e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Agile Development. Filozofia programowania zwinnego

James Shore, Shane Warden
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2012-10-22
stron: 480, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Zbiór praktycznych wskazówek dla producentów oprogramowania

 • Jak wdro¿yæ metodologiê programowania zwinnego?
 • W jaki sposób zaanga¿owaæ klientów w projekt?
 • Jak kontrolowaæ jako¶æ produktów?
Programowanie zwinne (Agile Development) to obecnie jedna z najpopularniejszych metodologii zarz±dzania projektami programistycznymi. Metodyka Agile jest szczególnie u¿yteczna w ma³ych zespo³ach programistycznych, w których z racji u³atwionej komunikacji nie ma potrzeby tworzenia rozbudowanej dokumentacji. Programowanie zwinne opiera siê na iteracyjnej realizacji kolejnych etapów projektu. Kluczem do sukcesu w tej metodzie jest efektywna wspó³praca miêdzy cz³onkami zespo³u projektowego.
Ksi±¿ka "Agile Development. Filozofia programowania zwinnego" to przewodnik po programowaniu ekstremalnym, oznaczanym zwykle skrótem XP, które jest jedn± z technik wchodz±cych w sk³ad tej metodyki. Czytaj±c j±, dowiesz siê, jak wdra¿aæ metodologiê Agile w firmie, na czym polega programowanie ekstremalne i jak± rolê w procesie pe³ni± poszczególni cz³onkowie grupy projektowej. Nauczysz siê budowaæ zespó³ i okre¶laæ zakresy zadañ osób bior±cych udzia³ w pracach, planowaæ harmogram udostêpniania kolejnych wersji produktu oraz kierowaæ procesem jego tworzenia. Poznasz metody testowania programu i usuwania z niego b³êdów, zasady pisania dokumentacji oraz regu³y prowadzenia spotkañ roboczych z klientami.
 • Wdra¿anie programowania zwinnego
 • Techniki programowania ekstremalnego
 • Cz³onkowie zespo³u XP
 • Zarz±dzanie zespo³em
 • Anga¿owanie klienta w proces wytwórczy
 • Tworzenie raportów
 • Udostêpnianie kolejnych wersji systemu
 • Standardy pisania kodu
 • Testowanie i usuwanie b³êdów
 • Optymalizacja wydajno¶ci programu

Od filozofii do mistrzostwa w zwinnym programowaniu!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Wyra¿enia regularne. Receptury (43.45z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (69.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (23.94z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (47.40z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (54.45z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (24.05z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (39.00z)
Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków (47.20z)
Algorytmy. Wydanie IV (81.95z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Google App Engine. Kod w chmurze (31.35z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Sztuka dobrego programowania (39.20z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (89.00z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)

Pozostae z serii: Inne

High Performance iOS Apps. Optimize Your Code for Better Apps (186.15z)
Zespó³ wygrany czy przegrany? W co graj± ludzie w firmach (21.95z)
Profesjonalne programowanie. Czê¶æ 2. My¶l niskopoziomowo, pisz wysokopoziomowo (79.00z)
Visual Studio 2005. Programowanie z Windows API w jêzyku C++ (99.00z)
Head First Ajax. Edycja polska (42.35z)
PostgreSQL. Receptury dla administratora. eBook. Mobi (62.90z)
Testowanie i jako¶æ oprogramowania. Modele, techniki, narzêdzia (119.20z)
Excel 2007 Pocket Guide. 2nd Edition (33.92z)
AutoCAD 2023 PL (149.00z)
Wykres pociskowy w Excelu efektowna prezentacja wykonania celów sprzeda¿owych (9.75z)
Windows 8. Programowanie aplikacji z wykorzystaniem C# i XAML (129.00z)
Marketing internetowy w wyszukiwarkach (47.00z)
Oczekuj cudów! Sekretna moc tkwi w Tobie (34.90z)
Microsoft Operations Management Suite Cookbook (129.00z)
Python i Asyncio. Programowanie asynchroniczne (21.95z)
Windows 7 PL. Zaawansowana administracja systemem (26.95z)
Excel 2016 PL. Formu³y (119.00z)
Python. Projekty do wykorzystania (39.00z)
Elasticsearch 7 Quick Start Guide (94.99z)
ServiceNow IT Operations Management (179.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek