e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne


Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2016 PL

Conrad Carlberg
cena: 89.00 z
Data wydania: 2018-08-31
stron: 600, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Microsoft Excel jest naprawdê wszechstronnym narzêdziem. Umo¿liwia tworzenie raportów, inteligentnych modeli, a tak¿e prowadzenie z³o¿onych analiz statystycznych. Profesjonalni badacze, studenci i biznesmeni, którzy zajmuj± siê analiz± danych i statystyk±, w³a¶nie Excela traktuj± jako ulubione narzêdzie pracy. Osi±gniêcie bieg³o¶ci w pos³ugiwaniu siê nim wymaga odrobiny wysi³ku, jednak zdobyta w ten sposób wiedza okazuje siê bardzo przydatna!
Niniejsza ksi±¿ka jest bardzo praktycznym przewodnikiem po analizie statystycznej i funkcjach statystycznych Excela. Dziêki licznym przyk³adom nauczysz siê dobieraæ w³a¶ciwe narzêdzia do rozwi±zania konkretnego problemu. Dowiesz siê, jak korzystaæ z korelacji, regresji i analizy wariancji oraz kowariancji. Zastosujesz Excela do testowania hipotez statystycznych z zastosowaniem rozk³adów normalnych, dwumianowych, t-Studenta i F-Snedecora. Zapoznasz siê ze znaczeniem najwa¿niejszych pojêæ statystycznych i unikniesz typowych b³êdów. W tym wydaniu ksi±¿ki uwzglêdniono nowe funkcje, które pojawi³y siê w Excelu 2016. Dowiesz siê, do czego s³u¿± i jak je mo¿na wykorzystaæ.
Najwa¿niejsze zagadnienia ujête w ksi±¿ce:
  • podstawowe pojêcia w statystyce, statystyce opisowej i wnioskowaniu statystycznym
  • wa¿niejsze funkcje statystyczne Excela
  • testy z, testy t i dodatek Analiza danych Excela
  • histogramy i wykresy w Excelu
  • analiza wariancji i kowariancji oraz metody regresji

Analiza statystyczna: z Excelem to ³atwe!


Dr Conrad Carlberg jest uznanym autorytetem w dziedzinie statystyki i analizy danych. Doskonale zna takie aplikacje, jak MS Excel, SAS i Oracle. Wielokrotnie otrzymywa³ nagrodê MVP. Od ponad 20 lat doradza firmom, które chc± podejmowaæ decyzje biznesowe na podstawie analizy danych. Z rado¶ci± pisze o tych technikach, ze szczególnym upodobaniem dziel±c siê swoj± ogromn± wiedz± o MS Excelu, którego uwa¿a za najpopularniejszy w ¶wiecie program do analiz numerycznych.


Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Analizy Business Intelligence. Zaawansowane wykorzystanie Excela (37.95z)
Statystyka opisowa w Excelu dla szkó³. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
Excel 2013 PL. Biblia (54.45z)
Microsoft Excel 2019: VBA i makra (71.99z)
Excel. 101 formu³ gotowych do u¿ycia (19.95z)
Excel 2016 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia makr (39.00z)
VBA dla Excela 2010. Leksykon kieszonkowy (13.70z)
Funkcje Excela - obliczenia warunkowe i analiza dat oraz czasu (9.66z)
Microsoft Excel 2016 Krok po kroku (55.44z)
Excel w praktyce, wydanie maj 2015 r (37.09z)
Python for Excel (220.15z)
VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk³ady (32.45z)
Microsoft Excel 2019 Krok po kroku (52.80z)
Power Query w Excelu i Power BI. Zbieranie i przekszta³canie danych (42.21z)
Planowanie i ocena rentowno¶ci przedsiêwziêcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (39.90z)
Excel 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (13.90z)
Power Pivot dla Excela. Zaawansowane mo¿liwo¶ci (34.30z)
VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przyk³ady (36.58z)
Excel 2016 PL. Kurs (21.95z)
Microsoft Excel 2013. Krok po kroku (44.80z)

Pozostae z serii: Inne

Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services Krok po kroku (83.16z)
Less. Podstawy programowania (49.00z)
Wizualizacje architektoniczne. 3ds Max 2013 i 3ds Max Design 2013. Szko³a efektu (51.35z)
Testable JavaScript. Ensuring Reliable Code (126.65z)
Matematyka. Kurs video. Æwiczenia dla programisty i data science (149.00z)
Photoshop 5.5. Zastosowania w Internecie (49.00z)
Dane testowe. Teoria i Praktyka (17.45z)
Pó³maraton. Zdrowy trening i doskona³e wyniki metod± Gallowaya (34.90z)
Testing Practitioner Handbook (179.00z)
Sprzeda¿ online. Jak wzmocniæ swoj± pozycjê w internecie (44.00z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w gimnazjum. Klasa 1 (13.42z)
UML 2.0 in a Nutshell (135.15z)
Doug Box o fotografii portretowej. Przewodnik (39.90z)
Designing Products People Love. How Great Designers Create Successful Products (143.65z)
Jak zarabiaæ na blogu i pozostaæ sob± (19.20z)
The Computer Vision Workshop (249.00z)
Windows 10 Krok po kroku (75.20z)
100 sposobów na Linux (37.00z)
Kali Linux. Testy penetracyjne (32.45z)
Cyfrowy ¶wiat seniora. Smartfon, tablet i nie tylko (39.20z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów