e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania

Andrew Stellman, Jennifer Greene
cena: 69.00 z
Data wydania: 2015-09-17
stron: 352, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Poznaj nowoczesne podej¶cie do wytwarzania oprogramowania!

W XXI wieku ogromnie wzros³o tempo rozwoju cyfrowych us³ug. Tradycyjne sposoby wytwarzania oprogramowania nie s± ju¿ w stanie nad±¿yæ za oczekiwaniami klientów. Dzi¶ nikt nie bêdzie czeka³, a¿ dopracujesz wszystkie zaplanowane funkcje i wypu¶cisz produkt na rynek. Konkurencja Ciê wyprzedzi! Czy dasz siê jej pokonaæ? Odpowiedzi± na to pytanie jest s³owo, które robi furorê w bran¿y IT: Agile. Zwinne wytwarzanie oprogramowania to przysz³o¶æ — przekonaj siê sam!

W ramach Agile istnieje wiele podej¶æ do wytwarzania oprogramowania. Je¿eli zastanawiasz siê nad tym, które najlepiej zadzia³a w Twoim ¶rodowisku, trafi³e¶ na odpowiedni± ksi±¿kê. Znajdziesz w niej omówienie ¶cie¿ek takich jak Scrum, Lean, Kanban oraz XP (ang. eXtreme Programming), ale najpierw poczytasz trochê na temat tego, czym jest zwinno¶æ i do czego mo¿esz j± wykorzystaæ. Poznasz zalety i zagro¿enia zwi±zane z konkretnymi podej¶ciami oraz obszary, w których ka¿de z nich sprawdzi siê najlepiej. Ta ksi±¿ka pozwoli Ci zmieniæ sposób pracy. Dziêki niej masz szansê stworzyæ wyj±tkowo produktywny zespó³, którego nikt nie zatrzyma. B±d¼ zwinny!
  • Poznaj znaczenie podstawowych warto¶ci i zasad podej¶cia zwinnego
  • Poznaj najwa¿niejsze aspekty podej¶cia Scrum — zarz±dzanie projektem, samoorganizacjê i wspólne zobowi±zanie
  • Skoncentruj siê na projektowaniu i architekturze oprogramowania za pomoc± technik XP takich jak programowanie sterowane testami i programowanie w parach
  • Wykorzystaj podej¶cie Lean, aby zapewniæ zespo³owi potrzebne uprawnienia, wyeliminowaæ marnotrawstwo i szybko dostarczaæ oprogramowanie
  • Zobacz, jak techniki kanbanowe pomagaj± zarz±dzaæ przep³ywem i dostarczaæ dziêki temu oprogramowanie wysokiej jako¶ci
  • Wprowadzaj techniki i zasady podej¶cia zwinnego z pomoc± coacha metodyk zwinnych

Sprawd¼, jak wykorzystaæ si³ê zwinno¶ci!Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (32.45z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (36.85z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Programming Beyond Practices. Be More Than Just a Code Monkey (109.65z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±! (43.45z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (59.95z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (70.95z)
Head First Software Development. Edycja polska (37.95z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (70.95z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Master Apache JMeter - From Load Testing to DevOps (109.00z)
Zostañ programist±. Kurs video. Fundamentalne zasady i koncepcje programistyczne (29.00z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (39.50z)
Agile Development. Filozofia programowania zwinnego (37.95z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)

Pozostae z serii: Inne

AngularJS. Praktyczne przyk³ady (37.95z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Nowe spojrzenie Scotta Kelby'ego (21.45z)
Analiza i projektowanie strukturalne. Wydanie III (59.00z)
PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework (32.45z)
Monta¿ komputera PC. Æwiczenia praktyczne (9.85z)
Zarys matematyki wy¿szej dla studentów Czê¶æ 3 (49.45z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Zostañ ultrasamoukiem. Jak mistrzowsko opanowaæ twarde umiejêtno¶ci w zadziwiaj±co krótkim czasie (12.90z)
OpenOffice 2.0 PL. Oficjalny podrêcznik (47.00z)
The Complete VMware vSphere Guide (119.00z)
React 17 Design Patterns and Best Practices - Third Edition (129.00z)
In¿ynieria danych na platformie AWS. Jak tworzyæ kompletne potoki uczenia maszynowego (83.85z)
Tablice informatyczne. C (5.90z)
XPath and XPointer. Locating Content in XML Documents (101.15z)
Spring Boot 2 Fundamentals (129.00z)
Microsoft Windows Server 2019. Kurs video. Nowoczesne administrowanie sieci± (49.00z)
MongoDB and PHP. Document-Oriented Data for Web Developers (63.74z)
Testy penetracyjne dla zaawansowanych. Hakowanie najlepiej zabezpieczonych sieci na ¶wiecie (32.45z)
Creating Keynote Slideshows: The Mini Missing Manual (21.17z)
Alibaba. Jak Jack Ma stworzy³ chiñski Amazon (12.90z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | autoszyby Czaplinek - www.autoszyby-walcz.pl | co to jest fumigacja