e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania

Andrew Stellman, Jennifer Greene
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2015-09-17
stron: 352, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Poznaj nowoczesne podej¶cie do wytwarzania oprogramowania!

W XXI wieku ogromnie wzros³o tempo rozwoju cyfrowych us³ug. Tradycyjne sposoby wytwarzania oprogramowania nie s± ju¿ w stanie nad±¿yæ za oczekiwaniami klientów. Dzi¶ nikt nie bêdzie czeka³, a¿ dopracujesz wszystkie zaplanowane funkcje i wypu¶cisz produkt na rynek. Konkurencja Ciê wyprzedzi! Czy dasz siê jej pokonaæ? Odpowiedzi± na to pytanie jest s³owo, które robi furorê w bran¿y IT: Agile. Zwinne wytwarzanie oprogramowania to przysz³o¶æ — przekonaj siê sam!

W ramach Agile istnieje wiele podej¶æ do wytwarzania oprogramowania. Je¿eli zastanawiasz siê nad tym, które najlepiej zadzia³a w Twoim ¶rodowisku, trafi³e¶ na odpowiedni± ksi±¿kê. Znajdziesz w niej omówienie ¶cie¿ek takich jak Scrum, Lean, Kanban oraz XP (ang. eXtreme Programming), ale najpierw poczytasz trochê na temat tego, czym jest zwinno¶æ i do czego mo¿esz j± wykorzystaæ. Poznasz zalety i zagro¿enia zwi±zane z konkretnymi podej¶ciami oraz obszary, w których ka¿de z nich sprawdzi siê najlepiej. Ta ksi±¿ka pozwoli Ci zmieniæ sposób pracy. Dziêki niej masz szansê stworzyæ wyj±tkowo produktywny zespó³, którego nikt nie zatrzyma. B±d¼ zwinny!
  • Poznaj znaczenie podstawowych warto¶ci i zasad podej¶cia zwinnego
  • Poznaj najwa¿niejsze aspekty podej¶cia Scrum — zarz±dzanie projektem, samoorganizacjê i wspólne zobowi±zanie
  • Skoncentruj siê na projektowaniu i architekturze oprogramowania za pomoc± technik XP takich jak programowanie sterowane testami i programowanie w parach
  • Wykorzystaj podej¶cie Lean, aby zapewniæ zespo³owi potrzebne uprawnienia, wyeliminowaæ marnotrawstwo i szybko dostarczaæ oprogramowanie
  • Zobacz, jak techniki kanbanowe pomagaj± zarz±dzaæ przep³ywem i dostarczaæ dziêki temu oprogramowanie wysokiej jako¶ci
  • Wprowadzaj techniki i zasady podej¶cia zwinnego z pomoc± coacha metodyk zwinnych

Sprawd¼, jak wykorzystaæ si³ê zwinno¶ci!Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (31.35z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
DDD. Kompendium wiedzy (19.20z)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (73.87z)
W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT (47.20z)
Sztuka dobrego programowania (41.07z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (32.45z)
Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów (31.92z)
Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane (49.45z)
Wprowadzenie do mikrokontrolerów AVR. Od elektroniki do programowania (82.56z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (119.00z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Czysty kod. Podrêcznik dobrego programisty (42.09z)
Designing Distributed Systems. Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services (169.15z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (103.20z)
Szacowanie oprogramowania Kulisy czarnej magii. Dla praktyków (47.04z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie IV (21.95z)

Pozostae z serii: Inne

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik (44.90z)
Efektywny C. Wprowadzenie do profesjonalnego programowania (44.85z)
R Deep Learning Cookbook (179.00z)
Apache 2.0 dla Windows. Æwiczenia (15.90z)
iPhone: The Missing Manual. Covers iPhone 4 & All Other Models with iOS 4 Software. 4th Edition (67.92z)
Jak szybko zbudowaæ dochodowy sklep internetowy (42.81z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (78.69z)
ABC komputera. Wydanie XI (21.95z)
CSS. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (29.00z)
Mastering PostgreSQL 12 - Third Edition (129.00z)
Vademecum hakera. Zabezpieczenia w Windows (34.90z)
AutoCAD 2005 (144.99z)
Digital Forensics with Kali Linux (159.00z)
Budowa robotów dla pocz±tkuj±cych. Wydanie III (37.95z)
Geek w ¶wiecie korporacji. Podrêcznik kariery programisty. eBook. Pdf (31.99z)
Agile. Programowanie w Rails. Wydanie II (117.00z)
OS X Mountain Lion Pocket Guide (55.24z)
Head Rush Ajax (Rusz g³ow±!) (57.00z)
Macintosh Troubleshooting Pocket Guide for Mac OS (33.92z)
Salesforce Platform Developer I Certification Guide (129.00z)