e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Rumunia. Mozaika w ¿ywych kolorach oraz Mo³dowa (wydanie II)

£ukasz Galusek, Alexandru Dumitru, Tomasz Poller
cena: 49.90 z
Data wydania: 2007
stron: 574 , oprawa, format: B6

wicej na stronie helion.pl

Rumunia

Barwna mozaika kultur, tradycji i narodowo¶ci, nie do¶æ jeszcze odkryta i wci±¿ padaj±ca ofiar± krzywdz±cych stereotypów. Ró¿norodno¶æ atrakcji turystycznych Rumunii przyprawia o zawrót g³owy: randez-vous z Drakul± w Branie, kolorowe bukowiñskie klasztory, orientalne zabytki Dobrud¿y, rze¼by BrâncuÅŸiego w Târgu Jiu, polskie wioski na Bukowinie i czeskie nad Dunajem w Banacie, "polsko"-¿ydowskie zabytki Bukaresztu... Niezwyk³ym dzie³om r±k ludzkich towarzysz± cuda natury - Rumunia to raj dla amatorów górskiej w³óczêgi. Warta odwiedzenia jest te¿ niewielka, ale jak¿e go¶cinna, winem p³yn±ca Republika Mo³dowy - chyba ostatnia bia³a plama na turystycznej mapie Europy.
Przewodnik Rumunia. Mozaika w ¿ywych kolorach ...oraz Mo³dowa to druga edycja ciesz±cej siê du¿± popularno¶ci± ksi±¿ki. Podzia³ kraju na historyczno-geograficzne regiony z zaznaczonymi na mapach najwa¿niejszymi atrakcjami oraz propozycje tras zwiedzania pomog± zaplanowaæ wyprawê. Mi³o¶nikom trekkingu proponujemy wycieczki po ciekawszych rumuñskich pasmach. Informacje praktyczne u³atwi± dotarcie do wybranych miejsc, a eseje krajoznawcze przybli¿± tury¶cie specyfikê opisywanych krajów.
Niniejszy przewodnik podzielony zosta³ na siedem rozdzia³ów. Trzy pierwsze maj± charakter wprowadzenia i zawieraj± szereg wskazówek zwi±zanych z przygotowaniem i przebiegiem podró¿y. Rozdzia³ I skupia siê na informacjach potrzebnych do organizacji wyprawy i przejazdu.
Rozdzia³ II to krótka charakterystyka geograficzno-historyczna regionu i jego kultury. Natomiast rozdzia³ III ma za zadanie dostarczyæ danych dotycz±cych komunikacji, wy¿ywienia i miejsc noclegowych. Rozdzia³ IV podaje informacje na temat miejsc, które warto odwiedziæ. Kraj zosta³ podzielony na regiony odpowiadaj±ce historyczno- geograficznemu podzia³owi Rumunii. Ka¿dy region posiada oddzieln± mapê z oznaczeniami opisywanych miast i najwa¿niejszych atrakcji, a tak¿e z odno¶nikami do planów miast. W ka¿dym z podrozdzia³ów dotycz±cych danego regionu opisy miast i obiektów u³o¿ono w porz±dku alfabetycznym. Wiêksze lub szczególnie interesuj±ce miejscowo¶ci zaopatrzone s± w plany, na których zaznaczono obiekty opisywane w tek¶cie.
Rozdzia³ IV zamykaj± propozycje tras zwiedzania Rumunii, które przydadz± siê szczególnie turystom zmotoryzowanym. Przy ka¿dej trasie znajduje siê tabelka odleg³o¶ci, a przebieg tras ilustruje mapka. Z kolei rozdzia³ V zawiera krótkie charakterystyki najciekawszych masywów górskich z propozycjami wycieczek w górach Apuseni, Rodniañskich, Fogaraskich, Piatra Craiului, Bucegi.
Rozdzia³y VI i VII zawieraj± informacje dotycz±ce Republiki Mo³dowy i jej atrakcji. Na koñcowych stronach przewodnika znajduje siê s³owniczek (alfabetyczny spis wyrazów) i rozmówki podzielone tematycznie. Przewodnik zaopatrzono równie¿ w indeks nazw geograficznych, który pozwoli szybko dotrzeæ do potrzebnych informacji. Wszelkie ceny w przewodniku podawane s± euro lub lejach.
£ukasz Galusek - architekt, zajmuje siê fenomenem przestrzeni kulturowej Europy ¦rodkowej i Wschodniej. Interesuj± go pogranicza i ich dziedzictwo. W Rumunii czuje siê w³a¶ciwie jak u siebie. Penetrowa³ te¿ inne kraje Europy ¦rodkowej, Zachodniej i Ba³kanów. Jest wspó³autorem przewodnika Transylwania. Twierdza rumuñskich Karpat (Bezdro¿a 2003).
Micha³ Jurecki - historyk kultury, zajmuje siê zjawiskiem kresowo¶ci i pogranicza w Europie ¦rodkowej i Wschodniej. Z Rumuni± zwi±zany od lat poprzez dzia³alno¶æ naukow± i turystyczn±. Wielokrotnie odwiedza³ wszystkie kraje Europy ¦rodkowej i Ba³kanów. Jest autorem przewodnika Bukowina. Kraina ³agodno¶ci (Bezdro¿a 2001) oraz Ponidzie. W ¶wiêtokrzyskim stepie (Bezdro¿a 2005). Autor wielu wystaw fotograficznych prezentowanych w Polsce, Rumunii oraz na Wêgrzech. Wspó³autor albumu fotograficznego Ukraina. Od Lwowa po Krym (Bezdro¿a 2005).
Alexandru Dumitru - urodzi³ siê i mieszka w Rumunii (Bukareszt). Jest zapalonym mi³o¶nikiem wêdrówek górskich. Przemierzy³ wiêkszo¶æ masywów Rumunii, ale wêdrowa³ równie¿ w Tatrach Wysokich, górach Bu³garii, S³owenii i in. Uwielbia biwaki w górach tak w lecie, jak w zimie. W wolnym czasie pomaga turystom planuj±cym przyjazd do Rumunii, odpowiadaj±c na ich pytania w witrynach internetowych Lonely Planet i Virtual Tourist (http:// VirtualTourist.com/Romanian_Bat). Jest wspó³autorem przewodników Transylwania. Twierdza rumuñskich Karpat (Bezdro¿a 2003) i Riwiera Bu³garska. S³oneczne piaski, z³oty brzeg (Bezdro¿a 2002).
Karol Janas - doktorant i pracownik Zak³adu Rozwoju Regionalnego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Bra³ udzia³ w wielu wyprawach badawczych, najcieplej wspomina jednak tê do Iranu, podczas której pozna³ swoj± ¿onê. Mo³dowê odwiedzi³ po raz pierwszy w 2001 r. Trzy lata pó¼niej zorganizowa³ miêdzynarodow± wyprawê rowerow± - Project 1 1 Moldova 2004. Kierunek obecnych podró¿y to bezdro¿a Afryki Pó³nocnej. Naukowo zajmuje siê problematyk± to¿samo¶ci regionalnej oraz geografi± bezpo¶rednich inwestycji zagranicznych.
Szczepan ¯urek- geograf, absolwent UJ, wieloletni cz³onek Ko³a Geografów UJ oraz Europejskiego Stowarzyszenia M³odych Geografów i Studentów Geografii (EGEA). Uczestnik wielu wypraw i wyjazdów w ró¿ne zak±tki ¶wiata. Organizator miêdzynarodowego projektu Moldova 2004. Interesuje siê fotografi±, turystyk± górsk± i rowerow±.


