e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Algorytmy bez tajemnic

Thomas H. Cormen
cena: 44.90 z
Data wydania: 2013-09-20
stron: 224, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Poznaj ¶wiat algorytmów!

Ka¿dy program dzia³a wed³ug okre¶lonego algorytmu - Twoja nawigacja GPS, system p³atno¶ci elektronicznych, wyszukiwarka Google. Algorytmy s± jak przepisy kucharskie: zrób to, sprawd¼ tamto. Jednak konsekwencje pope³nienia b³êdu w algorytmie s± zupe³nie inne ni¿ w przypadku niesprawdzonego przepisu. To w³a¶nie algorytmy decyduj± o czasie wykonania skomplikowanych operacji przez programy komputerowe, a ich odpowiednia lub nieodpowiednia implementacja mo¿e sprawiæ, ¿e Twój projekt wart miliony odniesie sukces lub poniesie pora¿kê.
Dziêki tej ksi±¿ce bêdziesz móg³ bezbole¶nie wkroczyæ w ¶wiat algorytmów. W trakcie lektury dowiesz siê, czym tak naprawdê s± algorytmy, jak siê je projektuje i prezentuje. Po wstêpie teoretycznym poznasz najpopularniejsze algorytmy sortowania i wyszukiwania, algorytmy znajdowania najkrótszej ¶cie¿ki oraz algorytmy operuj±ce na ci±gach znaków. Nastêpnie przejdziesz do najciekawszych zagadnieñ zwi±zanych z kryptografi± i kompresj± danych. Zastanawiasz siê, czy s± miejsca, w których znane algorytmy nie radz± sobie zbyt dobrze? To problemy NP-zupe³ne - z nimi te¿ bêdziesz móg³ siê zaznajomiæ. Ksi±¿ka ta jest interesuj±cym przewodnikiem po ¶wiecie algorytmów, a zarazem przyjemn± lektur± dla ka¿dego programisty i pasjonata informatyki.
Poznaj algorytmy:
  • sortuj±ce i wyszukuj±ce
  • znajdowania najkrótszej ¶cie¿ki
  • kryptograficzne
  • kompresuj±ce

Dowiedz siê, jak dzia³aj± aplikacje kompresuj±ce i szyfruj±ce!Cena: 44.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (69.00z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
Algorytmy. Wydanie IV (149.00z)
Sztuka kodowania. Sekrety wielkich programistów (37.95z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (99.00z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (17.00z)
Algorytmy (69.00z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (43.45z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (78.69z)
Introducing Erlang. Getting Started in Functional Programming. 2nd Edition (143.65z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (62.91z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Monolith to Microservices. Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith (186.15z)
User Story Mapping. Discover the Whole Story, Build the Right Product (143.65z)
Learning Functional Programming (220.15z)
Modelowanie i implementacja systemów informatycznych (21.35z)

Pozostae z serii: Inne

Windows PowerShell 4.0 dla programistów .NET (18.10z)
Machine Learning with the Elastic Stack - Second Edition (139.00z)
WordPress 3. Instalacja i zarz±dzanie. eBook. Pdf (31.99z)
BIOS. Przewodnik. Wydanie IV. eBook. Pdf (31.99z)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt æwiczeñ dla gimnazjum (10.90z)
50 Tips and Tricks for MongoDB Developers. Get the Most Out of Your Database (72.24z)
Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (69.90z)
Python dla profesjonalistów. Debugowanie, testowanie i utrzymywanie kodu (49.00z)
Teoria U dla ¶wiadomych liderów. Jak wzmocniæ potencja³ organizacji i kszta³towaæ jej przysz³o¶æ (27.45z)
Office 2016 PL. Kurs (24.34z)
Tabular Modeling with SQL Server 2016 Analysis Services Cookbook (199.00z)
Photoshop CS4 PL. Retusz i restauracja fotografii. Biblia (54.45z)
AutoCAD, BeStCAD. Budowlane konstrukcje betonowe i stalowe (49.00z)
Matematyka finansowa (33.60z)
CorelDRAW X5 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (17.90z)
Programming Jabber. Extending XML Messaging (135.15z)
Automated Machine Learning (139.00z)
Mac OS X: The Missing Manual, Tiger Edition. The Missing Manual (186.15z)
Visual C++ dla programuj±cych w Visual Basicu (45.00z)
Agile for Everybody. Creating Fast, Flexible, and Customer-First Organizations (109.65z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem