e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: wtosty
Seria: Inne


Allplan FT. Teoria i praktyka

Adam Gorczyca
cena: 29.00 z
Data wydania: 2002-04-25
stron: 144, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Allplan FT jest ju¿ w Polsce rozpowszechniony i ma do¶æ stabiln± pozycjê. Dzieje siê tak za spraw± stosowania go w biurach projektowych, ale na jego popularno¶æ wp³ywa przede wszystkim zainteresowanie studentów. Ksi±¿ka ta pierwotnie pomy¶lana zosta³a jako materia³ pomocniczy do prowadzenia zajêæ na Wydzia³ach Architektury - uk³ad dwunastu rozdzia³ów o spójnej tematyce w przybli¿eniu odpowiada mo¿liwym do przeprowadzenia zajêciom ze studentami. Wynika z tego jeden wa¿ny wniosek - jej problematyka koncentruje siê g³ównie na zagadnieniach architektonicznych, a nie na przyk³ad na obliczeniach konstrukcyjnych, modelowaniu terenu itp., do czego Allplan FT tak¿e znakomicie siê nadaje. Zadaniem ksi±¿ki jest przedstawienie problemów, z jakimi mo¿na siê zetkn±æ, gdy rozpoczynamy pracê z programem oraz podczas zag³êbiania siê w jego tajniki. Rozwi±zania podane przez autora nie s± oczywi¶cie jedynie s³uszne, ale s± z ca³± pewno¶ci± sprawdzone w praktyce. Niektóre z poruszonych zagadnieñ:
  • Rysowanie na p³aszczy¼nie
  • Rysowanie trójwymiarowe - podstawy
  • Rysowanie trójwymiarowe - ¶ciany parteru i ich modyfikacje
  • Opisy, wymiarowanie, pomieszczenia
  • Dachy
  • Schody
  • Modelowanie 3D
  • Wizualizacja
  • Plotowanie


Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: wtosty

Java. Algorytmy i struktury danych (79.00z)
AutoPIPE 6.1. Projektowanie i obliczenia ruroci±gów przemys³owych (35.00z)
Po prostu JavaScript. Wydanie III (33.00z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
100 sposobów na Flash (54.90z)
C++. Æwiczenia zaawansowane (19.90z)
Po prostu Paj±czek 5 NxG (35.00z)
Bezpieczeñstwo w Linuksie. Podrêcznik administratora (99.90z)
Po prostu Office 2003 PL (49.90z)
Red Hat Linux 8. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
Perl 6. Podstawy (29.00z)
Multimedia. Obróbka d¼wiêku i filmów. Podstawy (29.90z)
Po prostu Python (55.00z)
Jêzyk C. Wprowadzenie do programowania (49.90z)
Photoshop 7. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Flash MX w praktyce (45.00z)
XML. Wprowadzenie. Wydanie II (49.90z)
Visual Basic .NET dla ka¿dego (65.00z)
Inventor. Æwiczenia praktyczne (16.89z)
Java i XML (50.00z)

Pozostae z serii: Inne

Android w praktyce. Projektowanie aplikacji (47.20z)
Podstawy obs³ugi komputera. Ilustrowany przewodnik (19.90z)
Triatlon od A do Z. Treningi do wszystkich dystansów (26.95z)
Programowanie w Windows (16.10z)
Matematyka dla biologów (34.36z)
Tablice informatyczne. Photoshop CS3/CS3 PL. eBook. Pdf (9.90z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla gimnazjum (15.90z)
NetSuite ERP for Administrators (179.00z)
Learning XNA 3.0. XNA 3.0 Game Development for the PC, Xbox 360, and Zune (118.15z)
Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener. eBook. Pdf (62.90z)
Zarz±dzanie projektami IT. Przewodnik po metodykach (57.00z)
Perl. Czarna ksiêga (45.00z)
Psychologia Sprzeda¿y - droga do sprawczo¶ci, niezale¿no¶ci i pieniêdzy (39.90z)
Poradnik przedsiêbiorcy. Sage Symfonia Start. KPiR i rycza³t (47.20z)
Windows 10 PL. Dla seniorów (21.95z)
Mathcad. Od obliczeñ do programowania. eBook. ePub (31.99z)
Praktyczna analiza pakietów. Wykorzystanie narzêdzia Wireshark do rozwi±zywania problemów z sieci± (32.45z)
VBA dla Excela 2003/2007. Leksykon kieszonkowy (17.00z)
Photoshop CS4 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (19.90z)
Uk³ady FPGA w przyk³adach (66.67z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem