e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI

Piotr Wróblewski
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2019-01-08
stron: 416, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Algorytmy i struktury danych - szybko, ³atwo, skutecznie!

 • Poznaj najwa¿niejsze algorytmy i techniki programistyczne
 • Naucz siê skutecznie wykorzystywaæ typy i struktury danych
 • Dowiedz siê, jak w praktyce zastosowaæ zdobyt± wiedzê
Algorytmika to dziedzina, która w ci±gu ostatnich kilkudziesiêciu lat dostarczy³a wielu efektywnych narzêdzi wspomagaj±cych rozwi±zywanie ró¿norodnych zagadnieñ za pomoc± komputera. Dla niektórych stanowi swego rodzaju ksi±¿kê kucharsk±, do której siêgaj± jedynie po wybrane przepisy, a dla innych - pole do rozwiniêcia umiejêtno¶ci skutecznego rozwi±zywania problemów i szko³ê niestandardowego my¶lenia. Niezale¿nie od podej¶cia jest to dziedzina, z któr± wypada siê zapoznaæ, je¶li ma siê ambicjê zostaæ zawodowym programist± lub po prostu byæ osob± nowoczesn± i wszechstronnie wykszta³con±.
Ten przewodnik prezentuje szerokie spektrum zagadnieñ algorytmicznych, najwa¿niejsze informacje na temat struktur danych, technik rekurencyjnych i z³o¿onych metod algorytmicznych. Teoria jest tu poparta przyk³adowymi programami napisanymi w jêzyku C++, ³atwymi do analizy i skompilowania z wykorzystaniem standardowych narzêdzi. Autor nie poprzestaje na suchym kodzie, lecz stara siê przedstawiæ praktyczne zastosowanie opisywanych rozwi±zañ. Podrêcznik przyda siê zarówno osobom niemaj±cym solidnych podstaw teoretycznych, jak i specjalistom, którzy zawodowo zajmuj± siê programowaniem. Nowe wydanie zosta³o gruntownie od¶wie¿one i poprawione, a listingi dostosowane do wymagañ najnowszych kompilatorów. Ksi±¿ka zawiera opis zasad kompilacji dla ¶rodowiska Visual Studio 2017 i kilku wybranych ¶rodowisk u¿ywaj±cych GNU C++ (Dev-C++ i Cygwin).
 • Historia algorytmiki
 • Mechanizm rekurencji
 • Systemy liczbowe i kodowanie
 • Typy i struktury danych
 • Analiza z³o¿ono¶ci algorytmów
 • Derekursywacja algorytmów
 • Optymalizacja algorytmów
 • Algorytmy sortowania i wyszukiwania
 • Elementy algorytmiki grafów
 • Sztuczna inteligencja
 • Szyfrowanie i kompresja danych
 • Biblioteka STL

Jedyny podrêcznik do algorytmiki, którego bêdziesz potrzebowaæ!Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (81.95z)
Unreal Engine 5. Kurs video. Praktyczny niezbêdnik game developera (74.50z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
C++ System Programming Cookbook (109.00z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (92.95z)
C++. Intensywny kurs (119.20z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (149.00z)
C++ Cookbook (169.15z)
The C++ Workshop (129.00z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (37.95z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (54.45z)
C++. Struktury danych i algorytmy (31.35z)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
Android System Programming (179.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (61.38z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)

Pozostae z serii: Inne

Zrozumieæ programowanie (57.82z)
Emotionally Intelligent Design. Rethinking How We Create Products (143.65z)
Dlaczego prawda jest piêkna. O symetrii w matematyce i fizyce (24.02z)
Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom II (34.00z)
WordPress. Tworzenie w³asnych motywów (44.90z)
Building Web Apps with Ember.js (101.15z)
Przewodnik po Pythonie. Dobre praktyki i praktyczne narzêdzia (30.20z)
CorelDRAW 10. Praktyczne projekty (49.00z)
Java na serwerze - kurs przetrwania. Obóz drugi. Od serwletów do Spring Boota (49.00z)
Unity 2019. Kurs video. Wy¶cigi 2D - budujemy prototyp (29.00z)
Data Engineering with Python (129.00z)
Æwiczenia z podstaw matematyki wy¿szej. Algebra liniowa. Geometria analityczna. Optymalizacja liniowa (35.70z)
Fedora Core. Æwiczenia (14.90z)
Obs³uga logistyczna w handlu elektronicznym. Warto¶æ dla klienta (7.98z)
Praktyczny przewodnik po MAC OS X Server 10.6 oraz 10.7 (24.90z)
Statystyka (41.07z)
Advanced Machine Learning with R (139.00z)
OpenGL. Ksiêga eksperta. Wydanie V (119.00z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego. eBook. Mobi (59.90z)
Expert Python Programming (109.00z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | przeprowadzki warszawa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | autoszyby Złocieniec - www.autoszyby-walcz.pl