e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy

Mike Chambers, Daniel Dura, Kevin Hoyt, Dragos Georgita
promocja -44%
cena: 24.464285714286 z 13.70 z
Data wydania: 2012-08-01
stron: 200, miêkka oprawa, format: 115x170

wicej na stronie helion.pl

Poznaj moc nowoczesnej technologii AIR w tworzeniu funkcjonalnych aplikacji internetowych!

  • Jak skonfigurowaæ ¶rodowisko programistyczne w AIR?
  • Jak zaimplementowaæ funkcje?
  • Jak utworzyæ aplikacjê AIR, wykorzystuj±c HTML i JavaScript?
Adobe AIR to nowe miêdzyplatformowe ¶rodowisko wykonawcze, które pozwala programistom na wykorzystanie znanych technologii, takich jak HTML i JavaScript, do tworzenia rozbudowanych aplikacji internetowych. AIR oferuje bogaty zbiór wywo³añ API, a tak¿e ¶cis³± integracjê z pulpitem, co umo¿liwia ³±czenie potêgi zasobów lokalnych z dostêpem do internetu. O atrakcyjno¶ci Adobe AIR ¶wiadcz± wiêc zarówno zasiêg i ³atwo¶æ programowania (najlepsze cechy modelu WWW), jak i funkcjonalno¶æ oraz bogactwo modelu pulpitowego.
Ksi±¿ka "Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy" stanowi wprowadzenie do tworzenia aplikacji Adobe AIR z wykorzystaniem jêzyków HTML i JavaScript. Leksykon zawiera przegl±d mechanizmów wykonawczych HTML i JavaScript w Adobe AIR oraz wyja¶nia, jak uzyskaæ dostêp do funkcji i interfejsów Adobe AIR z poziomu JavaScript. Znajdziesz tu wszelkie porady i wskazówki niezbêdne do tego, by skonfigurowaæ ¶rodowisko programistyczne, stworzyæ, przetestowaæ i wdro¿yæ atrakcyjn± oraz funkcjonaln± aplikacjê WWW.


Cena: 13.70 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: JavaScript - Programowanie

Building Vue.js Applications with GraphQL (109.00z)
JavaScript for PHP Developers. A Concise Guide to Mastering JavaScript (55.24z)
React i Redux. Praktyczne tworzenie aplikacji WWW. Wydanie II (59.00z)
Effective TypeScript. 62 Specific Ways to Improve Your TypeScript (143.65z)
Nowoczesny JavaScript. Kurs video. Nowo¶ci od ES6 do ES2020 (79.00z)
JavaScript. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki pisania skryptów (29.00z)
Learning PHP, MySQL, and JavaScript. A Step-By-Step Guide to Creating Dynamic Websites (109.65z)
Building Web Apps with Spring 5 and Angular (189.00z)
JavaScript. Programowanie zaawansowane (49.00z)
TypeScript. Od pocz±tkuj±cego do profesjonalisty (89.00z)
JavaScript. Aplikacje WWW (39.90z)
Wydajny JavaScript. Budowanie szybkich interfejsów aplikacji (38.64z)
Programowanie funkcyjne z JavaScriptem. Sposoby na lepszy kod (26.95z)
Learning PHP, MySQL & JavaScript. With jQuery, CSS & HTML5. 5th Edition (143.65z)
JavaScript dla dzieci dla bystrzaków (25.14z)
Tablice informatyczne. TypeScript (12.34z)
Beautiful JavaScript. Leading Programmers Explain How They Think (143.65z)
JavaScript. Zasady programowania obiektowego (29.90z)
JavaScript: The Good Parts. The Good Parts (101.15z)
You Don't Know JS: Up & Going (29.67z)

Pozostae z serii: Inne

Flesz. O fotografii z lamp± b³yskow± (39.90z)
Sztuka programowania wieloprocesorowego (82.98z)
Po prostu Red Hat Linux 7.2 (39.00z)
Mind mapping z komputerem. Uporz±dkuj swoje my¶li (21.95z)
Build Applications with Meteor (179.00z)
Angular 2. Programowanie z u¿yciem jêzyka TypeScript (23.90z)
ECDL S4 Edycja obrazów Syllabus v.2.0 (32.68z)
JavaScript. Interaktywne aplikacje webowe (26.95z)
Microsoft Outlook 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Wiêcej ni¿ Excel 2007. 166 gotowych rozwi±zañ i trików w jêzyku VBA (20.35z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 1. Urz±dzenia techniki komputerowej. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (30.36z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne dla bystrzaków (34.90z)
Poznajemy LEGO MINDSTORMS EV3. NARZÊDZIA I TECHNIKI BUDOWANIA I PROGRAMOWANIA ROBOTÓW (62.37z)
Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe funkcyjne rozwi±zania (21.95z)
Ujêcia ze smakiem. Kulisy fotografii kulinarnej i stylizacji dañ (59.00z)
Learning Swift. Building Apps for macOS, iOS, and Beyond. 3rd Edition (186.15z)
MS Office 2010 PL w biurze i nie tylko (24.70z)
Jêzyk C (7.20z)
Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF (89.00z)
ABC jêzyka HTML i XHTML. Wydanie II. eBook. Mobi (27.90z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań