e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -50%


Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych

Kamil Józwik
promocja -50%
cena: 58 z 29.00 z
Data wydania: 2015-06-10
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... Microsoft Access 2013!

Dobra, wygodna i profesjonalna baza danych to podstawa sukcesu ka¿dej firmy. W dzisiejszym ¶wiecie nieustannie zalewa nas deszcz informacji, których nie umiemy wystarczaj±co szybko przyswoiæ ani przetworzyæ bez pomocy dobrego oprogramowania. Tym cenniejsza jest mo¿liwo¶æ sensownego sortowania informacji i b³yskawicznego docierania do tych, które s± nam akurat potrzebne. We w³a¶ciwie skonstruowanej i zarz±dzanej bazie danych mo¿na przechowywaæ dane o klientach, zapasach, produktach, pracownikach i przep³ywach finansowych, a odpowiednio opracowane kwerendy pomog± kontrolowaæ stan firmy, szybko znajdowaæ dane o sprzeda¿y, dowolnym kliencie czy kontrahencie oraz wyci±gaæ wnioski na przysz³o¶æ.
Jak obs³ugiwaæ bazê danych utworzon± w Accessie 2013 i w mig znajdowaæ potrzebne informacje? Sprawd¼ to podczas szkolenia Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych. Zdziwisz siê, jak potê¿ne i wygodne narzêdzie oferuje Ci Microsoft.

Microsoft Access 2013 pozwoli Ci stworzyæ imponuj±c±, praktyczn± bazê danych i ³atwo j± przeszukiwaæ — wreszcie poczujesz, ¿e masz kontrolê nad wszystkim, co dzieje siê w Twojej organizacji!

Czego nauczysz siê podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

  • Poznasz definicjê kwerendy.
  • Nauczysz siê tworzyæ kwerendy za pomoc± kreatora.
  • Zobaczysz, jak opracowaæ kwerendy proste, a jak krzy¿owe.
  • Odkryjesz, na czym polega tworzenie kwerend wyszukuj±cych duplikaty.
  • Sprawdzisz, jak przygotowaæ kwerendy parametryczne, aktualizuj±ce albo do³±czaj±ce.
  • Zorientujesz siê, jak wykorzystaæ operacje tekstowe i matematyczne przy sporz±dzaniu kwerend.
Microsoft Access 2013 to program, w którym ³atwo zbudowaæ dowoln± bazê danych. Jednak prawdziw± sztuk± jest obs³uga takiej bazy, czyli tworzenie najrozmaitszych zapytañ, aby wysortowaæ odpowiednie informacje. Te zapytania, inaczej kwerendy, czêsto bywaj± skomplikowane — szczególnie wtedy, gdy chcemy po³±czyæ ze sob± kilka kryteriów albo wykonaæ jakie¶ operacje w samej bazie. Ten z³o¿ony z trzydziestu lekcji kurs pomo¿e Ci zorientowaæ siê w typach kwerend i podpowie, co mo¿esz zrobiæ z ich pomoc±. Zapoznasz siê z terminologi± u¿ywan± w odniesieniu do baz danych i nauczysz siê u¿ywaæ kreatora kwerend. Dowiesz siê, jak zaktualizowaæ rekordy, do³±czyæ co¶ do bazy lub usun±æ z niej pewne informacje. Zobaczysz, jak sprawdziæ, czy rekordy siê nie powtarzaj±. Odkryjesz, do czego s³u¿± funkcje i tabele, jak wykonywaæ operacje matematyczne i tekstowe, wykorzystywaæ ró¿ne kryteria oraz wyszukiwaæ niepasuj±ce dane. Po zakoñczeniu kursu bêdziesz umia³ samodzielnie stworzyæ dowoln± kwerendê i poprawnie zinterpretowaæ jej wyniki.

Si³a kwerend

Microsoft Access 2013 pozwala na tworzenie baz danych w systemie Windows bez znajomo¶ci jakiegokolwiek jêzyka programowania czy jêzyka SQL. Dziêki temu w ³atwy sposób mo¿na przechowywaæ i wyszukiwaæ dane — i osi±gaæ przy tym bardzo du¿± wydajno¶æ. Jednak wymaga to zrozumienia zasad komunikowania siê z programem, czyli odpowiedniego formu³owania zapytañ. Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych ma za zadanie przekazaæ Ci tê wiedzê i obja¶niæ, do czego s³u¿± ró¿ne kwerendy, a przede wszystkim: jak z nich skutecznie korzystaæ. Jego celem jest tak¿e pokazanie Ci, jak wygodnie zarz±dzaæ ca³± baz±, dbaæ o jej aktualizacjê, sortowaæ rekordy, dodawaæ nowe tabele i ustanawiaæ miêdzy nimi logiczne po³±czenia.
Krok po kroku, na konkretnych przyk³adach nauczysz siê biegle wyszukiwaæ informacje i konstruowaæ wyrafinowane, skomplikowane kwerendy, które pomog± Ci po³±czyæ ró¿ne dane i wyci±gn±æ z nich poprawne wnioski.

