e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Kursy video
Seria: Inne
Promocja: -50%


Arduino. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawowe techniki dla w³asnych projektów elektronicznych

Pawe³ Matyszok
promocja -50%
cena: 98 z 49.00 z
Data wydania: 2015-06-10
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... Arduino!

Platforma Arduino jest absolutnie niezwyk³ym wynalazkiem. Dziêki niej ka¿dy mo¿e zbudowaæ dzia³aj±cy, zaawansowany uk³ad elektroniczny, który spe³ni jego indywidualne wymagania. Okazuje siê, ¿e wcale nie trzeba byæ in¿ynierem, by stworzyæ taki uk³ad: Arduino zapewnia wszystko, o czym mo¿e zamarzyæ majsterkowicz czy entuzjasta elektroniki. Modularna budowa pozwala ³±czyæ ze sob± kolejne komponenty, co daje szerokie mo¿liwo¶ci specjalizacji urz±dzeñ: mog± one s³u¿yæ do wysy³ania SMS-ów, przekazywaæ informacje do smartfona za pomoc± Bluetootha czy zawiadywaæ o¶wietleniem w ca³ym domu. Wystarczy tylko zbudowaæ odpowiedni uk³ad i zaprogramowaæ go zgodnie z w³asnymi potrzebami.
Jak to zrobiæ? Jak wej¶æ w bogaty i interesuj±cy ¶wiat systemów wbudowanych i mikrokontrolerów? Od czego zacz±æ przygodê z Arduino? Najlepiej od dobrego szkolenia. Siêgnij po Arduino. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawowe techniki dla w³asnych projektów elektronicznych i przekonaj siê, jak przyjemna i owocna mo¿e byæ zabawa z Arduino.

Arduino pokochali u¿ytkownicy na ca³ym ¶wiecie — od czasu powstania platformy sprzedano ponad siedemset tysiêcy zestawów!

Czego nauczysz siê podczas naszego profesjonalnego szkolenia?
  • Opanujesz programowanie Arduino.
  • Nauczysz siê konstruowaæ elementarne uk³ady elektroniczne i sprzêgaæ je z Arduino.
  • Zorientujesz siê, jak zapewniæ komunikacjê z czujnikami i innymi urz±dzeniami za pomoc± interfejsów 1-Wire, i2c, UART.
  • Odkryjesz, jak bezprzewodowo kontrolowaæ Arduino za pomoc± Bluetootha.
  • Dowiesz siê, jak korzystaæ z dokumentacji elementów.
  • Poznasz biblioteki programistyczne dla Arduino, u³atwiaj±ce pracê.
  • Zobaczysz, jak wej¶æ w interakcje z tworzonym projektem za pomoc± menu wypisanego na wy¶wietlaczu LCD.
Sprawd¼, jak ³atwo i szybko zbudowaæ w³asne uk³ady elektroniczne. Ten kurs video, z³o¿ony ze stu lekcji (plus trzy pierwsze jako wprowadzenie dla zupe³nie zielonych!), pozwoli Ci poznaæ specyfikê Arduino, zorientowaæ siê w mo¿liwo¶ciach tej platformy i zrozumieæ, sk±d wziê³a siê jej popularno¶æ. Znajdziesz tu omówienie podstawowych aplikacji s³u¿±cych do programowania i projektowania obwodów elektronicznych oraz przepisy na stworzenie dzia³aj±cego mikrokontrolera, a tak¿e prototypów ró¿nych urz±dzeñ. Dowiesz siê, jak efektywnie wykorzystywaæ rozmaite technologie do budowy konkretnych uk³adów.
Je¶li sumiennie przerobisz kurs, nigdy wiêcej nie przerazi Ciê konieczno¶æ przegl±dania obcojêzycznej dokumentacji czy skomplikowanych schematów ró¿nych rozwi±zañ, które mo¿na znale¼æ w internecie. Bêdziesz wiedzia³, jak na w³asnym biurku w prosty sposób zweryfikowaæ, czy Twój najnowszy pomys³ ma prawo dzia³aæ, i bez trudu sprawdzisz, czemu Twój program nie dzia³a (debugowanie). Poradzisz sobie tak¿e z b³êdami kompilacji, których wykrycie czêsto przerasta mo¿liwo¶ci pocz±tkuj±cych u¿ytkowników Arduino.

Arduino — p³ytka, zestaw, aplikacje

Arduino ³±czy w sobie kilka elementów: p³ytkê z mikrokontrolerami Atmel AVR, zestaw czê¶ci do budowania uk³adów elektronicznych oraz aplikacjê Arduino IDE. Dziêki temu mo¿na zaprojektowaæ uk³ad, zbudowaæ go i zaprogramowaæ bez ryzyka przykrych niespodzianek. Arduino. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawowe techniki dla w³asnych projektów elektronicznych omawia tê tematykê od pocz±tku, od pierwszego pod³±czenia p³ytki do komputera i napisania pierwszego programu. Przeprowadzi Ciê przez podstawy programowania dla Arduino oraz zapozna z zasadami pod³±czania elementów i konstrukcji najprostszych uk³adów. Gdy opanujesz ten materia³, przyjdzie czas na wiêksze projekty, takie jak magistrale komunikacyjne i typowe uk³ady. Oprócz aspektów praktycznych pojawiaj± siê tu lekcje t³umacz±ce zasady dzia³ania mikrokontrolerów, pozwalaj±ce lepiej zrozumieæ tê tematykê. Wisienk± na torcie jest omówienie programu Fritzing, który umo¿liwia projektowanie uk³adu w komputerze.

Uk³ad korzy¶ci

Je¶li jeste¶ urodzonym majsterkowiczem albo marzysz o tym, ¿eby Twoje gad¿ety w koñcu zaczê³y dzia³aæ tak, jak Ty chcesz, a nie tak, jak zaprogramowa³ je kto¶ mieszkaj±cy na drugim koñcu ¶wiata, kto nie ma pojêcia o Twoich priorytetach, wreszcie mo¿esz spe³niæ swoje marzenia. Opanowanie Arduino pomo¿e Ci uzyskaæ kontrolê nad elektronik± w ca³ym domu i przyniesie satysfakcjê ze ¶wietnie wykonanej, twórczej, autorskiej pracy. Bêdziesz siê przy tym fantastycznie bawiæ, a Twoje opowie¶ci o w³asnorêcznie wykonanych urz±dzeniach na pewno wzbudz± sensacjê w¶ród znajomych. Przekonasz siê, ¿e uk³ady elektroniczne naprawdê rz±dz± ¶wiatem, ale projektuj± i programuj± je ludzie tacy jak Ty.
Arduino. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawowe techniki dla w³asnych projektów elektronicznych to znakomite wprowadzenie w ¶wiat Arduino — a gdy nauczysz siê ju¿ wszystkiego, co mo¿e Ci zaoferowaæ, zapragniesz g³êbiej wnikn±æ w fascynuj±cy ¶wiat, w którym ka¿dy maleñki gad¿et mo¿e mieæ potê¿n± moc.

Tylko dla wtajemniczonych

Arduino. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawowe techniki dla w³asnych projektów elektronicznych ma za zadanie nauczyæ Ciê podstaw projektowania i programowania w Arduino, ale stawia te¿ przed Tob± ambitniejsze zadania. Nie musisz umieæ lutowaæ, by zbudowaæ dzia³aj±ce urz±dzenie, ale musisz dowiedzieæ siê co nieco o jêzyku C (albo, je¶li wolisz, o jêzyku Arduino), poniewa¿ to w³a¶nie w nim bêdziesz tworzyæ programy dla Twoich urz±dzeñ. Programowanie w Arduino IDE jest bardzo ciekawym do¶wiadczeniem, a je¶li dodasz do tego projektowanie w programie Fritzing i znajomo¶æ niewiarygodnych mo¿liwo¶ci platformy Arduino, oka¿e siê, ¿e b³yskawicznie opanowa³e¶ mnóstwo nowych, cennych umiejêtno¶ci!

Poznaj naszego eksperta

Pawe³ Matyszok — absolwent informatyki na Politechnice ¦l±skiej w Gliwicach. Od zawsze interesowa³ siê dzia³aniem komputerów, technologiami sieciowymi i internetowymi; nieco pó¼niej jego zainteresowania objê³y tak¿e programowanie i dzia³anie systemów wbudowanych oraz zagadnienia sztucznej inteligencji i analizy obrazów. Z Arduino po raz pierwszy zetkn±³ siê w 2009 roku. Obecnie kontynuuje studia wy¿sze oraz pracuje w gliwickiej firmie z bran¿y oprogramowania.
„Cz³owiek uczy siê do koñca ¿ycia. Musi sobie tylko zdawaæ sprawê z potrzeby nauki. I solidno¶ci”

Franciszek ¯wirkoCena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Kursy video

WordPress. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie, administracja i modyfikacja w³asnej witryny i bloga (29.00z)
Drupal 7. Kurs video. Poziom pierwszy. Szybkie tworzenie stron internetowych (39.00z)
Adobe Photoshop Lightroom 5. Kurs video. Poziom pierwszy. Sekrety cyfrowej edycji i obróbki zdjêæ (29.00z)
Blender 2.71. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie w 3D, animacja i renderowanie (39.00z)
Android Studio. Kurs video. Programowanie aplikacji na urz±dzenia mobilne (39.00z)
Baltie. Kurs video. Poziom pierwszy. Elementarz programowania w jêzyku wizualnym (29.00z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Coaching handlowców. Kurs video (39.00z)
Linux. Kurs video. Komendy i polecenia (29.00z)
Wyst±pienia publiczne w biznesie. Kurs video (39.00z)
WordPress. 50 genialnych wtyczek. Kurs video (39.00z)
Cinema 4D R16. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie w 3D, animacja i renderowanie (49.00z)
E-learning z Moodle. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie i obs³uga platformy szkoleniowej (39.00z)
SketchUp 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy modelowania 3D - dom i wnêtrze (39.00z)
Joomla. Kurs video. Poziom pierwszy. Instalacja i rozbudowa witryny (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Mastering Machine Learning with R - Third Edition (129.00z)
Mac OS X Unwired. A Guide for Home, Office, and the Road (84.92z)
Flash. Filmy i d¼wiêk. Techniki zaawansowane (45.00z)
AutoCAD 2018 PL (70.95z)
ABC jêzyka SQL (20.00z)
Jêzyk ANSI C. Programowanie. Wydanie II (38.35z)
fastText Quick Start Guide (109.00z)
C# 10. Leksykon kieszonkowy (49.90z)
Linux. Biblia. Ubuntu, Fedora, Debian i 15 innych dystrybucji. eBook. Mobi (79.00z)
Pocket CIO The Guide to Successful IT Asset Management (139.00z)
Krótka historia ekonomii (20.42z)
Binary Analysis Cookbook (109.00z)
100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy . eBook. Mobi (44.90z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Profil podstawowy i rozszerzony. Klasa 2 (29.90z)
PowerShell dla administratorów systemów. Prosta automatyzacja zadañ (44.16z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. W d±¿eniu do perfekcji (37.00z)
Tablice informatyczne. PHP (12.90z)
Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów (20.16z)
Praktyczne uczenie maszynowe (71.20z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! (20.35z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek