e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -40%


Sztuka wojny. Wydanie III

Sun Tzu
promocja -40%
cena: 37 z 22.20 z
Data wydania: 2013-10-31
stron: 320, twarda oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Ksi±¿ka zosta³a zaklasyfikowana do TOP20 ksi±¿ek, które ukszta³towa³y polskich liderów! Wiêcej w artykule Pulsu Biznesu.

Traktaty, które ucz± zwyciê¿aæ

Sztuka wojny Sun Tzu i Metody wojskowe Sun Pina to kanon literatury militarystycznej. Licz±ce oko³o 2500 lat traktaty zadziwiaj± swoj± ponadczasowo¶ci± i walorami poznawczymi. Z ka¿dego odtworzonego i przet³umaczonego przez wspó³czesnych badaczy zdania bije ogromna wiedza maj±ca zastosowanie nie tylko na prawdziwym polu bitwy, ale tak¿e w wielu innych sferach ¿ycia - w walce o rynek toczonej miêdzy przedsiêbiorstwami, w motywowaniu ludzi do wydajniejszej pracy czy w rozwi±zywaniu osobistych problemów. To wszystko dziêki dualnemu charakterowi rad udzielanych przez tych dwóch wielkich strategów - dos³ownemu i metaforycznemu. Dlatego wspó³cze¶ni czytelnicy nie musz± znaæ historii staro¿ytnej chiñskiej wojskowo¶ci, aby skorzystaæ z potencja³u, jaki kryj± w sobie my¶li dwóch wielkich przedstawicieli rodziny Sun.
Dziêki temu poprawionemu i poszerzonemu o elementy dodatkowe wydaniu ka¿dy mo¿e od¶wie¿yæ swoj± znajomo¶æ Sztuki wojny, a tak¿e zag³êbiæ siê bardziej w kulturê Pañstwa ¦rodka poprzez lekturê 36 forteli. Nie s± one sformalizowanym dzie³em, lecz stanowi± swoisty zbiór powiedzeñ wywodz±cych siê z my¶li politycznej i militarystycznej lub z ni± powi±zanych. Funkcjonuj±ce wspó³cze¶nie jako wyra¿enia idiomatyczne s± dowodem na przetrwanie tej my¶li do czasów obecnych. Ich znaczenie jest równie istotne co kiedy¶, a Chiñczycy czêsto pos³uguj± siê nimi w celu opisania ró¿nych podstêpów, wybiegów i zmy³ek. To prawdziwa gratka zarówno dla koneserów, jak i dla osób, które dopiero pierwszy raz siêgn± po Sztukê wojny.
 

Cenisz Sztukê wojny? Powiedz o tym na Facebooku!

 


Cena: 22.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Mindshift. Zmieñ sposób my¶lenia i odkryj swój prawdziwy potencja³ (11.90z)
Mind mapping z komputerem. Uporz±dkuj swoje my¶li (11.90z)
Angielski w biznesie. Kurs video. Poziom pierwszy. Kurs jêzykowy dla zapracowanych (39.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna dla bystrzaków. Wydanie III (21.45z)
Wizerunek publiczny w internecie. Kim jeste¶ w sieci? (32.45z)
G³odni czasu. Efektywne 168 godzin w 7 dni lub tydzieñ (21.95z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni. Wydanie II (26.95z)
Mininawyki. Ma³ymi krokami do sukcesu (15.95z)
Projektowanie metod dydaktycznych. Efektywne strategie edukacyjne. Wydanie II (49.00z)
30 Dni do Zmian. Dokonaj ¿yciowej metamorfozy w kilka tygodni. Wydanie II (31.36z)
Nawyk samodyscypliny w pracy. Optymalna efektywno¶æ, maksymalne skupienie i motywacja (27.90z)
15 tajemnic zarz±dzania czasem. O czym wiedz± ludzie sukcesu? (12.90z)
Tajniki sukcesu. Wyzwól wewnêtrzn± si³ê i ¿yj w dobrobycie (34.90z)
Mistrzowski samouk. Jak ³atwo i skutecznie doskonaliæ siê w dowolnej dziedzinie (12.90z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (21.95z)
Getting Things Done dla nastolatków. Jak ogarn±æ wiele spraw i zyskaæ mnóstwo czasu (23.31z)
Sekrety osobistej efektywno¶ci. Osi±gaj niemo¿liwe i skutecznie zarz±dzaj swoim ¿yciem (39.90z)
Przygotowani na wszystko. 52 zasady efektywno¶ci wed³ug metody Getting Things Done (22.57z)
English 4 IT. Praktyczny kurs jêzyka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko (23.94z)
Nie t³umacz siê, dzia³aj! Odkryj moc samodyscypliny (24.34z)

Pozostae z serii: Inne

Historia sztuki dla bystrzaków (34.90z)
Adobe After Effects CS5. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Egzamin 70-413 Projektowanie i implementacja infrastruktury serwerów (63.84z)
Mastering SAP ABAP (94.99z)
Getting Started with Storm (72.24z)
Gitara dla bystrzaków. Wydanie IV (29.18z)
Developing IoT Projects with ESP32 (139.00z)
Machine Learning for Financial Risk Management with Python (288.15z)
Nieoficjalny przewodnik konstruktora Lego Technic (55.44z)
Excel w praktyce, wydanie styczeñ 2016 r (38.15z)
Zakupy w sieci dla seniorów (37.00z)
ServiceNow Application Development (189.00z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco. eBook. Mobi (29.90z)
Tablice informatyczne. AJAX (8.38z)
PHP i MySQL. Dla ka¿dego. Wydanie II (48.95z)
Hiszpania. Fiesta i sjesta. Wydanie 1 (64.90z)
Production-Ready Microservices. Building Standardized Systems Across an Engineering Organization (143.65z)
Wirtualizacja w praktyce. eBook. ePub (43.90z)
Zero ograniczeñ. Sekret osi±gniêcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze ¶wiatem (34.90z)
Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podrêcznik (149.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | wrocław kompakt zawór do spłuczki dolnopłuk wrocław | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa