e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±!

Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, David West
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2013-08-28
stron: 624, miêkka oprawa, format: 200x230

wicej na stronie helion.pl
Wspó³czesne systemy informatyczne maj± niewiele wspólnego z tymi sprzed kilkunastu lat. S± skomplikowane, nafaszerowane wieloma technologiami, bywa te¿, ¿e maj± (zbyt) wielu autorów. Jak zapanowaæ nad tym wszystkim? Jak projektowaæ systemy szybko oraz bezb³êdnie? Czujesz siê zagubiony? Nic siê nie martw! Po prostu...
Otwórz swój umys³! Teraz dziêki nowatorskim metodom nauczania mo¿esz b³yskawicznie opanowaæ wszystkie elementy projektowania obiektowego. Charakterystyczna dla serii "Rusz g³ow±!" cecha to wymieszana w odpowiednich proporcjach wiedza, humor oraz wszystko wyja¶niaj±ce grafiki. Informacje zawarte w ksi±¿ce obejmuj± pe³ny zakres tematyki zwi±zanej z analiz± i projektowaniem obiektowym. Tylko kilkaset stron dzieli Ciê od opanowania metod zbierania wymagañ, tworzenia przypadków u¿ycia czy te¿ projektowania diagramów klas. A to tylko pocz±tek - sprawd¼ spis tre¶ci i przekonaj siê, jak szeroki materia³ zawiera ta ksi±¿ka.

Naprzód, g³owo!

Nikt ci tego nie potrafi³ wyt³umaczyæ? Wydaje Ci siê, ¿e to problem nie na Twoj± g³owê? Nie potrzebujesz elektrowstrz±sów, ¿eby pobudziæ swój mózg do aktywnego dzia³ania. Tylko ¿adnych gwa³townych gestów! Usi±d¼ wygodnie, otwórz ksi±¿kê, dopiero teraz siê zacznie. Na pocz±tek - rusz g³ow±!

Precz z nudnymi wyk³adami i zakuwaniem bez zrozumienia!

Nauka to znacznie wiêcej ni¿ tylko czytanie suchego tekstu. Twój mózg jest niczym g³odny rekin, ca³y czas pr±cy naprzód w poszukiwaniu nowej, apetycznej przek±ski.

Jak karmimy Twój wyg³odnia³y umys³?

U¿ywamy rysunków, bo obraz wart jest 1024 s³ów. Stosujemy powtórzenia, by zakodowaæ na sta³e dane w Twojej ch³onnej g³owie. Oddzia³ujemy na emocje, jeste¶my nieprzewidywalni, zaskakuj±cy i zabawni. Stawiamy przed Tob± wyzwania i zadajemy pytania, które anga¿uj± Ciê w proces studiowania przedstawianych zagadnieñ. Ca³y czas pobudzamy Twój umys³ do aktywnego dzia³ania, zmuszamy go do pos³uszeñstwa... a za ciê¿k± pracê nagrodzimy go smakowitym ciasteczkiem w postaci wiedzy - wisienka gratis!

Rozgry¼ to sam!

  • Zasady i cele projektowania obiektowego
  • Metody zbierania wymagañ
  • Przypadki u¿ycia i ich analiza
  • Graficzna prezentacja systemu i zasad jego dzia³ania - diagramy UML
  • Wzorce projektowe - sprawy skomplikowane staj± siê proste, a proste jeszcze prostsze
  • Projektowanie architektury systemu
  • Testowanie
Ksi±¿ka nale¿y serii "Rusz g³ow±!", która jest kontynuacj± serii "Head First". Ksi±¿ki z tej serii zdoby³y uznanie czytelników dziêki swemu unikalnemu i nowatorskiemu podej¶ciu do przekazywania wiedzy. Sprawd¼ na pó³ce, mo¿e znajdziesz obok inne ksi±¿ki z tej serii. Dziêki nim nawet najbardziej skomplikowane dziedziny wiedzy staj± siê przystêpne, przyjazne i prostsze.


Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Wyra¿enia regularne. Receptury (43.45z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (21.95z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (29.40z)
User Story Mapping. Discover the Whole Story, Build the Right Product (143.65z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (26.95z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (99.00z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza (37.95z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (57.82z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (47.20z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (17.90z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)

Pozostae z serii: Inne

Data Mining. Eksploracja danych w sieciach spo³eczno¶ciowych. Wydanie III (44.85z)
Wykrywaj i reaguj. Praktyczny monitoring sieci dla administratorów (43.45z)
Projektowanie gier. Podstawy. Wydanie II (149.00z)
Instant Debian - Build a Web Server (69.90z)
The Cathedral & the Bazaar. Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary (101.15z)
SEO, czyli sztuka optymalizacji witryn dla wyszukiwarek (54.45z)
Wege w kwadrans. 125 szybkich przepisów kuchni ro¶linnej. Wydanie II rozszerzone (24.74z)
Flex 3.0. Tworzenie efektownych aplikacji (17.90z)
Java Enterprise Best Practices (101.15z)
Ulead Video Studio 11 PL. Pierwsze starcie (18.99z)
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta. Wydanie II (26.95z)
JavaScript dla dzieci. Programowanie na weso³o (57.82z)
Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych (83.16z)
Inbound marketing. Daj siê poznaæ w Google, serwisach spo³eczno¶ciowych i na blogu (44.90z)
Elixir w akcji (82.98z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (21.95z)
Profesjonalne tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych. eBook. Mobi (43.90z)
Swift 4. Koduj jak mistrz. Wydanie IV (36.85z)
Deep Learning with PyTorch Lightning (139.00z)
Sam wypalam CD (16.18z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą