e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II

David Natingga
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2019-10-08
stron: 208, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Data science jest interdyscyplinarn± dziedzin± naukow± ³±cz±c± osi±gniêcia uczenia maszynowego, statystyki i eksploracji danych. Umo¿liwia wydobywanie nowej wiedzy z istniej±cych danych poprzez stosowanie odpowiednich algorytmów i analizy statystycznej. Stworzono dot±d wiele algorytmów tej kategorii i wci±¿ powstaj± nowe. Stanowi± one podstawê konstruowania modeli umo¿liwiaj±cych wyodrêbnianie okre¶lonych informacji z danych odzwierciedlaj±cych zjawiska zachodz±ce w ¶wiecie rzeczywistym, pozwalaj± te¿ na formu³owanie prognoz ich przebiegu w przysz³o¶ci. Algorytmy data science s± postrzegane jako ogromna szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej, a ich znaczenie stale ro¶nie.
Ta ksi±¿ka jest zwiêz³ym przewodnikiem po algorytmach uczenia maszynowego. Jej cel jest prosty: w ci±gu siedmiu dni masz opanowaæ solidne podstawy siedmiu najwa¿niejszych dla uczenia maszynowego algorytmów. Opisom poszczególnych algorytmów towarzysz± przyk³ady ich implementacji w jêzyku Python, a praktyczne æwiczenia, które znajdziesz na koñcu ka¿dego rozdzia³u, u³atwi± Ci lepsze zrozumienie omawianych zagadnieñ. Co wiêcej, dziêki ksi±¿ce nauczysz siê w³a¶ciwie identyfikowaæ problemy z zakresu data science. W konsekwencji dobieranie odpowiednich metod i narzêdzi do ich rozwi±zywania oka¿e siê du¿o ³atwiejsze.
W tej ksi±¿ce:
  • efektywne implementacje algorytmów uczenia maszynowego w jêzyku Python
  • klasyfikacja danych przy u¿yciu twierdzenia Bayesa, drzew decyzyjnych i lasów losowych
  • podzia³ danych na klastery za pomoc± algorytmu k-¶rednich
  • stosowanie analizy regresji w parametryzacji modeli przewidywañ
  • analiza szeregów czasowych pod k±tem trendów i sezonowo¶ci danych

Algorytmy data science: poznaj, zrozum, zastosuj!Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Flask Web Development. Developing Web Applications with Python. 2nd Edition (169.15z)
Python 3. Proste wprowadzenie do fascynuj±cego ¶wiata programowania (32.45z)
Cyber Minds (94.99z)
Python. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy programowania i tworzenia aplikacji (39.00z)
Hands-On Machine Learning with scikit-learn and Scientific Python Toolkits (129.00z)
Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II (48.95z)
Mastering Matplotlib 2.x (109.00z)
Czysty kod w Pythonie (25.93z)
Uczenie maszynowe z u¿yciem Scikit-Learn i TensorFlow (57.85z)
Python. Rusz g³ow±! Wydanie II (60.39z)
Hands-On Docker for Microservices with Python (129.00z)
Hello World! Przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie pocz±tkuj±cych. Wydanie II (26.95z)
Inteligentna sieæ. Algorytmy przysz³o¶ci. Wydanie II (54.90z)
Python Microservices Development - Second Edition (139.00z)
Hands-On Simulation Modeling with Python (129.00z)
Hello World! Przygoda z programowaniem dla dzieci i absolutnie pocz±tkuj±cych. Wydanie II (49.00z)
Django 2. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie II (43.45z)
Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomoc± pakietów Pandas i NumPy oraz ¶rodowiska IPython. Wydanie II (48.95z)
Python w uczeniu maszynowym (55.92z)
Python dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (54.45z)

Pozostae z serii: Inne

Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. ePub (22.90z)
The Clojure Workshop (129.00z)
Cisco IOS Cookbook. 2nd Edition (203.15z)
Wtyczki do WordPressa. Programowanie dla profesjonalistów (48.95z)
Windows XP. Skuteczne rozwi±zania (29.00z)
Graphics and Animation on iOS. A Beginner's Guide to Core Graphics and Core Animation (55.24z)
Java Persistence. Programowanie aplikacji bazodanowych w Hibernate. Wydanie II (54.45z)
AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki (21.95z)
SQL. Kurs video. Od zera do bohatera. Modyfikowanie danych (79.00z)
Financial Theory with Python (186.15z)
Podstawy projektowania interfejsów u¿ytkownika (20.35z)
Elastyczne programowanie obrabiarek (41.07z)
Principles of Data Wrangling. Practical Techniques for Data Preparation (126.65z)
Windows 8 PL. eBook. ePub (31.99z)
Egzamin 70-741 Windows Server 2016 Praca w sieci (88.83z)
Learning Kibana 5.0 (159.00z)
Testy jednostkowe. ¦wiat niezawodnych aplikacji. Wydanie II (28.50z)
Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne. eBook. Pdf (31.99z)
Photoshop Elements 2. Szybki start (65.00z)
Python High Performance - Second Edition (159.00z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | tantra Poznań