e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -45%


Access. Analiza danych. Receptury

Ken Bluttman, Wayne Freeze
promocja -45%
cena: 54 z 29.70 z
Data wydania: 2012-10-16
stron: 360, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl
Korzystaj z bazy danych Access jak profesjonalista!
  • Jak stosowaæ wska¼niki statystyczne do analizy danych biznesowych?
  • Jak rozszerzaæ funkcjonalno¶æ zapytañ SQL, stosuj±c skrypty VBA?
  • Jak przetwarzaæ dane i przenosiæ je miêdzy bazami Access?
Access to znane ju¿ narzêdzie s³u¿±ce do wszechstronnego przetwarzania i analizy danych. Posiada sporo ukrytych mechanizmów, pozwalaj±cych efektywnie wykonywaæ zadania, które pocz±tkowo mog± wydawaæ siê skomplikowane. Ksi±¿ka przedstawia przyk³ady kwerend, metody przenoszenia danych pomiêdzy bazami Access, obliczania wielu wska¼ników finansowo-biznesowych i sporo innych zagadnieñ - wszystko pod k±tem analizy i przetwarzania danych. Ka¿da zaprezentowana receptura jest opatrzona kompletnym opisem rozwi±zania problemu wraz ze szczegó³owym omówieniem metody postêpowania oraz analiz± kodu.
Access. Analiza danych. Receptury to uniwersalny podrêcznik przeznaczony zarówno dla pocz±tkuj±cych u¿ytkowników bazy danych Access, jak i do¶wiadczonych. Dziêki przejrzystemu jêzykowi i mnogo¶ci poruszonych zagadnieñ ka¿dy, niezale¿nie od stopnia zaawansowania, mo¿e poszerzyæ swoj± wiedzê. Zawiera mnóstwo ciekawych wskazówek i technik u³atwiaj±cych codzienn± pracê z bazami danych, co czyni j± atrakcyjn± nawet dla osób doskonale pos³uguj±cych siê baz± Access. Jest to tak¿e kompendium wiedzy niezbêdnej ka¿demu, kto chce wyci±gaæ ze zbiorów danych naprawdê cenne informacje.
  • Tworzenie kwerend ró¿nych typów
  • Wstawianie, aktualizacja i usuwanie danych
  • Przetwarzanie tekstu i liczb zapisanych w formie ³añcucha znaków
  • Zastosowanie tabel, modyfikacja zawarto¶ci systemu Windows, szyfrowanie danych
  • Wykorzystanie obiektu FileSystemObject, przetwarzanie danych XML oraz XSLT, komunikacja z bazami SQL
  • Rozwi±zywanie problemów biznesowych
  • Obliczanie wska¼ników statystycznych
Baza danych to fundament biznesu - zobacz, jak efektywnie ni± zarz±dzaæ!


Cena: 29.70 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Integrating Excel and Access (135.15z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (13.70z)
Access Hacks. Tips & Tools for Wrangling Your Data (118.15z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (65.45z)
Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Access 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Access 2007 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
ABC Access 2007 PL (29.00z)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku (38.64z)
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski (39.90z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
ABC Access 2016 PL (21.95z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
Access 2003 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
ABC Access 2003 PL (15.00z)
Po prostu Access 2000 PL (18.99z)
Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (48.95z)

Pozostae z serii: Inne

Ubuntu. Oficjalny podrêcznik. Wydanie V (54.90z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla szko³y podstawowej. Klasa 5 (23.90z)
My¶l jak in¿ynier. Projekty techniczne dla m³odych bystrzaków (16.45z)
Od zera do ECeDeeLa - Standard (25.36z)
Zakamarki marki. Rzeczy, o których mog³e¶ nie wiedzieæ, zapomnieæ lub pomin±æ podczas budowania swojej marki (19.50z)
Tajniki sukcesu. Wyzwól wewnêtrzn± si³ê i ¿yj w dobrobycie (34.90z)
Elastic Beanstalk. Simple Cloud Scaling for Java Developers (72.24z)
MEAN Cookbook (179.00z)
C#. Receptury. Wydanie II (99.00z)
Modelowanie ryzyka inwestycyjnego (39.52z)
Learning Scala Programming (149.00z)
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2002/XP PL. Æwiczenia zaawansowane (25.00z)
Excel 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
iOS 5. Programowanie. Receptury. eBook. Mobi (94.00z)
Oracle PL/SQL Programming. 6th Edition (237.15z)
Blog. Pisz, kreuj, zarabiaj (30.78z)
Excel. Indywidualne szkolenie (49.00z)
Salesforce Platform App Builder Certification Guide (129.00z)
Automating ActionScript Projects with Eclipse and Ant. Code, Compile, Debug and Deploy Faster (42.42z)
Kompendium DTP. Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce (199.00z)