e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub

Mike Chambers, Daniel Dura, Kevin Hoyt, Dragos Georgita
cena: 19.90 z
Data wydania: 2012-08-01
stron: 200, oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Poznaj moc nowoczesnej technologii AIR w tworzeniu funkcjonalnych aplikacji internetowych!

  • Jak skonfigurowaæ ¶rodowisko programistyczne w AIR?
  • Jak zaimplementowaæ funkcje?
  • Jak utworzyæ aplikacjê AIR, wykorzystuj±c HTML i JavaScript?
Adobe AIR to nowe miêdzyplatformowe ¶rodowisko wykonawcze, które pozwala programistom na wykorzystanie znanych technologii, takich jak HTML i JavaScript, do tworzenia rozbudowanych aplikacji internetowych. AIR oferuje bogaty zbiór wywo³añ API, a tak¿e ¶cis³± integracjê z pulpitem, co umo¿liwia ³±czenie potêgi zasobów lokalnych z dostêpem do internetu. O atrakcyjno¶ci Adobe AIR ¶wiadcz± wiêc zarówno zasiêg i ³atwo¶æ programowania (najlepsze cechy modelu WWW), jak i funkcjonalno¶æ oraz bogactwo modelu pulpitowego.
Ksi±¿ka "Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy" stanowi wprowadzenie do tworzenia aplikacji Adobe AIR z wykorzystaniem jêzyków HTML i JavaScript. Leksykon zawiera przegl±d mechanizmów wykonawczych HTML i JavaScript w Adobe AIR oraz wyja¶nia, jak uzyskaæ dostêp do funkcji i interfejsów Adobe AIR z poziomu JavaScript. Znajdziesz tu wszelkie porady i wskazówki niezbêdne do tego, by skonfigurowaæ ¶rodowisko programistyczne, stworzyæ, przetestowaæ i wdro¿yæ atrakcyjn± oraz funkcjonaln± aplikacjê WWW.


Cena: 19.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Instant Adobe Edge Inspect Starter (64.99z)
GIMP 2.6. Receptury. eBook. Pdf (44.90z)
Tworzenie aplikacji na platformê iOS 5 z wykorzystaniem Xcode, Interface Builder, Instruments, GDB oraz innych kluczowych narzêdzi. eBook. Mobi (54.99z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II. eBook. Mobi (44.90z)
Programowanie w jêzyku Java. Zbiór zadañ z (p)odpowiedziami. eBook. ePub (47.00z)
C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych. eBook. Mobi (29.00z)
Hurtownie danych. Od przetwarzania analitycznego do raportowania. eBook. Mobi (54.99z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (13.95z)
Facebook. Daj siê poznaæ. eBook. Mobi (19.90z)
Programowanie w jêzyku C. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II. eBook. Mobi (15.90z)
Doing Business on Facebook: The Mini Missing Manual (21.17z)
ASP.NET 3.5. Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0. eBook. ePub (39.00z)
Windows Vista Pocket Reference. A Compact Guide to Windows Vista (46.74z)
Spl±tana sieæ. Przewodnik po bezpieczeñstwie nowoczesnych aplikacji WWW. eBook. Mobi (43.90z)
FISZKI audio w³oski Starter (15.19z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (23.90z)
Building Maintainable Software, Java Edition. Ten Guidelines for Future-Proof Code (101.15z)
Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji. eBook. Pdf (47.00z)
Excel 2010: The Missing Manual (135.15z)
Joomla! 1.6. Æwiczenia. eBook. Mobi (22.90z)

Pozostae z serii: Inne

Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco. eBook. Pdf (29.90z)
Machine Learning for Financial Risk Management with Python (288.15z)
Communicating Data with Tableau. Designing, Developing, and Delivering Data Visualizations (143.65z)
FreeBSD 6. Ksiêga eksperta (127.00z)
SolidWorks 2022. Projektowanie maszyn i konstrukcji (149.00z)
Python. Uczenie maszynowe w przyk³adach. TensorFlow 2, PyTorch i scikit-learn. Wydanie III (54.45z)
Ajax on Java. eBook. Mobi (29.90z)
Paint Shop Pro. Podstawy (29.90z)
Mikrokontrolery AT91SAM7 w przyk³adach (89.52z)
Podrêcznik CSS. Eric Meyer o tworzeniu nowoczesnych uk³adów stron WWW. Smashing Magazine. eBook. Mobi (39.90z)
Po prostu Windows 98 PL (22.50z)
Cyfrowy ¶wiat 60+. Ty i Twój komputer (39.20z)
Po prostu PowerPoint (18.00z)
React.js i Node.js. Kurs video. Budowanie serwisu w oparciu o popularne biblioteki jêzyka JavaScript (79.00z)
Hands-On Test Management with Jira (94.99z)
Si³a Sekretu. Praktyczny poradnik programowania przysz³o¶ci (22.32z)
iOS 5. Programowanie. Receptury (65.45z)
Moodle dla nauczycieli i trenerów. Zaplanuj, stwórz i rozwijaj platformê e-learningow±. Wydanie II rozszerzone (43.45z)
Feedback Control for Computer Systems. Introducing Control Theory to Enterprise Programmers (143.65z)
Alicja i Bob. Bezpieczeñstwo aplikacji w praktyce (32.45z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | certyfikowany test prędkości internetu w Polsce speed test internetu rekomendowany test rzeczywistej szybkości