e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Bash. Receptury. eBook. ePub

Carl Albing, JP Vossen, Cameron Newham
cena: 69.90 z
Data wydania: 2012-07-20
stron: 624, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj mo¿liwo¶ci pow³oki bash i dostosuj system do w³asnych potrzeb

 • Jak pisaæ skrypty konwertuj±ce pliki w formacie DOS i Unix?
 • Jak konfigurowaæ interpreter bash, aby odpowiada³ potrzebom i stylowi pracy u¿ytkownika?
 • Jak opracowaæ bezpieczne skrypty pow³oki?
Bash to jedna z najpopularniejszych pow³ok systemów uniksowych, umo¿liwiaj±ca pracê interaktywn± i wsadow±. Jêzyk basha pozwala na definiowanie aliasów i funkcji, a tak¿e zawiera konstrukcje steruj±ce przep³ywem. Bash (tak jak wiele innych narzêdzi opisanych w tej ksi±¿ce) stworzono w ramach projektu GNU - wolno dostêpnego systemu operacyjnego. Sposób u¿ywania pow³oki jest bardzo prosty, polega na wprowadzeniu polecenia zgodnie z regu³ami sk³adni. Nastêpnie zostaje ono zinterpretowane i wykonane przez system.
Ksi±¿ka "bash. Receptury" zawiera opis pow³oki bash oraz prezentuje praktyczne przyk³ady rozwi±zañ problemów spotykanych powszechnie podczas projektowania skryptów. W ka¿dej chwili mo¿esz siê do nich odwo³aæ, dostosowuj±c system do w³asnych potrzeb. Podrêcznik obejmuje równie¿ opis zasad funkcjonowania interpretera - ich zastosowanie umo¿liwia zwiêkszenie wydajno¶ci pracy. Korzystaj±c z tej ksi±¿ki, dowiesz siê, jak pobieraæ interpreter bash dla ró¿nych systemów lub korzystaæ z pow³oki bash bez jej pobierania; poznasz techniki automatyzacji zadañ oraz rozwi±zania skryptowe odnosz±ce siê do operacji wej¶cia-wyj¶cia czy przetwarzania plików, a tak¿e sposoby tworzenia programów i wykonywania zadañ administracyjnych.
 • Praca z pow³ok± bash
 • Standardowy strumieñ wej¶ciowy
 • Standardowy strumieñ wyj¶ciowy
 • Wykonywanie poleceñ
 • Podstawy tworzenia skryptów - zmienne pow³oki
 • Logika i arytmetyka pow³oki
 • Dodatkowe mechanizmy skryptowe
 • Przetwarzanie informacji o dacie i czasie
 • Skrypty usprawniaj±ce pracê u¿ytkownika
 • Interpretacja danych
 • Bezpieczne skrypty pow³oki
 • Zadania administracyjne

"bash. Receptury" - wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewniæ optymalne warunki pracy systemu!Cena: 69.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

PostgreSQL. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Twój podrêczny uspokajacz. Niezbêdnik ka¿dej kobiety (36.90z)
Linux. Programowanie systemowe. eBook. Pdf (44.90z)
FileMaker Pro 9: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II. eBook. Pdf (77.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc± (21.45z)
Kubernetes. Kurs video. Wdra¿anie aplikacji (79.00z)
Autopromocja. Poka¿, na co Ciê staæ - szefowi, podw³adnym i klientom (39.00z)
Ostra jazda (34.10z)
Lifehacker. Jak ¿yæ i pracowaæ z g³ow±. Wydanie III. eBook. ePub (31.99z)
Test-Driven Infrastructure with Chef. Bring Behavior-Driven Development to Infrastructure as Code. 2nd Edition (126.65z)
Programowanie aplikacji na iPhone 4. Poznaj platformê iOS SDK3 od podstaw. eBook ePub (69.90z)
Ajax on Rails. eBook. Pdf (34.90z)
Instant Debian - Build a Web Server (69.90z)
Using csh & tcsh (118.15z)
Marketing internetowy. Szybkie ³±cze z klientami. eBook. Pdf (39.00z)
Grafika w Internecie. eBook. ePub (62.90z)
FISZKI audio j. niemiecki Starter (15.19z)
C# od podszewki. Wydanie II. eBook. Pdf (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

The ActionScript 3.0 Quick Reference Guide: For Developers and Designers Using Flash. For Developers and Designers Using Flash CS4 Professional (118.15z)
Chorwacja. Zielony Przewodnik. Wyd. 3 (49.90z)
Reformacja. Rewolucja Lutra (21.95z)
Egzamin 70-742: To¿samo¶æ w Windows Server 2016 (75.20z)
Go Programming Cookbook - Second Edition (129.00z)
Optimizing Oracle Performance (143.65z)
PHP i jQuery. Receptury. eBook. ePub (44.90z)
Mastering C++ Game Development (139.00z)
Techniki informacyjne w badaniach systemowych (62.25z)
Excel 2007 PL. Biblia. VBA dla Excela 2007 PL. 88 praktycznych przyk³adów (119.00z)
Analiza, cz. 3 (55.20z)
Wydajna praca z MySQL. Efektywne i bezpieczne zarz±dzanie bazami danych (48.95z)
ECDL Advanced na skróty + CD (66.25z)
Algorytmy (69.00z)
ABC Excel 2010 PL (29.00z)
Programowanie w jêzyku Delphi (26.95z)
Wspó³czesne aspekty zarz±dzania logistyk± (15.00z)
Learning Ratpack. Simple, Lean, and Powerful Web Applications (186.15z)
PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW (39.00z)
Krótka historia filozofii (20.42z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą