e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Adaptywny kod. Zwinne programowanie, wzorce projektowe i SOLID-ne zasady. Wydanie II

Gary McLean Hall
promocja -50%
cena: 69 z 34.50 z
Data wydania: 2017-12-08
stron: 400, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
Tworzenie oprogramowania nie mo¿e byæ procesem powolnym. Dzi¶ zespo³y projektowe musz± cechowaæ siê elastyczno¶ci± i dynamik± dzia³ania, aby odnie¶æ sukces. Wymagania stawiane kodowi mog± wielokrotnie siê zmieniaæ podczas projektu. Oznacza to, ¿e wprowadzanie zmian do kodu powinno byæ proste i mo¿liwie ma³o pracoch³onne. Deweloperzy, którzy wdro¿± zasady programowania zwinnego i bêd± przestrzegaæ zwi±zanych z nimi dobrych praktyk, bêd± w stanie sprostaæ tym wymaganiom.
Niniejsza ksi±¿ka jest przeznaczona dla ¶rednio zaawansowanych programistów, którzy dobrze opanowali tworzenie kodu zorientowanego obiektowo i chc± przyswoiæ sobie najlepsze praktyki programistyczne. Ksi±¿ka stanowi pomost miêdzy teori± a praktyk±, u³atwiaj±cy wdro¿enie w codziennej pracy wzorców projektowych, zasad SOLID, testów jednostkowych czy refaktoringu. Wyja¶niono tu stosowanie zawi³ych regu³, takich jak „otwarte – zamkniête”, zasad podstawienia Liskova, metod wstrzykiwania zale¿no¶ci czy zwiêkszania adaptywno¶ci kodu za pomoc± interfejsów. Przedstawiono równie¿ pewne antywzorce projektowe wraz ze wskazówkami, w jaki sposób mo¿na ich unikn±æ i zapewniæ potrzebn± funkcjonalno¶æ bez utraty elastyczno¶ci kodu.
Najwa¿niejsze zagadnienia:
  • metodologie Scrum i kanban,
  • zale¿no¶ci i warstwy architektury kodu,
  • testy i refaktoring,
  • odwracanie zale¿no¶ci,
  • wi±zanie i spójno¶æ kodu.

Gary McLean Hall jest programist± i architektem oprogramowania. Jest cenionym konsultantem, który specjalizuje siê w dobrych wzorcach i praktykach programistycznych. Pracowa³ w wielu zespo³ach ukierunkowanych na tworzenie adaptywnego kodu w takich firmach, jak Eidos, Xerox, Nephila Capital czy The LateRooms Group. W swojej pracy zawsze szuka³ z³otego ¶rodka pomiêdzy tworzeniem funkcjonalnego produktu i wysokiej jako¶ci jego kodu ¼ród³owego. Kod adaptywny: solidny, elastyczny i ³atwy w utrzymaniu!


Cena: 34.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Platformy integracyjne. Zagadnienia wybrane (49.45z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (36.85z)
Podstawy programowania. Kurs video. Projektowanie i modelowanie obiektowe (29.00z)
Designing Delivery. Rethinking IT in the Digital Service Economy (169.15z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (34.90z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (31.20z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (43.45z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
Programowanie funkcyjne (63.20z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (42.35z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
Wyra¿enia regularne. Receptury (43.45z)
Jêzyk Go. Poznaj i programuj (89.00z)
Effective Akka. Patterns and Best Practices (63.74z)
Enterprise DevOps for Architects (159.00z)
Learning DevOps (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Building Smart Drones with ESP8266 and Arduino (94.99z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
Linux. Komendy i polecenia (9.90z)
Unity. Kurs video. Tworzenie gry 2D (29.00z)
Hacking. Sztuka penetracji. Hakerskie ³amig³ówki (57.00z)
Microsoft Information Protection Administrator SC-400 Certification Guide (149.00z)
Big Data w przemy¶le. Jak wykorzystaæ analizê danych do optymalizacji kosztów procesów? (74.59z)
Podstawy Pythona z Minecraftem. Kurs video. Piszemy pierwsze skrypty (79.00z)
Sposoby na PeCeta (29.90z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media (34.90z)
Unity 2018 Augmented Reality Projects (159.00z)
Ajax. Wzorce projektowe (69.00z)
AutoCAD LT 97 (49.00z)
Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise (49.00z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. 195 ujêæ Scotta Kelby'ego (39.90z)
Excel Web App - Opracowanie grupowa w chmurze (9.92z)
Wprowadzenie do systemów baz danych (99.00z)
Feature Engineering Made Easy (139.00z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie V (99.00z)
ABC laptopów (34.90z)