e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -44%


Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela

Michael Alexander
promocja -44%
cena: 116.875 z 65.45 z
Data wydania: 2013-11-14
stron: 576, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Rozszerz swój wachlarz narzêdzi do analizy o Accessa!

 • Kiedy wybraæ Excela, a kiedy Accessa?
 • Jak wykonaæ raport i wizualizowaæ dane w Accessie?
 • Jak zintegrowaæ Excel z Accessem?
Excel to obok Worda najpopularniejsze narzêdzie znajduj±ce siê w pakiecie Microsoft Office. Narzêdzie, bez którego nie wyobra¿aj± sobie pracy analitycy, ksiêgowi i prezesi firm. Dziêki ogromnym mo¿liwo¶ciom oraz ³atwo¶ci u¿ycia znajduje on zastosowanie wszêdzie tam, gdzie trzeba dokonaæ obliczeñ na du¿ych ilo¶ciach danych. Czy Excel jest jednak lekarstwem na wszystko?
Otó¿ nie! Pakiet Microsoft Office posiada w swych szeregach jeszcze jednego asa - program Access. Je¿eli zale¿y Ci na bezproblemowej wspó³pracy kilku osób nad jednym zbiorem danych, je¿eli chcesz oddzieliæ wygl±d raportu od danych, a w dodatku wymagasz skalowalno¶ci, Access mo¿e okazaæ siê lepszym wyborem. Nie obawiaj siê nowego! Dziêki tej ksi±¿ce b³yskawicznie zapoznasz siê ze ¶rodowiskiem, filozofi± pracy oraz mo¿liwo¶ciami Accessa.
Ksi±¿ka odpowiada na wiele pytañ, w tym na jedno kluczowe - kiedy lepszy jest Excel, a kiedy Access. Ponadto znajdziesz tu odpowiedzi na pytania dotycz±ce danych, ich struktur oraz metod analizy. Dowiesz siê, jak korzystaæ z kwerend agreguj±cych, funkcjonalnych oraz krzy¿owych. Z pewno¶ci± zainteresuj± Ciê równie¿ rozdzia³y po¶wiêcone analizom warunkowym oraz tworzeniu raportów i wizualizacji danych w programie Access. Ostatni rozdzia³ pozwoli Ci po³±czyæ ¶wiat, który znasz - ¶wiat Excela, z tym, który pozna³e¶ w trakcie lektury - ¶wiatem Accessa. Integracja tych dwóch narzêdzi zdejmie z Ciebie wszelkie ograniczenia w codziennej pracy z danymi o dowolnej wielko¶ci i z³o¿ono¶ci. Przekonaj siê o tym sam!
 • Trudny wybór - Access czy Excel
 • Podstawy Accessa - tabele, teoria relacyjnych baz danych, kwerendy
 • Kwerendy wybieraj±ce, funkcjonalne, usuwaj±ce, aktualizuj±ce
 • Wykorzystanie kwerend krzy¿owych
 • Transformacja danych za pomoc± programu Access
 • Wykonywanie obliczeñ oraz przetwarzanie dat
 • Analizy warunkowe
 • Zastosowanie podkwerend i domenowych funkcji agregacji
 • Statystyki opisowe w Accessie
 • Planowanie zadañ
 • Wykorzystanie VBA do usprawnienia procesu analizy
 • Tworzenie raportów w Accessie
 • Wykorzystanie tabel i wykresów przestawnych
 • Przenoszenie danych z Accessa do Excela
 • Integracja Accessa z Excelem
 • Tworzenie zapytañ SQL

Znasz Excel? Poznaj te¿ Access - szybko i przyjemnie!Cena: 65.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (16.45z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Access 2016 PL w biurze i nie tylko (42.35z)
Access. Analiza danych. Receptury (29.70z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Access 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Microsoft Identity and Access Administrator Exam Guide (139.00z)
Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik (48.95z)
Access 2010 PL. Biblia (81.95z)
Acces 2010 Krok po kroku (23.56z)
Access 2010 PL. Kurs (19.20z)
Access 2007 Tworzenie aplikacji (35.05z)
Access 2019 PL. Biblia (149.00z)
Access 2007 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Access 2007 PL. Biblia (80.85z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
Access 2003 PL dla ka¿dego (59.90z)
Access 2007 Kurs podstawowy (30.40z)
Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)

Pozostae z serii: Inne

Introduction to DevOps with Kubernetes (109.00z)
Kliknij tutaj, aby zabiæ wszystkich. Bezpieczeñstwo i przetrwanie w hiperpo³±czonym ¶wiecie (21.95z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Komplet (79.00z)
Kindle Fire: Out of the Box (12.67z)
Windows Server 2003 Security Cookbook. Security Solutions and Scripts for System Administrators (160.65z)
Vue CLI 3 Quick Start Guide (94.99z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty, które porw± t³umy. Ksi±¿ka z autografem (35.91z)
Slajd:ologia. Nauka i sztuka tworzenia genialnych prezentacji (69.00z)
20 prostych projektów dla elektroników (55.24z)
ETL with Azure Cookbook (139.00z)
Adobe Encore DVD. Szybki start (39.00z)
Rails. Receptury. eBook. Pdf (52.90z)
World of Tanks. Stwórz armiê niszczycieli i rzuæ siê w wir walki! (13.70z)
Хімія повсякдення. Від шампу� (11.75z)
SQL. Wydanie II (34.00z)
SQL. Kurs video. Od podstaw do zagadnieñ zaawansowanych. Tworzenie baz danych (29.00z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (79.00z)
Native Mobile Development. A Cross-Reference for iOS and Android (186.15z)
Allplan 16. Podrêcznik architekta (29.00z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie III (26.95z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań | reshi