e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -39%


Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#

Robert C. Martin, Micah Martin
promocja -39%
cena: 129 z 78.69 z
Data wydania: 2008-02-06
stron: 848, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Poznaj nowoczesn± metodykê wytwarzania oprogramowania w C#

  • Jak stosowaæ w praktyce zasady zwinnego wytwarzania oprogramowania?
  • W jaki sposób wykorzystywaæ w projekcie diagramy UML?
  • Jak korzystaæ z wzorców projektowych?
W zwi±zku ze stale rosn±cymi oczekiwaniami u¿ytkowników oprogramowania produkcja systemów informatycznych wymaga dzi¶ korzystania z usystematyzowanych metod zarz±dzania. Projekt informatyczny, przy którym nie u¿ywa siê sensownej metodologii wytwarzania, jest skazany na pora¿kê - przekroczenie terminu, bud¿etu i niespe³nienie wymagañ funkcjonalnych. Kierowanie projektem zgodnie z okre¶lonymi zasadami równie¿ nie gwarantuje sukcesu, lecz znacznie u³atwia jego osi±gniêcie. Na pocz±tku roku 2001 grupa ekspertów zawi±za³a zespó³ o nazwie Agile Alliance. Efektem prac tego zespo³u jest metodologia zwinnego wytwarzania oprogramowania - Agile.
Ksi±¿ka Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# to podrêcznik metodologii Agile przeznaczony dla twórców oprogramowania korzystaj±cych z technologii .NET. Dziêki niemu poznasz podstawowe za³o¿enia i postulaty twórców Agile i nauczysz siê stosowaæ je w praktyce. Dowiesz siê, jak szacowaæ terminy i koszty, dzieliæ proces wytwarzania na iteracje i testowaæ produkt. Zdobêdziesz wiedzê na temat refaktoryzacji, diagramów UML, testów jednostkowych i wzorców projektowych. Przeczytasz tak¿e o publikowaniu kolejnych wersji oprogramowania.
  • Techniki programowania ekstremalnego
  • Planowanie projektu
  • Testowanie i refaktoryzacja
  • Zasady zwinnego programowania
  • Modelowanie oprogramowania za pomoc± diagramów UML
  • Stosowanie wzorców projektowych
  • Projektowanie pakietów i komponentów

Przekonaj siê, ile czasu i pracy zaoszczêdzisz, stosuj±c w projektach metodologiê Agile.Cena: 78.69 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C# - Programowanie

Concurrency in C# Cookbook. Asynchronous, Parallel, and Multithreaded Programming. 2nd Edition (186.15z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (24.70z)
Czysty kod w C#. Techniki refaktoryzacji i najlepsze praktyki (56.96z)
Wspó³bie¿no¶æ w jêzyku C#. Receptury (26.95z)
Programming Windows Store Apps with C# (169.15z)
C# 8.0 in a Nutshell. The Definitive Reference (279.65z)
Head First C#. 4th Edition (237.15z)
C# 6.0 w pigu³ce. Wydanie VI (78.69z)
C#. Programowanie. Wydanie VI (70.95z)
C#. Rusz g³ow±! (54.45z)
C# 3.0 Design Patterns (135.15z)
Bardziej efektywny C# (62.91z)
Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce (40.20z)
C# 7.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VI (70.95z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie III (32.45z)
C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III (18.10z)
C# od podszewki. Wydanie IV (62.37z)
C# 7.0 Pocket Reference. Instant Help for C# 7.0 Programmers (59.42z)
C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII (81.95z)
Xamarin. Tworzenie aplikacji cross-platform. Receptury (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

Java EE 8. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki (31.35z)
Continuous Delivery for Mobile with fastlane (149.00z)
Wege energia (24.74z)
Java. Zadania z programowania. Przyk³adowe imperatywne rozwi±zania (31.85z)
Java. Rusz g³ow±! Wydanie II (53.35z)
100 sposobów na Perl (21.45z)
Head First Web Design. A Learner's Companion to Accessible, Usable, Engaging Websites (169.15z)
Excel 2013 PL. Biblia (64.35z)
Windows Vista PL. Zabawa z multimediami (39.00z)
Photoshop 5 PL w praktyce (51.00z)
AWS Automation Cookbook (159.00z)
Advanced Deep Learning with R (119.00z)
Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs. eBook. Pdf (39.00z)
Ponadczasowe logo. Projektowanie znaków odpornych na dzia³anie czasu (26.95z)
Getting Started with Tableau 2019.2 - Second Edition (94.99z)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III (11.58z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
Amazon Fargate Quick Start Guide (109.00z)
Fotografia przyrodnicza dla wytrwa³ych. Jak skutecznie fotografowaæ (37.95z)

bezprzewodowy światłowodowy internet białka telefon serwery | ciechocinek nocleg | wypoczynek dla seniorów wczasy dla seniora nad morzem wyjazd seniora nad morze | wrocław kompakt zawór do spłuczki dolnopłuk wrocław | www.czatkredyt.pl