Cena: 49.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Rust Web Programming (129.00z)
Google+ dla biznesu. eBook. Mobi (29.90z)
Rejestr Windows 7. Praktyczne przyk³ady. eBook. Pdf (22.90z)
Pascal. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. Pdf (22.90z)
Microsoft Dynamics 365 Business Central Cookbook (139.00z)
Talizmany i amulety (12.20z)
jQuery. Kod doskona³y. eBook. Mobi (23.90z)
Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwi±zania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych. eBook. Mobi (69.90z)
Chmura obliczeniowa. Rozwi±zania dla biznesu. eBook. Mobi (39.00z)
Cisza w sieci. eBook. Pdf (29.90z)
FISZKI audio j. niemiecki S³ownictwo 2 (23.20z)
Przetwarzanie i analiza danych w jêzyku Python (49.45z)
Mistrzowskie prezentacje – slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. eBook. ePub (27.90z)
Head First Ruby on Rails. Edycja polska. eBook. Pdf (62.90z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
Flash CS3 PL. Multimedialny trener. eBook. Mobi (79.00z)
Ruby. Leksykon kieszonkowy. eBook. Mobi (13.95z)
ASP.NET MVC 3 Framework. Zaawansowane programowanie. eBook. Mobi (79.00z)
Using Joomla. Building Powerful and Efficient Web Sites (152.15z)
Java i XML. Wydanie III. eBook. ePub (44.90z)

Pozostae z serii: Inne

Getting Things Done w praktyce. 10 kroków do efektywno¶ci bez stresu (21.95z)
PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework. eBook. Mobi (47.00z)
Responsive Web Design. Projektowanie elastycznych witryn w HTML5 i CSS3 (49.00z)
Automatyzacja testów. Kompletny przewodnik dla testerów oprogramowania (79.20z)
PHP 7. Algorytmy i struktury danych (32.45z)
Lectures on Number Theory (24.31z)
Programowanie dla pocz±tkuj±cych w 24 godziny. Wydanie III (59.00z)
Wejd¼ do ¶wiata magii! Twój przewodnik po grze Harry Potter: Wizards Unite (10.95z)
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania (32.45z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie III (81.95z)
Excel 2016 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia makr (39.00z)
Web Penetration Testing with Kali Linux - Third Edition (169.00z)
Applied Akka Patterns. A Hands-On Guide to Designing Distributed Applications (169.15z)
97 Things Every Data Engineer Should Know (169.15z)
SQL. Jak osi±gn±æ mistrzostwo w konstruowaniu zapytañ (54.90z)
CSS bez tajemnic. 47 sekretów kreatywnego projektanta (59.00z)
Efektywny Kotlin. Najlepsze praktyki (37.95z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III. eBook. ePub (23.90z)
Building Bluetooth Low Energy Systems (139.00z)
Potêga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (49.00z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon