e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Bestseller: TOP-12
Promocja: -38%


English 4 IT. Praktyczny kurs jêzyka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko

Beata B³aszczyk
promocja -38%
cena: 49.096774193548 z 30.44 z
Data wydania: 2016-12-16
stron: 288, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Poszerz zasób s³ownictwa z bran¿y IT i naucz siê poprawnie je wykorzystywaæ!

Obecnie jêzyk angielski jest nieod³±cznym elementem ¶wiata IT. Wiêkszo¶æ producentów oprogramowania oraz twórców metodyk i standardów w bran¿y IT udostêpnia materia³y wy³±cznie w tym jêzyku. Ponadto wiele projektów informatycznych jest realizowanych we wspó³pracy z ekspertami pochodz±cymi z ró¿nych krajów. Komunikacja odbywa siê wówczas przewa¿nie tak¿e w jêzyku angielskim. Je¶li wiêc jeste¶ specjalist± z bran¿y IT, funkcjonuj±cym na co dzieñ w ¶rodowisku anglojêzycznym, mo¿esz z kolei nie czuæ siê w pe³ni swobodnie wypowiadaj±c siê w tym jêzyku w ka¿dym obszarze tak szerokiej dziedziny wiedzy.
Je¶li chcesz zatem:
 • poznaæ lub poszerzyæ specjalistyczne s³ownictwo stosowane na co dzieñ w bran¿y IT,
 • nauczyæ siê poprawnie je wykorzystywaæ i profesjonalnie wypowiadaæ siê podczas spotkañ, konferencji bran¿owych i codziennej pracy z klientem,
 • zrozumieæ zaawansowane regu³y gramatyczne lub od¶wie¿yæ wiedzê na ten temat, by zab³ysn±æ podczas formalnych spotkañ lub jako autor profesjonalnej dokumentacji w jêzyku angielskim,
 • zacz±æ pos³ugiwaæ siê prawid³owymi polskimi terminami zamiast kalkami jêzykowymi,
koniecznie siêgnij po tê ksi±¿kê!
Znajdziesz tu profesjonalne angielskie teksty dotycz±ce ró¿nych obszarów IT: baz danych, big data, sieci komputerowych, metod wytwarzania oprogramowania i wielu innych. Ka¿dy z nich zosta³ opatrzony s³owniczkiem zawieraj±cym t³umaczenia na jêzyk polski zarówno terminów specjalistycznych, jak i tych z jêzyka ogólnego. Ponadto w ka¿dym rozdziale omówione zosta³y ró¿ne zagadnienia gramatyczne wraz z przyk³adami ich zastosowania w jêzyku informatyki. Na koñcu ka¿dego rozdzia³u znajdziesz æwiczenia, które pomog± Ci utrwaliæ poznane s³ownictwo i regu³y gramatyczne. Dziêki temu opanujesz najwa¿niejsze pojêcia, odkryjesz, w jakich kontekstach wystêpuj±, i zaczniesz stosowaæ je w praktyce.
 • What is Information Technology?
 • Databases
 • How well do you know your computer?
 • Computer networks
 • What's so big about big data?
 • Business Intelligence
 • Data mining
 • Software licensing
 • Software development methodologies
 • The Internet and the World Wide Web
 • Data governance
 • Software testing

Revise and expand Your knowledge!Cena: 30.44 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Kompetencje osobiste

Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w bran¿y IT. Wydanie III (49.00z)
Wirtualna Asystentka od A do Z. Zbuduj swój zdalny biznes (37.95z)
Mind mapping z komputerem. Uporz±dkuj swoje my¶li (21.95z)
My¶lê, wiêc jestem. 50 ³amig³ówek wspomagaj±cych my¶lenie lateralne (18.99z)
Getting Things Done dla nastolatków. Jak ogarn±æ wiele spraw i zyskaæ mnóstwo czasu (12.90z)
Wspó³brzmienie. Znajd¼ wspólny jêzyk z odbiorcami Twojej prezentacji (37.95z)
Dzia³aj teraz! (31.99z)
M±drzej, szybciej, lepiej. Sekret efektywno¶ci (40.23z)
Zen prezentacji - pomys³y i projekty. Jasne zasady i techniki tworzenia doskona³ych prezentacji (59.00z)
G³odni czasu. Efektywne 168 godzin w 7 dni lub tydzieñ (25.93z)
Znajd¼ swoje DLACZEGO. Droga do poczucia spe³nienia i wewnêtrznej motywacji (27.45z)
Znajd¼ swoje DLACZEGO. Droga do poczucia spe³nienia i wewnêtrznej motywacji (19.50z)
Asertywno¶æ w praktyce. Jak zachowaæ siê w typowych sytuacjach? (22.32z)
Mistrzowski samouk. Jak ³atwo i skutecznie doskonaliæ siê w dowolnej dziedzinie (21.95z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (19.20z)
Dzia³aj teraz! (39.90z)
Sztuka b³yskawicznej koncentracji. Mistrzostwo w zarz±dzaniu uwag± (12.90z)
Nawyk nieodwlekania. Proste sposoby pokonania prokrastynacji (16.45z)
Nawyk nieodwlekania. Proste sposoby pokonania prokrastynacji (18.54z)

Pozostae z serii: Inne

Java dla ¶rednio zaawansowanych. Kurs video. Tworzenie profesjonalnych projektów (79.00z)
Korsyka. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 1 (49.90z)
Python od zera. Kurs video. Programuj wydajnie! (89.00z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu (39.90z)
Machine Learning with BigQuery ML (139.00z)
Advanced Perl Programming. 2nd Edition (152.15z)
Crossing Platforms A Macintosh/Windows Phrasebook. A Dictionary for Strangers in a Strange Land (143.65z)
Tworzenie nowoczesnych systemów webowych (37.00z)
Z listów Bezosa. 14 ¿elaznych regu³ rozwoju biznesu, dziêki którym wzrasta³ Amazon (12.90z)
Audyt bezpieczeñstwa informacji w praktyce (26.95z)
Paj±czek 5 NxG. Oficjalny podrêcznik (89.00z)
PHP Cookbook. Solutions & Examples for PHP Programmers. 3rd Edition (143.65z)
Modelowanie i sterowanie robotów (41.07z)
Tablice informatyczne. Photoshop CS3/CS3 PL (12.90z)
Python z ¿ycia wziêty. Rozwi±zywanie problemów za pomoc± kilku linii kodu (43.45z)
Implementing Microsoft Azure Architect Technologies: AZ-303 Exam Prep and Beyond (109.00z)
Video marketing nie tylko na YouTube (21.95z)
VMware vSphere 6.7 Cookbook - Fourth Edition (129.00z)
Henryka Sytnera Wakacje na Dwóch Kó³kach (11.90z)
Aplikacje graficzne na mikrokontroler 89c52, 89s52, 89c55wd, 89c51rb2, 89c51rc2, 89c51rd2, 89c51ed2. Oprogramowanie narzêdziowe i aplikacje dla bootloaderów i systemów ISP (15.00z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem