e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -69%


AI dla ludzi i firmy. Potencja³ sztucznej inteligencji w biznesie

Alex Castrounis
promocja -69%
cena: 57.741935483871 z 17.90 z
Data wydania: 2020-07-21
stron: 336, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
Przedsiêbiorstwa z bran¿y technologicznej ci±gle mierz± siê z siln± konkurencj±. Nietrudno zrozumieæ, co stanowi o przewadze firmy niezale¿nie od bran¿y czy wielko¶ci. Wygrywanie wymaga utrzymywania przewagi konkurencyjnej, jak± jest zdolno¶æ okre¶lania, wdra¿ania i osi±gania poziomów wydajno¶ci nieosi±galnych dla konkurencji. Najczê¶ciej przewaga konkurencyjna ma dwa ¼ród³a. Pierwszym jest dostarczanie funkcjonalnych rozwi±zañ, które daj± rado¶æ u¿ytkownikom. Drugim - wykorzystywanie w³a¶ciwych danych do wdra¿ania odpowiedniej strategii, która wci±¿ podlega optymalizacji. Zastosowanie w tych dzia³aniach rozwi±zañ z dziedziny sztucznej inteligencji znacznie przyczynia siê do sukcesu firmy.
To praktyczny przewodnik dla osób zainteresowanych wykorzystaniem AI w przedsiêbiorstwie. Wyja¶niono tu dok³adnie, czym jest AI i jakie kluczowe koncepcje siê z ni± wi±¿±, pokazano, w jaki sposób nale¿y identyfikowaæ zwi±zane z ni± szanse, a tak¿e przedstawiono innowacyjny model AIPB, prezentuj±cy ca³o¶ciowe podej¶cie do prowadzenia inicjatyw AI. Opisano zasady tworzenia udanych strategii AI, które przynosz± korzy¶ci zarówno pojedynczym osobom, jak i firmie. Istotn± czê¶ci± ksi±¿ki s± wskazówki dotycz±ce ryzyka, kluczowych kwestii, kompromisów i ograniczeñ zwi±zanych z projektami AI. Podkre¶lono równie¿ znaczenie kierownictwa wykonawczego w innowacyjnych przedsiêwziêciach zwi±zanych ze sztuczn± inteligencj±.
W tej ksi±¿ce:
  • koncepcje sztucznej inteligencji oraz potencja³ AI dla biznesu
  • wprowadzenie do modelu AIPB i przyk³ady zastosowañ
  • pog³êbiona dyskusja na temat celów wdra¿ania rozwi±zañ AI
  • koncepcja dojrza³o¶ci wobec sztucznej inteligencji i otwieranie siê na innowacje
  • budowa skutecznej strategii wdra¿ania AI
  • przysz³o¶æ AI dla przedsiêbiorstw: oczekiwania i zagro¿enia

AI: zmaterializuj swoje marzenia i nadzieje!Cena: 17.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Zegar Rozwi±zywania Problemów (12.90z)
Click Millionaires, czyli internetowi milionerzy. E-biznes na twoich zasadach (21.95z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (12.90z)
Mastering Bitcoin. Programming the Open Blockchain. 2nd Edition (118.15z)
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych. Wydanie II (32.44z)
Start up. Od pomys³u do sukcesu (30.40z)
Zostañ gwiazd± YouTube'a. Twórz najlepsze filmy wideo! Dla m³odych bystrzaków (16.45z)
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarê (24.70z)
Web 2.0. Przewodnik po strategiach (21.45z)
Zdobyæ rynek. Jak sprzedaæ prawie wszystko online, stworzyæ upragniony biznes i ¿yæ marzeniami (21.95z)
E-commerce na platformach ofertowych Allegro, eBay, Amazon (30.38z)
Zaufanie, czyli waluta przysz³o¶ci. Moja droga od zera do 7 milionów z bloga (30.40z)
Systemy It w Polsce. Nowoczesne przedsiêbiorstwo handlowo-dystrybucyjne (150.00z)
Pracuj dla pieniêdzy, projektuj dla przyjemno¶ci. Podrêcznik freelancera (24.70z)
Ask, Measure, Learn. Using Social Media Analytics to Understand and Influence Customer Behavior (84.92z)
Social eCommerce. Increasing Sales and Extending Brand Reach (135.15z)
Zegar Rozwi±zywania Problemów (23.79z)
Niezwyciê¿ona firma. Jak nieustannie odkrywaæ swoj± organizacjê na nowo i czerpaæ z najlepszych modeli biznesowych (56.96z)
Kobiety globalne w ¶wiecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej (41.07z)
Lean. Droga do minimalizmu (12.90z)

Pozostae z serii: Inne

Wybrane metody numeryczne z przyk³adami zastosowañ w zadaniach in¿ynierskich (39.00z)
Nie JAK, lecz KTO. Osi±ganie ambitniejszych celów dziêki pracy zespo³owej (49.00z)
Tablice informatyczne. MS Excel 2007 PL. Funkcje (12.90z)
Ruby on Rails. Kurs video. Wdra¿anie (deployment) na w³asne serwery i chmurê (29.00z)
Azure Networking Cookbook - Second Edition (159.00z)
ReasonML Quick Start Guide (94.99z)
Excel 2013 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie makr dla arkusza kalkulacyjnego (29.00z)
Tablice informatyczne. AJAX. eBook. Pdf (9.90z)
IPv6 Address Planning. Designing an Address Plan for the Future (101.15z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
Android 3. Tworzenie aplikacji (149.00z)
Pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych (39.90z)
Przygoda z elektronik± (34.50z)
Hands-On Serverless Computing (159.00z)
ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0 (37.95z)
SUKCES W INTERNECIE Poradnik na start dla pocz±tkuj±cych. Edycja 2022, Czê¶æ 1, Marketing Internetowy (34.90z)
Idealna prezentacja krok po kroku (20.00z)
Windows Powershell Pocket Reference (38.17z)
Java. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. ePub (15.90z)
Kubernetes: Up and Running. 3rd Edition (254.15z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu