e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Algorytmy w Pythonie. Techniki programowania dla praktyków

Piotr Wróblewski
promocja -35%
cena: 119 z 77.35 z
Data wydania: 2022-08-01
stron: 552, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Python? Idealny dla praktyków!
Wiernym czytelnikom publikacji spod znaku wydawnictwa Helion Piotra Wróblewskiego przedstawiaæ nie trzeba. Do¶æ wspomnieæ, ¿e jest on autorem wielu publikacji po¶wiêconych g³ównie programowaniu i obs³udze komputerów. Jego najnowsza ksi±¿ka, Algorytmy w Pythonie. Techniki programowania dla praktyków, to ponad 500 stron konkretnych informacji zwi±zanych z nauk± programowania w Pythonie.
Podrêcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy poszukuj± prostego i praktycznego samouczka. Z powodzeniem jednak skorzystaj± z niego równie¿ osoby chc±ce siê znale¼æ na wy¿szym - bardziej ¶wiadomym - poziomie programowania, na którym pisanie kodu nie odbywa siê ju¿ metod± prób i b³êdów.
Konwencja przyjêta przez autora opiera siê na zasadzie "minimum teorii, maksimum praktyki". Pracê z podrêcznikiem u³atwiaj± liczne zadania, definicje, listingi, uwagi, rysunki, tabele i ostrze¿enia; nie brak tu tak¿e humoru. Porady dotycz±ce instalacji i korzystania ze ¶rodowiska Pythona pozwalaj± szybko przej¶æ od teorii do praktyki. Podane kody ¼ród³owe programów za¶ s± gotowe do uruchomienia i zosta³y przetestowane w najnowszej edycji Pythona dzia³aj±cego pod kontrol± systemów operacyjnych Windows, macOS i Linux.
Na koniec ciekawostka. Podrêcznik rozpoczynaj± dwa haiku Dariusza Brzóski-Brzóskiewicza, gdañskiego performera i poety, co samo w sobie stanowi nietuzinkow± zapowied¼ ksi±¿ki na temat programowania.

 • Systemy obliczeniowe bez tajemnic
 • Typy proste i z³o¿one oferowane przez Pythona
 • Rekurencja nie boli, a nawet pomaga!
 • Modelowanie abstrakcyjnych struktur danych
 • Przyk³adowe realizacje wybranych struktur danych
 • Struktury danych o dostêpie ograniczonym
 • Drzewa i ich reprezentacje
 • Algorytmy przeszukiwania, sortowania, grafowe
 • Derekursywacja i optymalizacja algorytmów
 • Przeszukiwanie tekstów
 • Zastosowania tablic NumPy i biblioteki Matplotlib
 • Zaawansowane techniki programowania
 • Kodowanie i kompresja danych

Programowanie w Pythonie - praktycznie i z poczuciem humoru!


Cena: 77.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Node Cookbook - Fourth Edition (109.00z)
Nowoczesne Django (59.00z)
Programming with MicroPython. Embedded Programming with Microcontrollers and Python (186.15z)
Qt5 Python GUI Programming Cookbook (179.00z)
Pandas Cookbook (159.00z)
Automatyzacja nudnych zadañ z Pythonem. Nauka programowania (89.00z)
Sztuczna inteligencja. B³yskawiczne wprowadzenie do uczenia maszynowego, uczenia ze wzmocnieniem i uczenia g³êbokiego (50.56z)
Python dla profesjonalistów. Debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu (49.00z)
Python Pocket Reference. Python in Your Pocket. 4th Edition (50.92z)
Programming Robots with ROS. A Practical Introduction to the Robot Operating System (186.15z)
Python for Algorithmic Trading (254.15z)
Python. Zwiêz³e kompendium dla programisty (69.00z)
Crafting Test-Driven Software with Python (139.00z)
The Python Workshop (129.00z)
Python Pocket Reference. Python In Your Pocket. 5th Edition (50.92z)
Applied Unsupervised Learning with Python (119.00z)
Python dla nastolatków. Projekty graficzne z Python Turtle (21.95z)
Python na start! Programowanie dla nastolatków (13.50z)
Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II (49.77z)
Artificial Intelligence with Python Cookbook (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

Stephena Hawkinga i Rogera Penrose'a spór o rzeczywisto¶æ (45.29z)
Excel w praktyce, wydanie luty 2015 r (37.09z)
Windows 8.1 PL. Æwiczenia praktyczne (7.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Arduino dla pocz±tkuj±cych. Podstawy i szkice. Wydanie II (20.94z)
AIX, PowerVM - UNIX, wirtualizacja, bezpieczeñstwo. Podrêcznik administratora (26.90z)
Blender. Praktyczny przewodnik po modelowaniu, rze¼bieniu i renderowaniu (69.00z)
Od zera. Osi±ganie niemo¿liwego z Ho'oponopono (31.92z)
¦wiat florystyki. Sztuka uk³adania i fotografowania kwiatów (47.00z)
Docker. Wydajno¶æ i optymalizacja pracy aplikacji. Wydanie II (19.95z)
97 Things Every Information Security Professional Should Know (169.15z)
C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. ePub (21.99z)
Rails. Leksykon kieszonkowy . eBook. ePub (19.90z)
Szefologika, czyli logika szefowania. Wydanie 2 rozszerzone (37.95z)
Administering SQL Server 7 (egzamin 70-028) (45.00z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych. Wydanie III rozszerzone (32.90z)
Jêzyk C. Szko³a programowania. Wydanie VI (149.00z)
Visual C# 2008. Projektowanie aplikacji. Pierwsze starcie (37.00z)
Java 9 Programming By Example (179.00z)
Po prostu After Effects 4.1 (65.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek