e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne


Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi

Stanis³aw Wszelak
cena: 69.00 z
Data wydania: 2015-07-22
stron: 392, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Poznaj sieci komputerowe i sprawnie nimi zarz±dzaj!

 • Kable, ¶wiat³owody i bezprzewodowe tory transmisyjne, czyli realna podstawa wirtualnej sieci
 • Kolejne ods³ony protoko³ów sieciowych, czyli warstwy ³±cza danych, sieci, transportowa, routingu i aplikacji
 • Integracja i koegzystencja protoko³ów, czyli efektywne ³±czenie IPv4 i IPv6
Sieci komputerowe w szybkim tempie oplataj± ¶wiat. Bez nich niemo¿liwe by³oby mnóstwo rzeczy, które robimy na co dzieñ: przesy³anie danych, komunikowanie siê, wykorzystywanie zwielokrotnionej mocy obliczeniowej komputerów. Administrowanie tymi sieciami wymaga bardzo dobrego przygotowania — w tym zdobycia dog³êbnej wiedzy na temat protoko³ów komunikacyjnych. Je¶li chcesz zostaæ administratorem lub ju¿ wykonujesz tê pracê, jeste¶ in¿ynierem sieciowym, projektantem sieci albo studentem informatyki, ta ksi±¿ka z pewno¶ci± Ci siê przyda.

Znajdziesz w niej najbardziej istotne zagadnienia z technologii NT, z którymi ka¿dy administrator sieci i systemów komputerowych ma do czynienia na co dzieñ. Dowiesz siê wiêcej o fizycznych w³a¶ciwo¶ciach mediów transmisyjnych, strukturze warstw sieciowych i sposobie ich uporz±dkowania, a tak¿e o podstawach teoretycznych i dzia³aniu protoko³ów komunikacyjnych na wielu poziomach. Zrozumiesz, dlaczego jest ich tak du¿o, i nauczysz siê je ³±czyæ w sposób ¶wiadomy, a nie mechaniczny. Zobaczysz, na czym polegaj± ró¿nice miêdzy protoko³em IPv4 oraz IPv6 i jak rozwi±zaæ kwestiê integracji tych protoko³ów. Zdobêdziesz tak¿e wiêksz± wiedzê na temat routingu i protoko³ów warstwy aplikacji. Czytaj i ucz siê!
 • Wprowadzenie do stosu protoko³ów komunikacyjnych
 • Media transmisyjne
 • Protoko³y warstwy ³±cza danych
 • Protokó³ IPv4 a protokó³ IPv6
 • Protokó³ ICMP
 • Protoko³y komunikacyjne TCP i UDP
 • Routing w sieciach IPv4 a routing w sieciach IPv6
 • Integracja i koegzystencja IPv4 i IPv6
 • Protoko³y warstwy aplikacji

Zarzuæ sieci!Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (129.00z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
CCNP SWITCH. Oficjalny przewodnik certyfikacji z p³yt± CD (109.65z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Biblia Windows Server 2012 Podrêcznik administratora (52.57z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie II (20.35z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)

Pozostae z serii: Inne

Financial Theory with Python (186.15z)
Nawyk nieodwlekania. Proste sposoby pokonania prokrastynacji (16.45z)
Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podrêcznik do samodzielnej nauki (62.91z)
Bezpieczeñstwo w sieci - Jak skutecznie chroniæ siê przed atakami (25.51z)
Mastering Qt 5 - Second Edition (139.00z)
Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (47.20z)
Hacking. Sztuka penetracji (29.90z)
Pojêcie funkcji i funkcja liniowa. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Excel w praktyce, wydanie czerwiec 2015 r (37.09z)
Lutowanie bezo³owiowe (72.06z)
100 sposobów na Linux Server. Wskazówki i narzêdzia dotycz±ce integracji, monitorowania i rozwi±zywania problemów. 100 sposobów na Linux (79.00z)
Linux. Jak dostroiæ bestiê do swoich potrzeb? eBook. ePub (24.90z)
Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków (47.20z)
Applied Unsupervised Learning with Python (119.00z)
Lean dla bystrzaków. Wydanie II (36.54z)
PHP7. Praktyczny kurs (37.95z)
macOS Catalina: The Missing Manual. The Book That Should Have Been in the Box (126.65z)
Java 2. Techniki zaawansowane (129.00z)
Hands-On Explainable AI (XAI) with Python (159.00z)
Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie III (26.95z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem