e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI

Piotr Wróblewski
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2019-01-08
stron: 416, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Algorytmy i struktury danych - szybko, ³atwo, skutecznie!

 • Poznaj najwa¿niejsze algorytmy i techniki programistyczne
 • Naucz siê skutecznie wykorzystywaæ typy i struktury danych
 • Dowiedz siê, jak w praktyce zastosowaæ zdobyt± wiedzê
Algorytmika to dziedzina, która w ci±gu ostatnich kilkudziesiêciu lat dostarczy³a wielu efektywnych narzêdzi wspomagaj±cych rozwi±zywanie ró¿norodnych zagadnieñ za pomoc± komputera. Dla niektórych stanowi swego rodzaju ksi±¿kê kucharsk±, do której siêgaj± jedynie po wybrane przepisy, a dla innych - pole do rozwiniêcia umiejêtno¶ci skutecznego rozwi±zywania problemów i szko³ê niestandardowego my¶lenia. Niezale¿nie od podej¶cia jest to dziedzina, z któr± wypada siê zapoznaæ, je¶li ma siê ambicjê zostaæ zawodowym programist± lub po prostu byæ osob± nowoczesn± i wszechstronnie wykszta³con±.
Ten przewodnik prezentuje szerokie spektrum zagadnieñ algorytmicznych, najwa¿niejsze informacje na temat struktur danych, technik rekurencyjnych i z³o¿onych metod algorytmicznych. Teoria jest tu poparta przyk³adowymi programami napisanymi w jêzyku C++, ³atwymi do analizy i skompilowania z wykorzystaniem standardowych narzêdzi. Autor nie poprzestaje na suchym kodzie, lecz stara siê przedstawiæ praktyczne zastosowanie opisywanych rozwi±zañ. Podrêcznik przyda siê zarówno osobom niemaj±cym solidnych podstaw teoretycznych, jak i specjalistom, którzy zawodowo zajmuj± siê programowaniem. Nowe wydanie zosta³o gruntownie od¶wie¿one i poprawione, a listingi dostosowane do wymagañ najnowszych kompilatorów. Ksi±¿ka zawiera opis zasad kompilacji dla ¶rodowiska Visual Studio 2017 i kilku wybranych ¶rodowisk u¿ywaj±cych GNU C++ (Dev-C++ i Cygwin).
 • Historia algorytmiki
 • Mechanizm rekurencji
 • Systemy liczbowe i kodowanie
 • Typy i struktury danych
 • Analiza z³o¿ono¶ci algorytmów
 • Derekursywacja algorytmów
 • Optymalizacja algorytmów
 • Algorytmy sortowania i wyszukiwania
 • Elementy algorytmiki grafów
 • Sztuczna inteligencja
 • Szyfrowanie i kompresja danych
 • Biblioteka STL

Jedyny podrêcznik do algorytmiki, którego bêdziesz potrzebowaæ!Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Wprowadzenie do C++ (31.35z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (36.58z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (21.95z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
Expert C++ (129.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (32.45z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)
Embedded Systems Architecture (159.00z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (81.95z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (54.45z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
Podstawy programowania w jêzyku C++ (30.00z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
C# 7 and .NET Core 2.0 High Performance (139.00z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)

Pozostae z serii: Inne

Learn T-SQL Querying (129.00z)
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych (39.90z)
Unity 2017 2D Game Development Projects (139.00z)
Antivirus Bypass Techniques (109.00z)
Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration semestr 3. Prze³±czanie sieci LAN i sieci bezprzewodowe z p³yt± CD (95.54z)
FileMaker Pro 12: The Missing Manual (169.15z)
Microsoft Office 2019 Krok po kroku (71.82z)
Filozofia Kaizen. Jak ma³y krok mo¿e zmieniæ Twoje ¿ycie (19.90z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. eBook. ePub (31.99z)
Drupal 7. Zaawansowane programowanie (79.00z)
Hands-On Game Development with WebAssembly (129.00z)
Lean dla bystrzaków. Wydanie II (13.90z)
Getting Started with Python for the Internet of Things (179.00z)
Word 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Windows Server 2019 Automation with PowerShell Cookbook (209.00z)
Microsoft PowerPoint 2016 Krok po kroku. Plus Pliki æwiczeñ do pobrania (39.48z)
Projektowanie baz danych dla ka¿dego. Przewodnik krok po kroku. Wydanie IV (54.45z)
Kilka sposobów na bezpieczeñstwo komputera -- w domu i firmie (5.97z)
Python Feature Engineering Cookbook (129.00z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (29.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą | Ciechocinek wellness weekend dla dwojga