e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Android
Seria: Inne
Promocja: -44%


Android Studio. Podstawy

Belen Cruz Zapata
promocja -44%
cena: 32.321428571429 z 18.10 z
Data wydania: 2015-11-17
stron: 120, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Najlepsze IDE dla programistów platformy Android!

Android to obecnie najpopularniejszy system operacyjny, u¿ywany przede wszystkim w urz±dzeniach mobilnych. Je¿eli chcesz wydajnie tworzyæ aplikacje dla tej platformy, potrzebujesz wyj±tkowego narzêdzia, które pozwoli Ci zrealizowaæ Twoje pomys³y. Firma JetBrains stworzy³a ¶rodowisko, którego szukasz. Android Studio to ¶rodowisko pracy oparte na s³ynnym IDE IntelliJ IDEA, które zmieni Twój sposób pracy z systemem Android.

Je¿eli chcesz w pe³ni wykorzystaæ potencja³ tego narzêdzia, potrzebujesz wyj±tkowej ksi±¿ki, która zaprezentuje Ci najlepsze techniki pracy. W³a¶nie masz j± przed sob±! Przekonaj siê, jak zainstalowaæ Android Studio i dostosowaæ je do w³asnych potrzeb oraz jak efektywnie korzystaæ z mo¿liwo¶ci edytora kodu. W kolejnych rozdzia³ach poznasz zaawansowane narzêdzia wspomagaj±ce projektowanie interfejsu u¿ytkownika, debugowanie aplikacji oraz tworzenie paczek APK gotowych do dystrybucji. Prezentowane s± w szczegó³±ch narzêdzia zintegrowane z Android Studio, a konkretnie Software Development Kit (SDK) Manager, Android Virtual Device (AVD) Manager oraz Javadoc. Ksi±¿ka ta jest wiêc doskona³± lektur± dla programistów chc±cych wykorzystaæ potencja³ najlepszego IDE na ¶wiecie! Czego mo¿na siê nauczyæ z tej ksi±¿ki?
  • Jak zainstalowaæ Android Studio na swoim komputerze i skonfigurowaæ Android Software Development Kit.
  • Jak utworzyæ pierwszy projekt i poznaæ jego strukturê.
  • Jak poprawiæ wydajno¶æ pisania aplikacji poprzez wykorzystanie mo¿liwo¶ci edytora.
  • Jak projektowaæ interfejs u¿ytkownika przy wykorzystaniu uk³adów i obs³ugiwaæ zdarzenia.
  • Jak integrowaæ w aplikacjach us³ugi Google Play.
  • Jak monitorowaæ aplikacjê podczas jej dzia³ania oraz poprawiaæ jej wydajno¶æ.

Zwiêksz swoj± efektywno¶æ dziêki Android Studio!Cena: 18.10 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Android

Android. Podstawy tworzenia aplikacji (39.90z)
Android w praktyce (99.00z)
Android na tablecie. Receptury (54.45z)
Android. Wprowadzenie do programowania aplikacji. Wydanie V (99.00z)
Profesjonalne tworzenie gier internetowych dla systemu Android w jêzykach HTML5, CSS3 i JavaScript (43.45z)
Android. Programowanie aplikacji. Rusz g³ow±! (54.45z)
Android. Receptury (53.40z)
Android 3. Tworzenie aplikacji (81.95z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (42.90z)
Android. Receptury (48.95z)
Imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces (23.60z)
Android Flash. Zaawansowane programowanie aplikacji mobilnych (37.95z)
Android UI. Podrêcznik dla projektantów. Smashing Magazine (37.95z)
Android Studio w 24 godziny. Wygodne programowanie dla platformy Android. Wydanie IV (43.45z)
Android UI. Podrêcznik dla projektantów. Smashing Magazine (69.00z)
Programowanie aplikacji dla Androida. The Big Nerd Ranch Guide. Wydanie III (99.00z)
Android Studio. Podstawy (32.90z)
Kotlin w praktyce. Kurs video. Tworzenie aplikacji webowych za pomoc± Spring Boota (29.00z)
Android. Techniki efektywnej pracy. Kurs video. Poziom pierwszy. Skróty klawiszowe i biblioteki (29.00z)
Android Studio. Podstawy tworzenia aplikacji (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Alchemia uwodzenia, czyli erotyczna manipulacja mê¿czyznami (14.00z)
TypeScript. Kurs video. Kompletny przewodnik dla developerów (89.00z)
Windows PowerShell 3.0. Krok po kroku (97.60z)
Magento. Przewodnik dla programistów PHP (25.93z)
Allegro. Aukcje internetowe w praktyce (15.00z)
Asembler. Æwiczenia praktyczne (15.90z)
Packet Guide to Voice over IP. A system administrator's guide to VoIP technologies (63.74z)
Supercharge Your Applications with GraalVM (159.00z)
¦wiat poza jQuery. Biblioteki: AngularJS, KnockoutJS, BackboneJS (47.20z)
PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework. eBook. Mobi (47.00z)
Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarz±dzanie, odbiór (16.45z)
Blender. Od planowania, modelowania oraz teksturowania do animacji i renderingu. Praktyczne projekty (26.95z)
Make: Drony dla pocz±tkuj±cych. Konstrukcja i dostosowanie w³asnego quadcoptera (32.13z)
Obliczanie Wszech¶wiata. O tym jak matematyka odkrywa Wszech¶wiat (27.95z)
Making Musical Apps. Real-time audio synthesis on Android and iOS (84.92z)
Learning Malware Analysis (179.00z)
Deploying OpenStack (76.42z)
e-Publikacje w InDesign CS6. Projektowanie i tworzenie publikacji cyfrowych dla tabletów, czytników, smartfonów i innych urz±dzeñ (107.73z)
Smarty. Szablony w aplikacjach PHP. eBook. Mobi (29.90z)
Turbo Pascal. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (14.90z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet zawoja telefon | zajdzyj Serwis komputerowy ursus naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Pustkowo last minute domki nad morzem | allwestenergy | ciechocinek hotel