e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Algorytmy. Wydanie IV

Robert Sedgewick, Kevin Wayne
cena: 149.00 z
Data wydania: 2012-01-23
stron: 952, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Nie odkrywaj ko³a na nowo — sprawd¼ gotowe rozwi±zania!

 • Jak oceniaæ wydajno¶æ algorytmów?
 • Jak wydajnie sortowaæ elementy?
 • Jak kompresowaæ dane?
Algorytmy od zawsze porównywane by³y do przepisów kucharskich. Z celno¶ci± tego porównania trudno dyskutowaæ, na pewno jednak przesolenie zupy ma zupe³nie inne konsekwencje ni¿ b³êdnie opracowany lub zaimplementowany algorytm. To w³a¶nie algorytmy decyduj± o czasie wykonania skomplikowanych operacji przez programy komputerowe, a ich odpowiednia implementacja mo¿e niejednokrotnie decydowaæ o sukcesie lub pora¿ce projektu wartego fortunê.

Dziêki tej ksi±¿ce masz szansê unikn±æ typowych programistycznych b³êdów i pora¿ek. Jej lektura zapozna Ciê z najpopularniejszymi algorytmami, ich licznymi zaletami oraz s³abymi stronami. Sprawdzisz, do czego mo¿na je zastosowaæ, a w jakich miejscach lepiej zrezygnowaæ z ich wykorzystania. Ponadto nauczysz siê analizowaæ dzia³anie algorytmów, mierzyæ ich wydajno¶æ oraz dobieraæ dane testowe. W ksi±¿ce zosta³y omówione klasyczne algorytmy sortowania, wyszukiwania, operacji na grafach oraz kompresji danych. Jej ogromnym atutem s± przyk³adowe implementacje algorytmów w jêzyku JAVA oraz to, ¿e przedstawiony kod jest gotowy do natychmiastowego u¿ycia! Pozycja ta jest obowi±zkow± lektur± dla ka¿dego programisty, któremu zale¿y na najwy¿szej wydajno¶ci tworzonych rozwi±zañ.
 • Podstawowe pojêcia
 • Struktura programu w jêzyku JAVA
 • Instrukcje, typy danych, wyra¿enia w jêzyku JAVA
 • Korzystanie z abstrakcyjnych typów danych
 • Stosy, kolejki
 • Analiza algorytmów
 • Algorytmy sortowania i wyszukiwania
 • Wykorzystanie grafów
 • Znajdowanie najkrótszej ¶cie¿ki
 • Operacja na ³añcuchach znaków
 • Algorytmy kompresji danych

Nie traæ czasu i energii — korzystaj ze sprawdzonych rozwi±zañ!Cena: 149.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem. Wydanie II (25.54z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (19.20z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (47.00z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (54.45z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (19.20z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (48.95z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (17.90z)
Sztuka dobrego programowania (41.07z)
Praktyczne podej¶cie do in¿ynierii oprogramowania (133.26z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
In¿ynieria wymagañ. Studium przypadków (57.82z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)
In¿ynieria oprogramowania (54.39z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (25.93z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (46.20z)
Introducing Erlang. Getting Started in Functional Programming. 2nd Edition (143.65z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)

Pozostae z serii: Inne

Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c. Poradnik praktyczny (38.64z)
Deep Learning. Praca z jêzykiem Python i bibliotek± Keras (36.58z)
Microsoft Project 2019 dla bystrzaków (69.00z)
Si³a uwodzenia. Gesty, które wabi± (34.90z)
Learning Java. A Bestselling Hands-On Java Tutorial. 4th Edition (135.15z)
AutoCAD 2002 dla u¿ytkowników wersji 14 (49.00z)
NativeScript for Angular Mobile Development (179.00z)
IT Product Manager. Pierwsze kroki (21.95z)
Bezpieczeñstwo Twojego komputera (24.90z)
Python dla dzieci. Programowanie na weso³o (57.82z)
World of Warcraft. Strategia sukcesu (18.13z)
Serwis firmowy. Od pomys³u do gotowej witryny. Poradnik mened¿era (19.20z)
Word 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (52.90z)
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom podstawowy. Wydanie II (24.70z)
Zapomnij o pieni±dzach i bogaæ siê (39.90z)
Security for Web Developers. Using JavaScript, HTML, and CSS (186.15z)
Python. Uczenie maszynowe (37.95z)
OpenOffice.org (99.90z)
Macromedia Fireworks 8. Oficjalny podrêcznik (49.00z)
Apache. Receptury. Wydanie II (49.00z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | autoszyby Mirosławiec - www.autoszyby-walcz.pl | alphaquotes