e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Algorytmy w Pythonie. Techniki programowania dla praktyków

Piotr Wróblewski
promocja -44%
cena: 116.875 z 65.45 z
Data wydania: 2022-09-01
stron: 552, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Python? Idealny dla praktyków!
Wiernym czytelnikom publikacji spod znaku wydawnictwa Helion Piotra Wróblewskiego przedstawiaæ nie trzeba. Do¶æ wspomnieæ, ¿e jest on autorem wielu publikacji po¶wiêconych g³ównie programowaniu i obs³udze komputerów. Jego najnowsza ksi±¿ka, Algorytmy w Pythonie. Techniki programowania dla praktyków, to ponad 500 stron konkretnych informacji zwi±zanych z nauk± programowania w Pythonie.
Podrêcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy poszukuj± prostego i praktycznego samouczka. Z powodzeniem jednak skorzystaj± z niego równie¿ osoby chc±ce siê znale¼æ na wy¿szym - bardziej ¶wiadomym - poziomie programowania, na którym pisanie kodu nie odbywa siê ju¿ metod± prób i b³êdów.
Konwencja przyjêta przez autora opiera siê na zasadzie "minimum teorii, maksimum praktyki". Pracê z podrêcznikiem u³atwiaj± liczne zadania, definicje, listingi, uwagi, rysunki, tabele i ostrze¿enia; nie brak tu tak¿e humoru. Porady dotycz±ce instalacji i korzystania ze ¶rodowiska Pythona pozwalaj± szybko przej¶æ od teorii do praktyki. Podane kody ¼ród³owe programów za¶ s± gotowe do uruchomienia i zosta³y przetestowane w najnowszej edycji Pythona dzia³aj±cego pod kontrol± systemów operacyjnych Windows, macOS i Linux.
Na koniec ciekawostka. Podrêcznik rozpoczynaj± dwa haiku Dariusza Brzóski-Brzóskiewicza, gdañskiego performera i poety, co samo w sobie stanowi nietuzinkow± zapowied¼ ksi±¿ki na temat programowania.

 • Systemy obliczeniowe bez tajemnic
 • Typy proste i z³o¿one oferowane przez Pythona
 • Rekurencja nie boli, a nawet pomaga!
 • Modelowanie abstrakcyjnych struktur danych
 • Przyk³adowe realizacje wybranych struktur danych
 • Struktury danych o dostêpie ograniczonym
 • Drzewa i ich reprezentacje
 • Algorytmy przeszukiwania, sortowania, grafowe
 • Derekursywacja i optymalizacja algorytmów
 • Przeszukiwanie tekstów
 • Zastosowania tablic NumPy i biblioteki Matplotlib
 • Zaawansowane techniki programowania
 • Kodowanie i kompresja danych

Programowanie w Pythonie - praktycznie i z poczuciem humoru!


Cena: 65.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Asynchroniczne REST API w Pythonie. Kurs video. Tworzenie aplikacji w aiohttp (49.00z)
Python. Nowoczesne programowanie w prostych krokach. Wydanie II (48.95z)
Python Ethical Hacking from Scratch (129.00z)
Python for Geeks (129.00z)
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II (42.21z)
Behavioral Data Analysis with R and Python (254.15z)
Advanced Python Programming - Second Edition (159.00z)
Tablice informatyczne. Python (9.35z)
Python Data Science Handbook. Essential Tools for Working with Data (254.15z)
Learning Python. Powerful Object-Oriented Programming. 4th Edition (135.15z)
Python. Kurs dla nauczycieli i studentów (32.45z)
Data Science w Pythonie. Kurs video. Algorytmy uczenia maszynowego (89.00z)
Odoo 12 Development Essentials (159.00z)
Sztuczna inteligencja. B³yskawiczne wprowadzenie do uczenia maszynowego, uczenia ze wzmocnieniem i uczenia g³êbokiego (43.45z)
Automatyzacja nudnych zadañ z Pythonem. Nauka programowania (48.95z)
Python w zadaniach. Programowanie dla m³odzie¿y. Poziom podstawowy (21.95z)
Mastering Machine Learning with scikit-learn - Second Edition (179.00z)
Python na maturze. Rozwi±zania i analiza wybranych zadañ programistycznych (22.34z)
Python dla DevOps. Naucz siê bezlito¶nie skutecznej automatyzacji (56.07z)
Practical Computer Vision with SimpleCV. The Simple Way to Make Technology See (84.92z)

Pozostae z serii: Inne

Adobe InDesign CS2/CS2 PL. Oficjalny podrêcznik (51.35z)
PHP i MySQL. Rozmówki (21.95z)
DevOps with Kubernetes (189.00z)
O wspó³czuciu. Jak osi±gn±æ spokój wewnêtrzny i zbudowaæ lepszy ¶wiat (29.90z)
Windows XP Power Hound. Teach Yourself New Tricks (84.92z)
Photoshop Elements 12: The Missing Manual (160.65z)
SQL w mgnieniu oka. Opanuj jêzyk zapytañ w 10 minut dziennie. Wydanie V (37.17z)
Frontend developer. Kurs video. React. Poziom podstawowy (79.00z)
TinyML. Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino and Ultra-Low-Power Microcontrollers (186.15z)
Visual C++. Gotowe rozwi±zania dla programistów Windows (79.00z)
Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 (88.83z)
Programowanie w JavaScript. Rusz g³ow±! (53.35z)
Facebook. W³±cz siê do gry (29.90z)
Hands-On Microservices with Kotlin (149.00z)
Windows Server Automation with PowerShell Cookbook - Fourth Edition (159.00z)
Object Vision (8.30z)
Prosty przepis na J2EE: Boss, Eclipse i komponenty EJB (24.31z)
QuickBooks 2006: The Missing Manual (101.15z)
Tablice informatyczne. MS Windows Server 2008 (12.90z)
Autodesk Inventor Professional 2021 PL / 2021+ / Fusion 360. Metodyka projektowania (125.37z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html