e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Asembler. Leksykon kieszonkowy. eBook. Mobi

Dawid Farbaniec
cena: 22.90 z
Data wydania: 2012-05-22
stron: 208, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
  • Dowiedz siê, jak zbudowany jest i jak dzia³a procesor
  • Poznaj jêzyk Asembler i narzêdzia umo¿liwiaj±ce tworzenie w nim programów
  • Naucz siê pisaæ wydajny kod dzia³aj±cy w systemach DOS i Windows

Poznaj Asemblera i do³±cz do elity programistów!

"Asembler" to s³owo wywo³uj±ce przera¿enie u laików i dreszcz emocji u specjalistów. Osoby znaj±ce ten jêzyk s± uwa¿ane za elitê w¶ród profesjonalnych programistów. Nic dziwnego - w koñcu nikt lepiej ni¿ oni nie zna podstaw dzia³ania wspó³czesnych procesorów i technik umo¿liwiaj±cych tworzenie bardzo wydajnych programów komputerowych. Jednak czy wiedza o Asemblerze naprawdê jest tajemna, dostêpna tylko nielicznym? Czy jêzyk ten jest a¿ tak trudny do opanowania? Wcale nie!
Przekonaj siê o tym, siêgaj±c po ksi±¿kê "Asembler. Leksykon". Przystêpnie i rzeczowo wyja¶ni Ci ona sposób dzia³ania procesorów zgodnych z architektur± x86, przedstawi strukturê 16-bitowych programów dla ¶rodowiska DOS i 32-bitowych programów dla systemów operacyjnych Windows, a tak¿e poszerzy Twoj± wiedzê o informacje dotycz±ce Asemblera dla architektury 64-bitowej. Dziêki niej poznasz instrukcje jêzyka, najwa¿niejsze techniki programistyczne, sposoby u¿ywania elementów interfejsu u¿ytkownika oraz narzêdzia niezbêdne w pracy programisty.
  • Podstawowe pojêcia zwi±zane z Asemblerem i przydatne narzêdzia
  • Wiadomo¶ci na temat architektury x86 i korzystania z rejestrów procesora
  • Budowa 16-bitowych programów DOS i 32-bitowych programów Windows
  • Korzystanie z makroinstrukcji oraz ró¿nych typów danych
  • Tworzenie programów w systemie Windows i u¿ywanie kontrolek UI

Naucz siê wydajnie programowaæ w Asemblerze!Cena: 22.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Becoming a PMP(R) Certified Professional (159.00z)
Photoshop Elements 4: The Missing Manual. The Missing Manual (135.15z)
iOS 5. Programowanie. Receptury. eBook. Mobi (94.00z)
Wa³kowanie Ameryki (twarda oprawa) (44.90z)
Szczera prawda o nieuczciwo¶ci. Jak ok³amujemy wszystkich, a zw³aszcza samych siebie (30.72z)
Hackers. Heroes of the Computer Revolution - 25th Anniversary Edition (76.42z)
WordPress 3. Instalacja i zarz±dzanie. eBook. ePub (31.99z)
FISZKI audio w³oski S³ownictwo 2 (23.20z)
Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwi±zania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych. eBook. Pdf (69.90z)
Poczytaj mi mamo Ksiêga siódma (38.02z)
FISZKI audio j. niemiecki S³ownictwo 2 (23.20z)
Programming Rust. 2nd Edition (254.15z)
FISZKI audio j. niemiecki S³ownictwo 5 (23.20z)
Drupal 7 w praktyce. W³asna strona WWW w jeden dzieñ. eBook. Pdf (27.90z)
Krótka historia archeologii (24.46z)
Securing Ajax Applications. Ensuring the Safety of the Dynamic Web (160.65z)
Bazy danych. Pierwsze starcie. eBook. ePub (22.90z)
Tablice informatyczne. SQL. Wydanie II. eBook. Pdf (9.90z)
Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno¶ci witryny. eBook. Pdf (52.90z)
Instant PageSpeed Optimization (69.90z)

Pozostae z serii: Inne

Excel 2007 PL. Biblia (109.00z)
Aurox. Æwiczenia (17.90z)
Minionki. Stwórz ciekawe projekty z klocków LEGO (5.90z)
Eclipse (152.15z)
WAP dla ka¿dego. Wydanie II (45.00z)
Bash. Receptury (48.95z)
PHP i Oracle. Tworzenie aplikacji webowych: od przetwarzania danych po Ajaksa (32.45z)
Przetwarzanie danych dla programistów (37.00z)
Programowanie zorientowane obiektowo. Wzorce projektowe. Wydanie II (42.09z)
Chiñski dla bystrzaków (21.95z)
Delphi 2005. Æwiczenia praktyczne (17.90z)
Windows Server 2012 Hyper-V. Podrêcznik instalacji i konfiguracji (92.34z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (23.90z)
¦wiat wed³ug Mozilli. Thunderbird (29.90z)
Krótka historia mafii sycylijskiej (20.35z)
Easy CD Creator. Nagrywanie p³yt CD. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
Google Apps: The Missing Manual. The Missing Manual (135.15z)
Social media to ¶ciema (39.00z)
Beautiful Architecture. Leading Thinkers Reveal the Hidden Beauty in Software Design (152.15z)
Deep Learning with TensorFlow (189.00z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek | cr media