e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: autocad
Seria: Inne


AutoCAD 2002 i 2004. Tworzenie makr w VBA

Jeffrey E. Clark
cena: 98.00 z
Data wydania: 2003-09-04
stron: 672, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
 • Spraw, aby AutoCAD zrobi³ wiêcej, ni¿ kiedykolwiek uwa¿a³e¶ za mo¿liwe!
 • Zautomatyzuj najbardziej z³o¿one zadania konstrukcyjne
 • Zintegruj dane rysunkowe z innymi systemami przedsiêbiorstwa, bazami danych oraz Internetem
 • Steruj obszarem rysunku, rzutniami oraz wydrukiem
 • Zbuduj krok po kroku kompletn± aplikacjê bazy danych dla AutoCAD-a
AutoCAD 2002 jest nie tylko najpopularniejszym na ¶wiecie narzêdziem do projektowania i kre¶lenia: to tak¿e potê¿na, programowalna platforma s³u¿±ca do automatyzacji z³o¿onych zadañ projektowych integruj±ca dane projektowe z firmowymi systemami informatycznymi i pozwalaj±ca rozwi±zaæ wiele problemów technicznych i biznesowych. Kluczem do tych mo¿liwo¶ci jest jêzyk Visual Basic for Applications. Kluczem do programowania za pomoc± tego jêzyka jest ksi±¿ka "AutoCAD 2002. Tworzenie makr w VBA" Jej autorowi, jak nikomu innemu, uda³o siê powi±zaæ kluczowe narzêdzia AutoCAD-a z mo¿liwo¶ciami jêzyka VBA. Ukazuj±c wspó³dzia³anie AutoCAD-a i VBA w warunkach rzeczywistej pracy pomagaj± czytelnikowi tworzyæ praktyczne aplikacje. W kolejnych etapach czytelnik:
 • Przejmie kontrolê nad AutoCAD-em: opanuje podstawy automatyzacji, COM oraz programowanie zorientowane obiektowo
 • Zacznie swobodnie poruszaæ siê po interaktywnym ¶rodowisku projektowania VBA dla AutoCAD-a
 • Wniknie w budowê pliku DXF, aby lepiej zrozumieæ strukturê bazy danych rysunku AutoCAD-a
 • Opanuje model obiektu AutoCAD-a: dokumenty, interfejs u¿ytkownika, zarz±dzanie plikami, zbiory, obiekty i inne elementy
 • Zautomatyzuje obiekty graficzne 2D i 3D, zewnêtrzne odniesienia, elementy, bry³y, wymiary oraz zdarzenia
 • Zastosuje jêzyk VBA do sterowania obszarem papieru, rzutniami oraz wydrukiem
 • Poszerzy mo¿liwo¶ci AutoCAD-a o komunikacjê z innymi aplikacjami
Pog³êbisz swoje umiejêtno¶ci ¶ledz±c powstawanie kompletnej aplikacji, integruj±cej rysunek AutoCAD-a z baz± danych Microsoft Access za pomoc± technologii DAO (Data Access Objects) Microsoftu. Ksi±¿ka "AutoCAD 2002. Tworzenie makr w VBA" zawiera równie¿ zwiêz³e opisy zmiennych systemowych i wyliczeniowych AutoCAD-a, dziedziczenia obiektów oraz elementów graficznych. Je¶li jeste¶ gotów okie³znaæ ca³± moc zawart± w AutoCAD-zie 2002, jest to ksi±¿ka której szuka³e¶! O autorze:
Jeffrey E. Clark u¿ywa AutoCAD-a w swojej pracy od 15 lat, stworzy³ kilka komercyjnych aplikacji tego systemu. Jego prace publikowane by³y w wielu wydawnictwach [wiêcej...]


Cena: 98.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: autocad

AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki (23.79z)
AutoCAD 2021 PL. Pierwsze kroki (24.70z)
AutoCAD 2020 PL. Pierwsze kroki (21.95z)
AutoCAD 2000i PL (125.00z)
AutoCAD 2007 PL (147.00z)
AutoCAD 2004 PL. Pierwsze kroki (18.99z)
AutoCAD 2011. Pierwsze kroki (34.90z)
AutoCAD 2005 i 2005 PL. Æwiczenia praktyczne (14.90z)
AutoCAD 2020 PL. Pierwsze kroki (39.90z)
AutoCAD 2004 (144.99z)
AutoCAD 2002 (125.00z)
AutoCAD 2002 i 2002 PL. Leksykon kieszonkowy (29.90z)
AutoCAD 2018 PL (70.95z)
AutoCAD 2000. Biblioteka symboli architektonicznych. Wydanie II (50.00z)
AutoCAD 2012 i 2012 PL. Æwiczenia praktyczne (34.90z)
AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+ (95.20z)
AutoCAD 2023 PL (149.00z)
AutoCAD 2013 PL. Pierwsze kroki (39.00z)
AutoCAD 2014 PL. Pierwsze kroki (21.45z)
AutoCAD 2023 PL. Pierwsze kroki (49.00z)

Pozostae z serii: Inne

Hands-On Python Natural Language Processing (129.00z)
Python Data Analysis - Second Edition (189.00z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (79.00z)
Astronomy Hacks. Tips and Tools for Observing the Night Sky (126.65z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (81.95z)
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samo¶ci wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy. Wydanie II. eBook. ePub (39.00z)
Podró¿nicze wycinanki. Tatry i Pieniny. Wydanie 1 (1.10z)
Designing for Performance. Weighing Aesthetics and Speed (109.65z)
Inny punkt widzenia (33.00z)
C# 7.1 and .NET Core 2.0 Modern Cross-Platform Development - Third Edition (159.00z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (17.03z)
Software Architecture with Python (189.00z)
Introduction to Machine Learning with Python. A Guide for Data Scientists (186.15z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)
Jêzyk Kotlin na platformie Spring. Programowanie aplikacji internetowych (26.95z)
Slackware Linux (39.00z)
Nieoficjalny przewodnik konstruktora Lego Technic. Wydanie II (91.20z)
PHP 5. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (19.90z)
Scrum w praktyce (55.20z)
Podstawy ochrony komputerów (39.00z)