e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów

Adrian Ostrowski, Piotr Gaczkowski
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2022-05-01
stron: 472, miêkka oprawa, format: 165x235

wicej na stronie helion.pl
C++ nale¿y do najpopularniejszych i najbardziej cenionych za uniwersalno¶æ jêzyków oprogramowania - umo¿liwia projektowanie rozbudowanych, a zarazem intuicyjnych w obs³udze aplikacji wysokiego poziomu. Pozwala tworzyæ wydajn± i czyteln± architekturê oprogramowania równie¿ w wypadku znacznie zaawansowanych systemów i programów.
Dziêki tej ksi±¿ce poznasz narzêdzia i rozwi±zania, które u³atwiaj± projektowanie w jêzyku C++ nawet najbardziej skomplikowanych aplikacji. Autorzy przybli¿aj± samo pojêcie architektury oprogramowania i na praktycznych przyk³adach wyja¶niaj±, na czym polega jej tworzenie. Pokazuj± równie¿ aktualne trendy projektowe i ucz±, jak za pomoc± C++ krok po kroku, element po elemencie budowaæ aplikacje i systemy na dowolnym poziomie zaawansowania. W trakcie lektury dowiesz siê, jakie warunki powinna spe³niaæ efektywna architektura oprogramowania i jak sprawiæ, by gwarantowa³a wysoki poziom bezpieczeñstwa, skalowalno¶ci i wydajno¶ci. Liczne przyk³ady, zrozumia³e obja¶nienia i przyjazny jêzyk pozwalaj± na efektywne i szybkie przyswajanie wiedzy dotycz±cej tworzenia rozproszonych, skomplikowanych aplikacji w C++.
W ksi±¿ce:
  • projektowanie aplikacji bazuj±cych na wydajnej, nowoczesnej i czytelnej architekturze oprogramowania
  • u¿ywanie najwa¿niejszych zasad i wzorców projektowych umo¿liwiaj±cych tworzenie efektywnego kodu za pomoc± jêzyka C++
  • analizowanie ró¿nych koncepcji architektury oprogramowania i stosowanie tych, które w najwiêkszym stopniu odpowiadaj± danemu projektowi
  • efektywne wykorzystywanie mechanizmów i rozwi±zañ dostêpnych w najnowszej ods³onie jêzyka C++


Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)
C++20 Biblioteka techniczna. Problemy i rozwi±zania (88.83z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (92.38z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
Learn WebAssembly (159.00z)
C++. Struktury danych i algorytmy (57.00z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Skuteczny nowoczesny C++ (55.44z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
Podstawy programowania w jêzyku C++ (30.00z)
C++. Struktury danych i algorytmy (31.35z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Safe C++. How to avoid common mistakes (101.15z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (81.95z)
Boost C++ Application Development Cookbook - Second Edition (189.00z)

Pozostae z serii: Inne

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz±dzanie (39.90z)
Autopromocja. Poka¿, na co Ciê staæ - szefowi, podw³adnym i klientom (21.45z)
Matematyka wspó³czesna dla my¶l±cych laików (9.85z)
ASP.NET MVC 4. Zaawansowane programowanie (54.45z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (31.20z)
Boost C++ Application Development Cookbook - Second Edition (189.00z)
sendmail (125.00z)
Android. Programowanie aplikacji. Rusz g³ow±! Wydanie II (72.59z)
Marketing perswazyjny. 25 niezmiennych praw skutecznej perswazji w tekstach marketingowych (37.00z)
System Windows. Najlepsze rozwi±zania (29.90z)
Algorytmy (55.20z)
Sposoby na Hardware (29.90z)
Access 2007 Tworzenie aplikacji (35.05z)
Microsoft Excel 2019: Formu³y i funkcje (55.92z)
C# od podszewki. Wydanie II (54.45z)
Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla ka¿dego (39.90z)
Apache Spark Quick Start Guide (94.99z)
Backup i zarz±dzanie danymi w Windows 7. Praktyczny podrêcznik. eBook. ePub (35.90z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (32.45z)
Przetestuj j± sam! Steve Krug o funkcjonalno¶ci stron internetowych (37.00z)