e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne


Access. Praktyczne tworzenie aplikacji. Gabinet lekarski

Marcin Szeliga
cena: 39.90 z
Data wydania: 2002-04-25
stron: 144, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Takiej ksi±¿ki jeszcze nie wydano!
Prócz dokumentacji technicznej, na towarzysz±cym publikacji CD-ROM-ie znalaz³a siê produkcyjna baza danych - gotowa do u¿ycia. Na przyk³adzie programu obs³ugi gabinetu lekarskiego bêdziesz móg³ zbudowaæ ka¿dy rodzaj aplikacji, który ma s³u¿yæ na wielu stanowiskach i praktycznie w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Przekonaj siê, ¿e MS Access nie jest trudny, a tworzenie aplikacji bajecznie proste.
Od Czytelnika nie jest wymagana ¿adna wcze¶niejsza wiedza informatyczna, w szczególno¶ci umiejêtno¶æ projektowania i programowania baz danych. Tym, co odró¿nia tê ksi±¿kê od innych pozycji po¶wiêconych tematyce bazodanowej, jest brak - z konieczno¶ci - ogólnych uwag teoretycznych i skupienie siê na dok³adnym opisaniu ca³ego procesu tworzenia jednej, konkretnej bazy danych. Autor wraz z Czytelnikiem utworz± kompletn± i funkcjonaln± bazê danych, przy okazji omawiaj±c i æwicz±c umiejêtno¶ci niezbêdne dla administratora baz danych.
 
  • Jak powstaje baza danych?
  • Jak programowaæ bazê danych?
  • Jak unikaæ problemów zwi±zanych z u¿ytkowanie bazy danych?
Te i inne frapuj±ce Ciê do tej pory pytania znalaz³y wreszcie odpowied¼. Je¶li zatem masz do¶æ poznawania interfejsu u¿ytkownika i chcesz poznaæ budowanie aplikacji bazodanowych w praktyce - nie pozostaje Ci nic innego, jak tylko przeczytaæ tê ksi±¿kê.
Publikacja jest wrêcz na wagê z³ota dla wszystkich posiadaczy gabinetów lekarskich. Miast wydawaæ fortunê na zakup skomplikowanego oprogramowania, zakupiæ nale¿y tylko jeden egzemplarz ksi±¿ki, aby móc u¿ywaæ bazy na kilku komputerach w jednej firmie (skrócona wielostanowiskowa umowa licencyjna).


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2016 PL. Kurs (21.95z)
Access 2013 PL. Biblia (81.95z)
Access 2016 PL. Æwiczenia praktyczne (29.90z)
Access 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Access 2016 PL. Kurs (25.93z)
Access Cookbook. Solutions to Common User Interface & Programming Problems. 2nd Edition (135.15z)
Microsoft Identity and Access Administrator Exam Guide (139.00z)
Acces 2010 Krok po kroku (23.56z)
Access 2010 PL. Kurs (19.20z)
Microsoft Office Access 2007: Egzamin 77-605 z p³yt± CD (47.20z)
Microsoft Access 2010 PL. Praktyczne podej¶cie (21.45z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365. Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (58.91z)
Access. Programowanie w VBA (99.00z)
Tablice informatyczne. MS Access 2003 PL (12.90z)
Access 2003 PL dla ka¿dego (59.90z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (65.45z)
Access 2007 PL. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Access 2010 PL. Kurs (39.00z)
Access 2007 PL. Kurs (34.90z)
Access 2007 Kurs podstawowy (30.40z)

Pozostae z serii: Inne

Administracja Microsoft Active Directory (35.00z)
Blender. Kompendium (99.00z)
Matematyka dyskretna dla informatyków (43.45z)
Networking Essentials (egzamin 70-058) (55.00z)
Apache 2. Leksykon kieszonkowy (13.70z)
DevOps. ¦wiatowej klasy zwinno¶æ, niezawodno¶æ i bezpieczeñstwo w Twojej organizacji (77.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III (54.45z)
Jêzyk C#. Programowanie. Wydanie III. Microsoft .NET Development Series (99.00z)
Pracuj dla pieniêdzy, projektuj dla przyjemno¶ci. Podrêcznik freelancera (44.90z)
Perl for Oracle DBAs (169.15z)
Excel 2003 PL. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (34.90z)
Learning Web Design. A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics. 4th Edition (169.15z)
GIMP. Niesamowite efekty (37.95z)
SAP Business Intelligence Quick Start Guide (109.00z)
C++ High Performance (139.00z)
Digital Forensics with Kali Linux (94.99z)
Android w akcji. Wydanie II. eBook. Mobi (79.00z)
Zrozumieæ Bitcoin. Programowanie kryptowalut od podstaw (38.35z)
ABC systemu Windows Vista PL (29.00z)
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych (39.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet radiowy maków podhalanski telefon serwery | zajdzyj Serwis laptopów ursus naprawimy wszystko | polecam genialny niepowtarzalny serwis laptopów warszawa sosnkowskiego 33 serwis komputerowy | fumigowanie | domy knurów