e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Algorytmy bez tajemnic

Thomas H. Cormen
cena: 44.90 z
Data wydania: 2018-07-06
stron: 224, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Poznaj ¶wiat algorytmów!

Ka¿dy program dzia³a wed³ug okre¶lonego algorytmu — Twoja nawigacja GPS, system p³atno¶ci elektronicznych, wyszukiwarka Google. Algorytmy s± jak przepisy kucharskie: zrób to, sprawd¼ tamto. Jednak konsekwencje pope³nienia b³êdu w algorytmie s± zupe³nie inne ni¿ w przypadku niesprawdzonego przepisu. To w³a¶nie algorytmy decyduj± o czasie wykonania skomplikowanych operacji przez programy komputerowe, a ich odpowiednia lub nieodpowiednia implementacja mo¿e sprawiæ, ¿e Twój projekt wart miliony odniesie sukces lub poniesie pora¿kê.

Dziêki tej ksi±¿ce bêdziesz móg³ bezbole¶nie wkroczyæ w ¶wiat algorytmów. W trakcie lektury dowiesz siê, czym tak naprawdê s± algorytmy, jak siê je projektuje i prezentuje. Po wstêpie teoretycznym poznasz najpopularniejsze algorytmy sortowania i wyszukiwania, algorytmy znajdowania najkrótszej ¶cie¿ki oraz algorytmy operuj±ce na ci±gach znaków. Nastêpnie przejdziesz do najciekawszych zagadnieñ zwi±zanych z kryptografi± i kompresj± danych. Zastanawiasz siê, czy s± miejsca, w których znane algorytmy nie radz± sobie zbyt dobrze? To problemy NP-zupe³ne — z nimi te¿ bêdziesz móg³ siê zaznajomiæ. Ksi±¿ka ta jest interesuj±cym przewodnikiem po ¶wiecie algorytmów, a zarazem przyjemn± lektur± dla ka¿dego programisty i pasjonata informatyki.

Poznaj algorytmy:
  • sortuj±ce i wyszukuj±ce
  • znajdowania najkrótszej ¶cie¿ki
  • kryptograficzne
  • kompresuj±ce

Dowiedz siê, jak dzia³aj± aplikacje kompresuj±ce i szyfruj±ce!Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (32.45z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (119.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (31.20z)
Programowanie funkcyjne (63.20z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (25.85z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (57.00z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (47.20z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (54.45z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (20.35z)
Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów (37.95z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Seeking SRE. Conversations About Running Production Systems at Scale (169.15z)
Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (99.00z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

Przewodnik po Pythonie. Dobre praktyki i praktyczne narzêdzia (30.20z)
Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe (59.00z)
Spo³eczno¶ciowy BOOM. Wykorzystaj potencja³ sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiêkszenia sprzeda¿y i zdominowania rynku (39.00z)
Lider wystarczaj±co dobry. 12 lekcji autentycznego przywództwa na czasy niepewno¶ci (31.36z)
Access 2010 PL. Biblia (149.00z)
Praktyki mistrza SQL. Programowanie zaawansowane (65.45z)
100 sposobów na Google (29.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Trzy ods³ony Scotta Kelby'ego. Tom I, II, III (99.00z)
Media spo³eczno¶ciowe bez ¶ciemy. Jak kreowaæ markê (26.95z)
Blog z Bagdadu. Zapiski tajemniczego Irakijczyka (29.90z)
Perl & LWP (135.15z)
Sekrety kryptografii (59.00z)
Odoo 12 Development Essentials (159.00z)
ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0. eBook. ePub (54.99z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. Wydanie II (29.18z)
Wybrze¿e Ba³tyku oraz promem na Bornholm. Wydanie 1 (24.90z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (24.70z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone (37.00z)
Head First JavaScript. Edycja polska. eBook. Pdf (69.90z)
Grafika w Internecie. eBook. Mobi (62.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów piastów darmowa diagnoza naprawy laptopa | Agra studio Poznań