e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -38%


Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI

Piotr Wróblewski
promocja -38%
cena: 59 z 36.58 z
Data wydania: 2019-01-08
stron: 416, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Algorytmy i struktury danych - szybko, ³atwo, skutecznie!

 • Poznaj najwa¿niejsze algorytmy i techniki programistyczne
 • Naucz siê skutecznie wykorzystywaæ typy i struktury danych
 • Dowiedz siê, jak w praktyce zastosowaæ zdobyt± wiedzê
Algorytmika to dziedzina, która w ci±gu ostatnich kilkudziesiêciu lat dostarczy³a wielu efektywnych narzêdzi wspomagaj±cych rozwi±zywanie ró¿norodnych zagadnieñ za pomoc± komputera. Dla niektórych stanowi swego rodzaju ksi±¿kê kucharsk±, do której siêgaj± jedynie po wybrane przepisy, a dla innych - pole do rozwiniêcia umiejêtno¶ci skutecznego rozwi±zywania problemów i szko³ê niestandardowego my¶lenia. Niezale¿nie od podej¶cia jest to dziedzina, z któr± wypada siê zapoznaæ, je¶li ma siê ambicjê zostaæ zawodowym programist± lub po prostu byæ osob± nowoczesn± i wszechstronnie wykszta³con±.
Ten przewodnik prezentuje szerokie spektrum zagadnieñ algorytmicznych, najwa¿niejsze informacje na temat struktur danych, technik rekurencyjnych i z³o¿onych metod algorytmicznych. Teoria jest tu poparta przyk³adowymi programami napisanymi w jêzyku C++, ³atwymi do analizy i skompilowania z wykorzystaniem standardowych narzêdzi. Autor nie poprzestaje na suchym kodzie, lecz stara siê przedstawiæ praktyczne zastosowanie opisywanych rozwi±zañ. Podrêcznik przyda siê zarówno osobom niemaj±cym solidnych podstaw teoretycznych, jak i specjalistom, którzy zawodowo zajmuj± siê programowaniem. Nowe wydanie zosta³o gruntownie od¶wie¿one i poprawione, a listingi dostosowane do wymagañ najnowszych kompilatorów. Ksi±¿ka zawiera opis zasad kompilacji dla ¶rodowiska Visual Studio 2017 i kilku wybranych ¶rodowisk u¿ywaj±cych GNU C++ (Dev-C++ i Cygwin).
 • Historia algorytmiki
 • Mechanizm rekurencji
 • Systemy liczbowe i kodowanie
 • Typy i struktury danych
 • Analiza z³o¿ono¶ci algorytmów
 • Derekursywacja algorytmów
 • Optymalizacja algorytmów
 • Algorytmy sortowania i wyszukiwania
 • Elementy algorytmiki grafów
 • Sztuczna inteligencja
 • Szyfrowanie i kompresja danych
 • Biblioteka STL

Jedyny podrêcznik do algorytmiki, którego bêdziesz potrzebowaæ!Cena: 36.58 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Concurrency with Modern C++ (119.00z)
C++20. Laboratorium (43.55z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (37.95z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
Jêzyk C++. Standard ISO w praktyce (19.66z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
C++ Game Development By Example (109.00z)
Advanced C++ Programming Cookbook (129.00z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (30.87z)
Java 9: Building Robust Modular Applications (339.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (21.95z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (31.35z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (37.95z)
C++ Fundamentals (94.99z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (32.45z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)

Pozostae z serii: Inne

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ. Wydanie IV (77.00z)
Sztuka wojny (wydanie ekskluzywne) (79.00z)
JavaScript. Aplikacje WWW. eBook. ePub (31.99z)
Bez ograniczeñ. Jak rz±dzi nami mózg (31.92z)
IBM Db2 11.1 Certification Guide (139.00z)
Blender. Praktyczny przewodnik po modelowaniu, rze¼bieniu i renderowaniu (69.00z)
Oracle PL/SQL. Wprowadzenie (79.00z)
Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych (27.84z)
Instant Social Media Marketing with HootSuite (69.90z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with Kotlin (109.00z)
Programming Entity Framework. Building Data Centric Apps with the ADO.NET Entity Framework. 2nd Edition (186.15z)
Zrozumieæ programowanie (57.82z)
Od Las Vegas do Wall Street. O tym, jak pokona³em kasyno oraz rynek (49.00z)
Sekrety fotografii okiem Ricka Sammona (32.45z)
Drony dla bystrzaków (21.95z)
Red Hat Enterprise Linux i Fedora Core 2. Wprowadzenie (39.90z)
Killer Game Programming in Java (152.15z)
Machine Learning Quick Reference (109.00z)
Podrêcznik tworzenia stron internetowych na Facebooku (28.31z)
Web Development with Node and Express. Leveraging the JavaScript Stack (84.92z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | autoszyby Czaplinek - www.autoszyby-walcz.pl | co to jest fumigacja