e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -44%


Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi

Stanis³aw Wszelak
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2015-08-03
stron: 392, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Poznaj sieci komputerowe i sprawnie nimi zarz±dzaj!

 • Kable, ¶wiat³owody i bezprzewodowe tory transmisyjne, czyli realna podstawa wirtualnej sieci
 • Kolejne ods³ony protoko³ów sieciowych, czyli warstwy ³±cza danych, sieci, transportowa, routingu i aplikacji
 • Integracja i koegzystencja protoko³ów, czyli efektywne ³±czenie IPv4 i IPv6
Sieci komputerowe w szybkim tempie oplataj± ¶wiat. Bez nich niemo¿liwe by³oby mnóstwo rzeczy, które robimy na co dzieñ: przesy³anie danych, komunikowanie siê, wykorzystywanie zwielokrotnionej mocy obliczeniowej komputerów. Administrowanie tymi sieciami wymaga bardzo dobrego przygotowania — w tym zdobycia dog³êbnej wiedzy na temat protoko³ów komunikacyjnych. Je¶li chcesz zostaæ administratorem lub ju¿ wykonujesz tê pracê, jeste¶ in¿ynierem sieciowym, projektantem sieci albo studentem informatyki, ta ksi±¿ka z pewno¶ci± Ci siê przyda.

Znajdziesz w niej najbardziej istotne zagadnienia z technologii NT, z którymi ka¿dy administrator sieci i systemów komputerowych ma do czynienia na co dzieñ. Dowiesz siê wiêcej o fizycznych w³a¶ciwo¶ciach mediów transmisyjnych, strukturze warstw sieciowych i sposobie ich uporz±dkowania, a tak¿e o podstawach teoretycznych i dzia³aniu protoko³ów komunikacyjnych na wielu poziomach. Zrozumiesz, dlaczego jest ich tak du¿o, i nauczysz siê je ³±czyæ w sposób ¶wiadomy, a nie mechaniczny. Zobaczysz, na czym polegaj± ró¿nice miêdzy protoko³em IPv4 oraz IPv6 i jak rozwi±zaæ kwestiê integracji tych protoko³ów. Zdobêdziesz tak¿e wiêksz± wiedzê na temat routingu i protoko³ów warstwy aplikacji. Czytaj i ucz siê!
 • Wprowadzenie do stosu protoko³ów komunikacyjnych
 • Media transmisyjne
 • Protoko³y warstwy ³±cza danych
 • Protokó³ IPv4 a protokó³ IPv6
 • Protokó³ ICMP
 • Protoko³y komunikacyjne TCP i UDP
 • Routing w sieciach IPv4 a routing w sieciach IPv6
 • Integracja i koegzystencja IPv4 i IPv6
 • Protoko³y warstwy aplikacji

Zarzuæ sieci!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom I (23.20z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Big Book of Apple Hacks. Tips & Tools for unlocking the power of your Apple devices (118.15z)
Anatomia PC. Kompendium. Wydanie II (44.90z)
Turbo Pascal. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II. eBook. ePub (11.99z)
Mobile Test Automation with Appium (159.00z)
Excel 2003 PL. 161 praktycznych porad (24.90z)
Hands-On Microservices with Spring Boot and Spring Cloud (189.00z)
You Don't Know JS: this & Object Prototypes (63.74z)
Systemy ERP. Modelowanie, projektowanie, wdra¿anie (32.45z)
Technika pomiarowa (37.94z)
Growth Hacker Marketing. O przysz³o¶ci PR, marketingu i reklamy. Wydanie rozszerzone (17.94z)
Skuteczne handlowanie. Jak budowaæ wspó³pracê z klientem i odwa¿nie windykowaæ nale¿no¶ci. Zestaw multimedialny (249.00z)
Design Thinking. Kurs video. My¶lenie projektowe w praktyce (79.00z)
CATIA v5. Modelowanie i analiza uk³adów kinematycznych (79.00z)
Modern Cryptography for Cybersecurity Professionals (129.00z)
PHP. Obiekty, wzorce, narzêdzia. Wydanie III (79.00z)
Teoria liczb w zadaniach (39.20z)
Tajemnice AutoCADa (39.00z)
Microsoft Office Access 2007: Egzamin 77-605 z p³yt± CD (47.20z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (29.89z)
Sieci komputerowe. Budowa i dzia³anie (35.00z)