e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Wa³kowanie Ameryki. eBook. Mobi

Marek Wa³kuski
cena: 27.90 z
Data wydania: 2012-09-17
stron: 312, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Ameryka w oczach (i uszach) korespondenta Polskiego Radia

¦wiatowe supermocarstwo czy kolos na glinianych nogach? Ostoja wolno¶ci i demokracji czy d¿ungla, w której ludzie sami wymierzaj± sprawiedliwo¶æ? Przystañ dla imigrantów czy miejsce, gdzie przybysze z zagranicy s± obywatelami drugiej kategorii? Neutralne ¶wiatopogl±dowo pañstwo czy kraj fanatyków religijnych? Jakie naprawdê s± Stany Zjednoczone? I jacy s± Amerykanie? Inteligentni, ¿yczliwi, otwarci, bezpo¶redni i optymistyczni? A mo¿e niedouczeni, zarozumiali, ograniczeni, nietolerancyjni i aroganccy? Otwarci na ¶wiat czy za¶ciankowi? Pewni siebie czy zakompleksieni?

Oddajemy w rêce Czytelnika ksi±¿kê Marka Wa³kuskiego, dziennikarza radiowej "Trójki" i wieloletniego korespondenta Polskiego Radia w Waszyngtonie. W charakterystyczny dla siebie, dowcipny i przenikliwy sposób autor opowiada o ¿yciu w Stanach Zjednoczonych i specyfice tego wielkiego kraju, z jego ogromn± powierzchni±, liczb± mieszkañców, ró¿norodno¶ci± kulturow±, kontrastami spo³ecznymi i wyzwaniami, jakie Ameryka stawia przed przybyszem z Europy.

Zamiast ³atwego krytykowania Stanów Zjednoczonych Marek Wa³kuski stara siê, aby czytelnik zrozumia³ Amerykê. Pisze ciekawie, ale nie ogranicza siê do samych ciekawostek. Prze³amuje stereotypy na temat Amerykanów i ich kraju. Patrzy na USA z ¿yczliwo¶ci± i nie wierzy w og³aszany przez wielu "mêdrców" schy³ek Ameryki.

Zatem… jak to robi± w USA?

 • Przeciêtny Smith
 • Patriotyzm
 • Po co im broñ
 • Jêzyk amerykañski
 • ¦wiatowe mocarstwo
 • Amerykañska wolno¶æ
 • Muzyka country
 • Samochody i kierowcy
 • Tygiel etniczny
 • Napiêcia rasowe
 • Religia
 • Charakter narodowy
 • Ameryka a sprawa Polska


Patroni wydania:

Cena: 27.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

UML 2.0. Almanach. eBook. ePub (27.00z)
Krótka historia filozofii (20.42z)
Joomla! Praktyczne projekty. eBook. Mobi (27.90z)
PowerPoint 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (51.99z)
Mamarazzi. Fotografowanie dzieci. Poradnik dla mam. eBook. Pdf (47.00z)
Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie II. eBook. ePub (69.90z)
Practical Linear Algebra for Data Science (254.15z)
Ochrona danych osobowych. Poradnik dla przedsiêbiorców (24.76z)
JavaScript. Aplikacje WWW. eBook. ePub (31.99z)
Przygotowanie do wyceny. Startup okiem praktyka (26.95z)
Domowe sieci komputerowe. Gotowe rozwi±zania. eBook. Mobi (31.99z)
Cisza w sieci. eBook. Pdf (29.90z)
PMO. Praktyka zarz±dzania projektami i portfelem projektów w organizacji. eBook. Mobi (54.99z)
The Experience-Centric Organization. How to Win Through Customer Experience (186.15z)
Visual Basic .NET w praktyce. B³yskawiczne tworzenie aplikacji. eBook. Mobi (54.99z)
Lwów. Miasto Wschodu i Zachodu (wydanie V) (24.90z)
ABC CorelDRAW X5 PL. eBook. Mobi (29.90z)
EGZAMIN GIMNAZJALNY. Testy powtórzeniowe z matematyki, fizyki, chemii oraz geografii wraz z rozwi±zaniami (9.90z)
JavaScript Cookbook. 2nd Edition (143.65z)
FISZKI audio j. niemiecki Konwersacje (15.19z)

Pozostae z serii: Inne

Uchwyciæ przemijanie (28.73z)
ECDL Modu³ 2 U¿ytkowanie komputerów (32.68z)
IBM Watson Projects (159.00z)
Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja. eBook. Pdf (31.99z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)
Go global! Wywiady z twórcami polskich firm, które zdoby³y rynki miêdzynarodowe (35.40z)
Superpamiêæ. Trening z Kevinem Trudeau (39.00z)
Apache Kafka Quick Start Guide (109.00z)
Access Hacks. Tips & Tools for Wrangling Your Data (118.15z)
Quicken 2009: The Missing Manual (80.74z)
CRM. Zarz±dzanie kontaktami z klientami (59.00z)
Mastering Ethereum. Building Smart Contracts and DApps (220.15z)
XSLT. Receptury. Wydanie II (87.00z)
Word 2013 PL. Kurs (21.95z)
Windows Vista. Leksykon kieszonkowy (12.04z)
Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr (32.31z)
Software Architecture with C# 10 and .NET 6 - Third Edition (159.00z)
3ds Max 2012. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (23.90z)
Marketing dla studentów kierunków technicznych (50.57z)
ABC kaskadowych arkuszy stylów (CSS) (33.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów