e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Bezpieczny system w praktyce. Wy¿sza szko³a hackingu i testy penetracyjne

Georgia Weidman
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2015-04-10
stron: 608, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Obroñ Twój system — zaatakuj go!

Chcesz sprawdziæ, czy Twój system jest bezpieczny? Zaatakuj go! Najskuteczniej zrobisz to z wykorzystaniem testów penetracyjnych. W trakcie tych prób pentesterzy (osoby prowadz±ce testy penetracyjne) próbuj± wcieliæ siê w rolê w³amywacza i prze³amaæ zabezpieczenia testowanego systemu. Je¿eli system siê obroni, to oczywi¶cie zda test, ale nie przestawaj byæ czujny! Je¿eli nie — otrzymasz szczegó³owy raport ze wskazaniem, które obszary s± podatne na atak oraz jak zwiêkszyæ bezpieczeñstwo Twojego systemu.

Je¿eli interesujesz siê bezpieczeñstwem systemów informatycznych i chcia³by¶ wcieliæ siê w rolê pentestera, ta ksi±¿ka wprowadzi Ciê w ¶wiat testów penetracyjnych. Siêgnij po ni± i przekonaj siê, jak przygotowaæ ¶rodowisko do testów oraz nauki. W kolejnych rozdzia³ach poznasz Kali Linux (specjaln± dystrybucjê Linuksa), a tak¿e nauczysz siê tworzyæ skrypty Bash oraz Python. Gdy ju¿ poznasz podstawy, czas zabraæ siê za analizê pierwszego systemu. Czê¶æ druga ksi±¿ki zosta³a po¶wiêcona temu tematowi. Zobaczysz, jak zbieraæ informacje o systemie, wyszukiwaæ podatno¶ci na atak i luki w zabezpieczeniach oraz przechwytywaæ ruch sieciowy. Czê¶æ trzecia ksi±¿ki skupia siê na przeprowadzaniu ataku. Odkryjesz, jak atakowaæ has³a, omijaæ programy antywirusowe, prowadziæ ataki socjotechniczne, weryfikowaæ aplikacje internetowe oraz sieci bezprzewodowe. Na sam koniec nauczysz siê tworzyæ exploity oraz testowaæ bezpieczeñstwo urz±dzeñ mobilnych. Ksi±¿ka ta jest doskona³ym ¼ród³em informacji, które b³yskawicznie wprowadzi Ciê w ¶wiat testów penetracyjnych.

Dziêki tej ksi±¿ce:
  • poznasz elementarz pentestera
  • przygotujesz swoje ¶rodowisko pracy
  • opanujesz dystrybucjê Linuksa — Kali Linux
  • nauczysz siê tworzyæ skrypty
  • przygotujesz siê i przeprowadzisz atak na weryfikowany system informatyczny
  • pewnie wkroczysz w pasjonuj±cy ¶wiat testów penetracyjnych

Sprawd¼ bezpieczeñstwo Twojego systemu!Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Bezpieczeñstwo sieci

W³amanie do komputera - jak siê przed nim broniæ (22.10z)
Crafting the InfoSec Playbook. Security Monitoring and Incident Response Master Plan (186.15z)
Spring Security. Kurs video. Metody zabezpieczania aplikacji webowych (29.00z)
Cyberwojna. Metody dzia³ania hakerów (49.00z)
Techniki twórców z³o¶liwego oprogramowania. Elementarz programisty (18.10z)
Web Penetration Testing with Kali Linux - Third Edition (169.00z)
Security Power Tools (203.15z)
Hands-On Cryptography with Python (109.00z)
Bug Bounty Hunting Essentials (139.00z)
Learn Wireshark - Fundamentals of Wireshark (129.00z)
Practical Cloud Native Security with Falco (220.15z)
Podrêcznik pentestera. Bezpieczeñstwo systemów informatycznych (24.50z)
MS-700 Managing Microsoft Teams Exam Guide - Second Edition (139.00z)
Python Penetration Testing Essentials (109.00z)
Securing Network Infrastructure (179.00z)
Hakowanie internetu rzeczy w praktyce. Przewodnik po skutecznych metodach atakowania IoT (48.95z)
Learning Python Web Penetration Testing (109.00z)
Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. Wydanie II (81.95z)
Getting Started with Web Components (54.99z)
Podpis cyfrowy i identyfikacja u¿ytkowników w sieci Internet (21.60z)

Pozostae z serii: Inne

Konstrukcje I. Wybrane konstrukcje matematyki teoretycznej. Topologie miary i ca³ki Lebesgue`a (25.00z)
Czystka Stalina w Armii Czerwonej. Pocz±tki wielkiego terroru (24.74z)
Wyj±tkowy jêzyk C++. 40 nowych ³amig³ówek, zadañ programistycznych i rozwi±zañ (34.90z)
Przyjazne witryny WWW. Jak uczyniæ lepszymi komunikaty o b³êdach, Pomoc, formularze i inne kluczowe punkty witryny (34.90z)
Zapomniani ¿o³nierze niepodleg³o¶ci (21.95z)
Budowa i obs³uga domowych sieci komputerowych. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (27.90z)
Amazon SageMaker Best Practices (139.00z)
Wizerunek publiczny w internecie. Kim jeste¶ w sieci? (32.45z)
Asembler. Leksykon kieszonkowy. eBook. Pdf (22.90z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (21.95z)
Matematyka dla programistów JavaScript (43.45z)
PHP 8 i SQL. Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 43 lekcjach (43.45z)
Jêzyk Cg. Programowanie grafiki w czasie rzeczywistym (109.00z)
Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podrêcznik (67.00z)
Mastering The Faster Web with PHP, MySQL, and JavaScript (139.00z)
Pentaho Data Integration Quick Start Guide (109.00z)
Progresywne aplikacje webowe (55.92z)
ArchiCAD 8.1/9. Edycja limitowana (69.00z)
NetBeans: The Definitive Guide (152.15z)
AutoCAD 2021 PL/EN/LT. Metodyka efektywnego projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D (93.87z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa