e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu (wydanie V)

Aleksander Strojny
cena: 24.90 z
Data wydania: 2007
stron: 224, oprawa, format: B6

wicej na stronie helion.pl

Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu

To nie tylko przewodnik po jednym z najwiêkszych miast Ukrainy. Ksi±¿ka zawiera zwiêz³y esej, dotycz±cy historii miasta, jego rozwoju urbanistycznego, spo³ecznego, ¿ycia religijnego, politycznego i kulturalnego. Znaczna czê¶æ publikacji po¶wiêcona jest najwa¿niejszym zabytkom i topografii miasta, pe³nego wspania³ej architektury sakralnej, urokliwych zau³ków, kolorowych kamieniczek i brukowanych ulic. Prócz tras spacerów po mie¶cie zawarto w nim wiele podstawowych informacji, u³atwiaj±cych polskim turystom dotarcie do interesuj±cych miejsc po³udniwo-wschodniej Ukrainy, dla których Lwów jest znakomit± baz± wypadow±. O samym Lwowie dowiemy siê z przewodnika niemal wszystkiego, a w mie¶cie mo¿na spêdziæ tygodnie poznaj±c kamienicê po kamienicy, park po parku, ulicê po ulicy, albo te¿ spêdziæ li tylko jeden mi³y wieczór, w którym¶ z lokali oddaj±cych atmosferê miasta. W obydwu przypadkach mo¿e byæ to wizyta niezapomniana. Mamy nadziejê, ¿e pomo¿e w tym prezentowany tu przewodnik.
Lwów jest dla wielu Polaków miastem-mitem. Pamietaj±c o tym, i to szanuj±c pragniemy, aby jawi³ siê on Czytelnikowi tego przewodnika jako miasto wyros³e z trudnej historii wielonarodowej Rzeczpospolitej, ale równocze¶nie jako wspó³czesne miasto ukraiñskie - g³ówny o¶rodek niezawis³ej ukraiñskiej my¶li narodowej. Miasto na styku cywilizacji Zachodu i Orientu, ¶wiata ³aciñskiego i prawos³awia. Miasto zbudowane przez Rusinów, Polaków, Ormian, ¯ydów i inne narody, których ¶lady bêdziemy tropiæ w tym przewodniku. Nie mo¿e ono dzieliæ, lecz powinno ³±czyæ.
Aleksander Strojny - historyk, interesuje siê zwi±zkami kulturowymi Polski ze Wschodem, dziejami ksi±¿ki oraz ikonografi± historyczn±. Opublikowa³ ponad dwadzie¶cia artyku³ów naukowych i popularnonaukowych. Na Ukrainê je¼dzi od kilku lat, w celach naukowych i turystycznych, samotnie b±d¼ z grup± przyjació³ - cz³onkami KNHS UJ. Jest tak¿e autorem przewodnika po piwnych szlakach Europy ¦rodkowej.


Cena: 24.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Sze¶æ ram my¶lowych (18.99z)
Ajax on Rails. eBook. Pdf (34.90z)
Suficka ksiêga m±dro¶ci. 99 przymiotów Jedno¶ci (37.00z)
Java. Przygotowanie do programowania na platformê Android. eBook. Mobi (69.90z)
CSS. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (47.00z)
Symfony 2 od podstaw. eBook. Pdf (62.90z)
Mrok we krwi Tom 1 (30.40z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazona. eBook. ePub (27.90z)
Programming Chrome Apps (143.65z)
Dieta Best Life (34.90z)
Programowanie aplikacji na iPhone 4. Poznaj platformê iOS SDK3 od podstaw. eBook. Mobi (69.90z)
Praktyczny kurs Java. Wydanie III. eBook. Mobi (47.00z)
VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (19.90z)
Linux. Jak dostroiæ bestiê do swoich potrzeb? eBook. Mobi (24.90z)
Microsoft SQL Server. Modelowanie i eksploracja danych. eBook. Pdf (54.99z)
Podrêcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine. eBook. Pdf (47.00z)
Monta¿ komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II. eBook. Mobi (17.90z)
Building Applications with iBeacon. Proximity and Location Services with Bluetooth Low Energy (84.92z)
Tomcat. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie II. eBook. ePub (54.99z)
Algorytmy. Æwiczenia. eBook. Mobi (27.90z)

Pozostae z serii: Inne

CSS: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Raspberry Pi Hacks. Tips & Tools for Making Things with the Inexpensive Linux Computer (101.15z)
Bootstrap. Tworzenie w³asnych stylów graficznych (26.95z)
Continuous Delivery in Java. Essential Tools and Best Practices for Deploying Code to Production (203.15z)
PHP Oracle Web Development: Data processing, Security, Caching, XML, Web Services, and Ajax (139.00z)
Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty (29.90z)
Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V. eBook. Mobi (69.00z)
Machine Learning with AWS (119.00z)
PHP. Rozmówki (29.00z)
Podstawy systemu Linux dla hakerów (55.20z)
Cleaning Data for Effective Data Science (129.00z)
Microsoft SQL Server 2014. Optymalizacja zapytañ (37.95z)
Field Guide to Hadoop. An Introduction to Hadoop, Its Ecosystem, and Aligned Technologies (143.65z)
Git. Kurs video. Zaawansowane aspekty konfiguracji popularnego systemu kontroli wersji (79.00z)
AMP: Building Accelerated Mobile Pages (179.00z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie III (129.00z)
jQuery. Od nowicjusza do wojownika ninja (57.00z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej w kszta³ceniu zintegrowanym (9.90z)
Photoshop CS5: The Missing Manual (169.15z)
Zarz±dzanie produktem w modelu lean (30.38z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa | Agra studio Poznań