase Cookbook (159.00z)
Królestwo k³amstw. Podró¿ w g³±b ¶wiata cyberprzestêpców (27.10z)
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik (20.35z)
Joomla. Kurs video. Poziom pierwszy. Instalacja i rozbudowa witryny (29.00z)
Algorytmy w C (55.00z)
Zabawa ze sztuczn± inteligencj± (29.90z)
Visual Basic .NET dla ka¿dego (65.00z)
C# od podszewki. Wydanie II. eBook. Pdf (79.00z)
ASP.NET. Programowanie (99.00z)
UXUI. Design Zoptymalizowany. Manual Book (38.35z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa | Agra studio Poznań