e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Bezpieczeñstwo kontenerów w DevOps. Zabezpieczanie i monitorowanie kontenerów Docker

Jose Manuel Ortega Candel
promocja -50%
cena: 79 z 39.50 z
Data wydania: 2021-10-05
stron: 328, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
DevOps jest innowacyjn± metodyk± prowadzenia projektów, w której wyj±tkowe znaczenie ma integracja zespo³ów programistów i administratorów systemów. Taki sposób rozwijania aplikacji wydaje siê szczególnie atrakcyjny w odniesieniu do aplikacji kontenerowych. Technologia kontenerów i orkiestracji jest uwa¿ana za bardzo nowoczesn±, jednak nawet w przypadku kontenerów Docker i klastrów Kubernetes kwestii bezpieczeñstwa nie wolno lekcewa¿yæ. Podobnie jak w innych aplikacjach, zabezpieczanie zaczyna siê podczas projektowania. O czym wiêc powinny pamiêtaæ zespo³y pracuj±ce zgodnie z DevOps, aby zapewniæ bezpieczeñstwo swoich kontenerów?
W tej ksi±¿ce pokazano zwi±zek miêdzy metodyk± DevOps a praktyk± dotycz±c± kontenerów Docker i klastrów Kubernetes z perspektywy bezpieczeñstwa, monitoringu i zarz±dzania. Przedstawiono dobre praktyki tworzenia obrazów kontenerów Docker, a tak¿e zasady bezpieczeñstwa hostów, na których s± uruchamiane kontenery, i wszystkich komponentów. Poruszono takie zagadnienia jak statyczna analiza zagro¿eñ obrazów Docker, podpisywanie obrazów za pomoc± Docker Content Trust oraz umieszczanie ich w rejestrze Docker. Opisano te¿ techniki zabezpieczania platformy Kubernetes. Ponadto znalaz³ siê tutaj opis narzêdzi do zarz±dzania kontenerami i aplikacjami, jak równie¿ monitorowania aplikacji kontenerowych i tworzenia sieci w platformie Docker.
Najciekawsze zagadnienia:
  • gruntowne wprowadzenie do metodyki DevOps
  • czym s± platformy kontenerowe: Docker, Kubernetes, Swarm, OpenShift
  • zagro¿enia kontenerów i obrazów
  • narzêdzia do audytu bezpieczeñstwa i zabezpieczania aplikacji kontenerowych
  • zarz±dzanie kontenerami i ich monitorowanie za pomoc± narzêdzi: cAdvisor, Sysdig, Portainer i Rancher

Niezawodno¶æ DevOps to tak¿e bezpieczne wdra¿anie kontenerów Docker!Cena: 39.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

The AI Ladder. Accelerate Your Journey to AI (186.15z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Forecasting Time Series Data with Facebook Prophet (139.00z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (25.93z)
Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów (79.00z)
Observability Engineering (220.15z)
Learn WinUI 3.0 (159.00z)
Specyfikacja oprogramowania. In¿ynieria wymagañ. Wydanie III (54.45z)
USB dla niewtajemniczonych w przyk³adach na mikrokontrolery STM32 (84.76z)
Programista na rozmowie kwalifikacyjnej (36.58z)
Baseball Hacks. Tips & Tools for Analyzing and Winning with Statistics (84.92z)
Mikrofrontendy w akcji (43.45z)
Kubernetes. Tworzenie natywnych aplikacji dzia³aj±cych w chmurze (34.59z)
Large-Scale Scrum. Zwinne zarz±dzanie du¿ym projektem z LeSS (32.45z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (32.45z)
Programowanie dla najm³odszych. W ruchu, z tabletem, przez zabawê (19.20z)
M³ody mistrz programowania. Jêzyki Baltie i Scratch dla dzieci (21.95z)
Silverlight 4 w dzia³aniu (70.40z)
Civic Apps Competition Handbook (38.17z)
Hello Scratch! Napisz swoj± pierwsz± grê i ucz siê programowania (29.89z)

Pozostae z serii: Inne

Instant .NET 4.5 Extension Methods How-to (74.99z)
Dreamweaver 4. Biblia (109.00z)
Linux. Jak dostroiæ bestiê do swoich potrzeb? (31.00z)
The Discipline of Organizing: Professional Edition. 4th Edition (152.15z)
App Savvy. Turning Ideas into iPad and iPhone Apps Customers Really Want (101.15z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci (29.90z)
Becoming a PMP(R) Certified Professional (159.00z)
Nero 8. Nagrywanie p³yt CD i DVD. Æwiczenia praktyczne (5.90z)
Excel 2003 PL. Programowanie w VBA. Vademecum profesjonalisty (99.90z)
Zatrzymaj czas. Poznaj pierwiastek wiecznej m³odo¶ci cia³a i umys³u (39.00z)
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami (39.00z)
Apache 2. Leksykon kieszonkowy (24.90z)
Start-up po polsku. Jak za³o¿yæ i rozwin±æ dochodowy e-biznes (39.90z)
Analiza ¶ledcza urz±dzeñ mobilnych. Teoria i praktyka (67.00z)
Getting Started with .NET Gadgeteer (55.24z)
Azure Resource Manager Templates Quick Start Guide (94.99z)
Po prostu Photoshop CS5/CS5 PL (89.00z)
Mastering OpenStack - Second Edition (139.00z)
XMPP: The Definitive Guide. Building Real-Time Applications with Jabber Technologies (135.15z)
API Testing and Development with Postman (149.00z)