Potêga Accessa w Twoich rêkach

Obojêtne, czy jeste¶ numizmatykiem, masz du¿± domow± bibliotekê lub szefa, który nieustannie wymaga od Ciebie dostarczania naj¶wie¿szych informacji o klientach, ten kurs pomo¿e Ci w³a¶ciwie i bezb³êdnie zarz±dzaæ ka¿d± baz± danych. Microsoft Access 2013 doskonale sprawdza siê jako baza, ale to mo¿liwo¶æ szybkiego wy³uskania z niej konkretnych informacji jest Twoim najwa¿niejszym atutem. To dziêki temu bêdziesz zawsze wiedzia³, które monety z Twojej kolekcji wybito w 1830 roku albo które ksi±¿ki po¿yczy³e¶ przyjacio³om i nie masz co szukaæ ich na pó³kach. Dziêki temu Twój zwierzchnik dostanie na czas dowolny raport, którego za¿±da, nawet z najdziwniejszym zestawieniem kryteriów, jakie przyjd± mu do g³owy. Podczas szkolenia Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych nauczysz siê tak¿e sensownie grupowaæ dane w bazie, co wydatnie skróci czas przetwarzania zapytañ. A gdy komunikacja z baz± danych wejdzie Ci w krew, staniesz siê podpor± ka¿dego zespo³u, firmy czy organizacji — jako ten, kto posiada bardzo cenne i poszukiwane umiejêtno¶ci.

Tylko dla wtajemniczonych

Access 2013. Kurs video. Kwerendy baz danych z pewno¶ci± pozwoli Ci wej¶æ w ¶wiat zapytañ bazy danych utworzonej w popularnym programie Microsoftu — i otrzymywaæ w³a¶ciwe odpowiedzi. Je¶li jednak postanowisz dog³êbnie poznaæ zasady le¿±ce u podstaw okre¶lonej organizacji kwerend i zastosowaæ je w praktyce, uda Ci siê osi±gn±æ o wiele wiêcej! Nauczysz siê ¶ci¶le dobieraæ rodzaj kwerendy do oczekiwanych wyników, logicznie uk³adaæ tre¶ci w Twojej bazie, u¿ywaæ pól obliczeniowych w kwerendach i wykorzystywaæ funkcje IIF oraz Switch. Zobaczysz, jak operowaæ na datach, a tak¿e tworzyæ i usuwaæ rekordy albo tabele. Sprawd¼, jakie to proste!

Poznaj naszego eksperta

Kamil Józwik — absolwent automatyki i in¿ynierii komputerowej na Politechnice Warszawskiej. Przez pó³ roku studiowa³ tak¿e na uniwersytecie w Mondragon (Hiszpania). Stworzone przez niego bazy danych umo¿liwi³y uporz±dkowanie i zebranie w jednym miejscu danych w bardzo ró¿nych firmach. Poza bazami danych zajmuje siê profesjonalnie sieciami komputerowymi oraz automatyk± budynkow±. Jest mi³o¶nikiem pi³ki no¿nej, uwielbia podró¿e i codziennie poszukuje ofert, które pozwol± mu na zwiedzenie wszystkich najciekawszych miejsc na ¶wiecie.
„W dzisiejszym ¶wiecie ka¿demu, od kolekcjonerów znaczków, przez pracowników dzia³u HR w du¿ej firmie, a¿ po mened¿erów miêdzynarodowej korporacji, pracuje siê znacznie lepiej, gdy ma odpowiednio zorganizowany dostêp do swoich danych. Bazy danych zaspokajaj± tê potrzebê, natomiast osoby maj±ce odpowiedni± wiedzê z tej dziedziny s± jednymi z najwa¿niejszych trybów napêdzaj±cych wspó³czesny biznes”.
Kamil Józwik


Cena: 29.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski (39.90z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Access 2010 PL. Biblia (149.00z)
Access 2003 PL dla ka¿dego (59.90z)
Tablice informatyczne. MS Access 2003 PL (12.90z)
Access 2013 PL. Kurs (21.95z)
ABC Accessa 2002/XP PL (15.00z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
Access Hacks. Tips & Tools for Wrangling Your Data (118.15z)
Microsoft Office Access 2007: Egzamin 77-605 z p³yt± CD (47.20z)
Access 2007 Kurs podstawowy (30.40z)
Access 2013 PL. Biblia (81.95z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
Access 2007 Tworzenie aplikacji (35.05z)
Access 2019 PL. Biblia (81.95z)
Access 2013 PL. Biblia (149.00z)
Po prostu Access 2003 PL (29.90z)
ABC Access 2007 PL (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Asembler. Leksykon kieszonkowy (15.95z)
Being Geek. The Software Developer's Career Handbook (84.92z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (48.98z)
Head First PHP & MySQL. Edycja polska. eBook. Pdf (79.00z)
D3 for the Impatient. Interactive Graphics for Programmers and Scientists (186.15z)
Python. Zacznij programowaæ! (48.95z)
RozGROMiæ konkurencjê. Sprawdzone w boju strategie dowodzenia, motywowania i zwyciê¿ania (twarda oprawa) (57.00z)
Wprowadzenie do HTML5. Nauka HTML5 i JavaScriptu na przyk³adzie gier (49.00z)
Domowe lekcje matematyki (16.45z)
Fotografia cyfrowa w podró¿y. Przewodnik (25.85z)
Hack Proofing Your Network. Edycja polska (69.00z)
Excel tylko dla ksiêgowych Zeszyt 2 (8.59z)
Thinking in Photoshop (39.90z)
AutoCAD 2013 PL. Pierwsze kroki (39.00z)
Programowanie w jêzyku Go. Koncepcje i przyk³ady. Wydanie II (37.95z)
Ubuntu Oneiric Ocelot. Przesi±d¼ siê na system open source. eBook. Pdf (29.90z)
Wprowadzenie do uczenia maszynowego wed³ug Esposito (71.82z)
Web Site Cookbook. Solutions & Examples for Building and Administering Your Web Site (135.15z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Lekcje ze Scottem Kelbym. eBook. ePub (31.99z)
Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (19.90z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów