e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Algorytmy

Maciej Sys³o
cena: 69.00 z
Data wydania: 2016-09-07
stron: 296, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl
"Highslide

Ksi±¿ka zdoby³a wyró¿nienie w kategorii publikacji edukacyjnych w Konkursie na Najlepsz± Polsk± Ksi±¿kê Informatyczn± 2017r. organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

 
 

--

Przekonaj siê, ¿e algorytmy to nic trudnego!

  • Naucz siê tworzyæ i zapisywaæ algorytmy
  • Poznaj rozwi±zania klasycznych problemów
  • Odkryj praktyczne zastosowania algorytmiki
Algorytm to opis w postaci skoñczonego ci±gu jednoznacznie zdefiniowanych kroków, które nale¿y wykonaæ, aby uzyskaæ rozwi±zanie postawionego problemu lub osi±gniêcie zamierzonego celu.To pojêcie kojarzy siê g³ównie z naukami ¶cis³ymi, takimi jak informatyka czy matematyka, ale algorytmy jako instrukcje lub przepisy odnajdziesz dos³ownie wszêdzie: to one steruj± prac± automatów do kawy oraz domowych pralek, to nimi kierujesz siê, pisz±c wiadomo¶ci tekstowe, wyp³acaj±c gotówkê z bankomatu, a nawet wi±¿±c buty, wreszcie to one umo¿liwiaj± Ci ugotowanie potraw, które maj± po¿±dany i powtarzalny smak. Aby algorytmy by³y skuteczne, zw³aszcza te wykonywane przez komputer, musz± byæ jednak w³a¶ciwie skonstruowane i zrealizowane, to za¶ wymaga odpowiedniej wiedzy.

Wiedzê tê zdobêdziesz dziêki doskona³ej ksi±¿ce Macieja M. Sys³y pt. Algorytmy. U¿ywaj±c prostego jêzyka i ró¿norodnych przyk³adów, jej autor przedstawia podstawowe pojêcia algorytmiki na tle historycznym, ró¿ne sposoby zapisu algorytmów oraz przyk³ady ich praktycznych zastosowañ. Niezale¿nie od tego, czy planujesz karierê informatyka, czy tylko lubisz rozwi±zywaæ zagadki logiczne, umiejêtno¶ci porz±dkowania zbiorów, przeprowadzania obliczeñ matematycznych, a ogólniej – my¶lenia algorytmicznego i komputacyjnego z pewno¶ci± bardzo Ci siê przydadz±, a praktyczne zadania i problemy do rozwi±zania skutecznie pomog± Ci utrwaliæ nabyte wiadomo¶ci oraz u³atwi± zmagania z przysz³ymi wyzwaniami.

W ksi±¿ce Algorytmy znajdziesz:
  • Sposoby przedstawiania problemów i algorytmów
  • Algorytmy liniowe i z rozga³êzieniami
  • Algorytmy iteracyjne i rekurencyjne
  • Metody porz±dkowania i analizy danych
  • Przyk³ady klasycznych algorytmów
  • Analizê poprawno¶ci i z³o¿ono¶ci prezentowanych algorytmów

Odkryj piêkno algorytmiki i naucz siê znajdowaæ proste rozwi±zania z³o¿onych problemów


¦wietnym uzupe³nieniem Algorytmów jest druga ksi±¿ka tego samego autora pt. Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, w której autor skoncentrowa³ siê na ¿yciowych przyk³adach zastosowania algorytmów pochodz±cych wprost z otaczaj±cego nas ¶wiata.


Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Algorytmy. Wydanie IV (81.95z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (32.45z)
Software Engineering at Google. Lessons Learned from Programming Over Time (220.15z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (69.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (25.93z)
User Story Mapping. Discover the Whole Story, Build the Right Product (143.65z)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±! (43.45z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (119.00z)
DDD. Kompendium wiedzy (10.90z)
Distributed Tracing in Practice. Instrumenting, Analyzing, and Debugging Microservices (254.15z)
CMake Best Practices (139.00z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (44.16z)
Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II (34.50z)
Enterprise DevOps for Architects (159.00z)

Pozostae z serii: Inne

Po prostu Nero 6 (29.90z)
Po³±cz kropki (35.93z)
FileMaker Pro 9: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Natural Language Processing with Java (139.00z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (21.95z)
Fotografowanie ludzi. O tworzeniu prawdziwych portretów (59.00z)
UXUI. Design Zoptymalizowany. Workshop Book (37.14z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (19.20z)
Visual C# .NET. Encyklopedia (45.00z)
Python. Kurs video. Kreacyjne i strukturalne wzorce projektowe (39.90z)
Jak Unix tworzy³ historiê (31.36z)
Nieoficjalny przewodnik dla budowniczego LEGO (19.20z)
Object-Oriented JavaScript - Third Edition (159.00z)
Analiza i prezentacja danych w Microsoft Excel. Vademecum Walkenbacha. Wydanie II (54.45z)
¦wiat kryptomilionerów. Znajd¼ swoj± szansê w ¶wiecie Blockchaina (12.90z)
Bootstrap 4 dla zaawansowanych. Jak pisaæ znakomite aplikacje internetowe. Wydanie II (26.95z)
Kylix. Vademecum profesjonalisty (125.00z)
Rozbudowa i naprawa laptopów (129.00z)
Mastering Unity 2017 Game Development with C# - Second Edition (189.00z)
Profesjonalny W³a¶ciciel Produktu (71.82z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | sale konferencyjne Ciechocinek