e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Algorytmy

Maciej Sys³o
cena: 69.00 z
Data wydania: 2016-09-07
stron: 296, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
"Highslide

Ksi±¿ka zdoby³a wyró¿nienie w kategorii publikacji edukacyjnych w Konkursie na Najlepsz± Polsk± Ksi±¿kê Informatyczn± 2017r. organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 
 

--

Przekonaj siê, ¿e algorytmy to nic trudnego!

  • Naucz siê tworzyæ i zapisywaæ algorytmy
  • Poznaj rozwi±zania klasycznych problemów
  • Odkryj praktyczne zastosowania algorytmiki
Algorytm to opis w postaci skoñczonego ci±gu jednoznacznie zdefiniowanych kroków, które nale¿y wykonaæ, aby uzyskaæ rozwi±zanie postawionego problemu lub osi±gniêcie zamierzonego celu.To pojêcie kojarzy siê g³ównie z naukami ¶cis³ymi, takimi jak informatyka czy matematyka, ale algorytmy jako instrukcje lub przepisy odnajdziesz dos³ownie wszêdzie: to one steruj± prac± automatów do kawy oraz domowych pralek, to nimi kierujesz siê, pisz±c wiadomo¶ci tekstowe, wyp³acaj±c gotówkê z bankomatu, a nawet wi±¿±c buty, wreszcie to one umo¿liwiaj± Ci ugotowanie potraw, które maj± po¿±dany i powtarzalny smak. Aby algorytmy by³y skuteczne, zw³aszcza te wykonywane przez komputer, musz± byæ jednak w³a¶ciwie skonstruowane i zrealizowane, to za¶ wymaga odpowiedniej wiedzy.

Wiedzê tê zdobêdziesz dziêki doskona³ej ksi±¿ce Macieja M. Sys³y pt. Algorytmy. U¿ywaj±c prostego jêzyka i ró¿norodnych przyk³adów, jej autor przedstawia podstawowe pojêcia algorytmiki na tle historycznym, ró¿ne sposoby zapisu algorytmów oraz przyk³ady ich praktycznych zastosowañ. Niezale¿nie od tego, czy planujesz karierê informatyka, czy tylko lubisz rozwi±zywaæ zagadki logiczne, umiejêtno¶ci porz±dkowania zbiorów, przeprowadzania obliczeñ matematycznych, a ogólniej – my¶lenia algorytmicznego i komputacyjnego z pewno¶ci± bardzo Ci siê przydadz±, a praktyczne zadania i problemy do rozwi±zania skutecznie pomog± Ci utrwaliæ nabyte wiadomo¶ci oraz u³atwi± zmagania z przysz³ymi wyzwaniami.

W ksi±¿ce Algorytmy znajdziesz:
  • Sposoby przedstawiania problemów i algorytmów
  • Algorytmy liniowe i z rozga³êzieniami
  • Algorytmy iteracyjne i rekurencyjne
  • Metody porz±dkowania i analizy danych
  • Przyk³ady klasycznych algorytmów
  • Analizê poprawno¶ci i z³o¿ono¶ci prezentowanych algorytmów

Odkryj piêkno algorytmiki i naucz siê znajdowaæ proste rozwi±zania z³o¿onych problemów


¦wietnym uzupe³nieniem Algorytmów jest druga ksi±¿ka tego samego autora pt. Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, w której autor skoncentrowa³ siê na ¿yciowych przyk³adach zastosowania algorytmów pochodz±cych wprost z otaczaj±cego nas ¶wiata.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (31.35z)
Algorytmy. Æwiczenia (19.20z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
Algorytmy. Wydanie IV (81.95z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
In¿ynieria oprogramowania (54.39z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)
CMake Best Practices (139.00z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (73.87z)
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych us³ug (21.95z)
Seeking SRE. Conversations About Running Production Systems at Scale (169.15z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (47.20z)
Learning DevOps (109.00z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (29.90z)

Pozostae z serii: Inne

Samorz±d terytorialny w budowie spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce (6.98z)
Modularny JavaScript dla zaawansowanych (21.95z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (12.90z)
Amazon Redshift Cookbook (159.00z)
Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (39.00z)
Flash MX. Programowanie w jêzyku ActionScript (35.00z)
Python GUI Programming with Tkinter (159.00z)
PHP. Rozmówki (29.00z)
iPhone: The Missing Manual. Covers the iPhone 3G. 2nd Edition (84.92z)
Wzmacniacze audio. Poradnik konstruktora (75.24z)
Practical Site Reliability Engineering (139.00z)
Getting Started with Elastic Stack 8.0 (159.00z)
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV (149.00z)
Skup siê! Trening mindfulness dla zestresowanych prac± (39.90z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
Java na serwerze - kurs przetrwania. Obóz pierwszy (49.00z)
Angular 2. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych (35.99z)
Jira 8 Administration Cookbook - Third Edition (94.99z)
Machine Learning with Scala Quick Start Guide (79.90z)
Jêzyk Cg. Programowanie grafiki w czasie rzeczywistym (109.00z)