e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: access
Seria: Inne
Promocja: -44%


Access 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Matthew MacDonald
promocja -44%
cena: 87.410714285714 z 48.95 z
Data wydania: 2012-07-13
stron: 744, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Kompletny i przystêpny podrêcznik
dla wszystkich u¿ytkowników programu Access 2007

 • Chcesz wydajnie zarz±dzaæ informacjami w ma³ej lub ¶redniej firmie?
 • Chcesz dowiedzieæ siê, które funkcje Accessa 2007 znacznie u³atwiaj± pracê, a z których lepiej nie korzystaæ?
 • Chcesz nauczyæ siê przygotowywaæ wygodne interfejsy do obs³ugi baz danych?
Zarz±dzanie danymi to zadanie, do którego komputery nadaj± siê wprost idealnie, a Microsoft Access to jeden z najlepszych systemów do obs³ugi relacyjnych baz danych w ma³ych i ¶rednich firmach, umo¿liwiaj±cy b³yskawiczne tworzenie graficznych interfejsów u¿ytkownika i efektywne korzystanie ze z³o¿onych informacji. Najnowsza wersja tego systemu, Access 2007, udostêpnia ca³kowicie zmieniony, bardziej intuicyjny interfejs, usprawniony silnik bazodanowy, narzêdzia do szybkiego tworzenia formularzy i raportów oraz wiele innych nowych funkcji, dziêki którym bêdziesz móg³ ³atwiej i bardziej wydajnie zarz±dzaæ danymi w swojej firmie.
Ksi±¿ka "Access 2007. Nieoficjalny podrêcznik" zawiera szczegó³owe instrukcje i wskazówki dotycz±ce korzystania z funkcji Accessa. Dziêki niej dowiesz siê wszystkiego, czego potrzebujesz do efektywnego zarz±dzania bazami danych za pomoc± tej aplikacji. Poznasz interfejs i najwa¿niejsze funkcje Accessa, a tak¿e techniki szybkiego tworzenia baz danych. Nauczysz siê sortowaæ, przeszukiwaæ i analizowaæ informacje, manipulowaæ danymi za pomoc± kwerend, przygotowywaæ raporty oraz tworzyæ wygodne interfejsy u¿ytkownika. Zobaczysz te¿, jak zautomatyzowaæ ¿mudne zadania za pomoc± makr i prostych programów w jêzyku Visual Basic.
 • Tworzenie baz danych
 • Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji
 • Z³±czanie danych za pomoc± relacji
 • Stosowanie kwerend do manipulowania danymi
 • Generowanie raportów
 • Przygotowywanie interfejsu u¿ytkownika
 • Programowanie w aplikacji Access
 • Wspó³dzielenie baz danych
 • Komunikacja z SQL Server

Poznaj tajniki aplikacji Access 2007
i efektywnie zarz±dzaj danymi w swojej firmie.Cena: 48.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: access

Access 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Access Cookbook. Solutions to Common User Interface & Programming Problems. 2nd Edition (135.15z)
Access 2003 PL. Biblia (149.00z)
Access 2013: The Missing Manual (143.65z)
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik (54.45z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)
Access 2010 PL. Kurs. eBook. Pdf (27.90z)
Po prostu Access 2000 PL (18.99z)
Access 2010 PL. Biblia (149.00z)
Access 2000 PL. Æwiczenia praktyczne (14.00z)
Access Hacks. Tips & Tools for Wrangling Your Data (118.15z)
Access 2003 for Starters: The Missing Manual. Exactly What You Need to Get Started (67.92z)
Access Data Analysis Cookbook (169.15z)
Fixing Access Annoyances. How to Fix the Most Annoying Things About Your Favorite Database (67.92z)
ABC Access 2016 PL (21.95z)
Access 2007: The Missing Manual. The Missing Manual (118.15z)
Access 2019 PL. Biblia (149.00z)
Microsoft Access. Przewodnik dla u¿ytkowników Excela (119.00z)
Access 2007 Kurs podstawowy (30.40z)
Access 2013 PL. Biblia (149.00z)

Pozostae z serii: Inne

Network Security Hacks. 2nd Edition (135.15z)
Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budowaæ udane aplikacje (37.17z)
SQL. Zaawansowane techniki programowania (57.82z)
Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie dzia³ania serwisów WWW. eBook. Mobi (22.90z)
Programowanie w jêzyku Java. Podej¶cie interdyscyplinarne. Wydanie II (29.90z)
Sharing Big Data Safely. Managing Data Security (101.15z)
Fotografia cyfrowa. Pierwsza pomoc. Wydanie II (19.90z)
Jeste¶ mark±. Jak odnie¶æ sukces i pozostaæ sob± (12.90z)
Java 9. Przewodnik do¶wiadczonego programisty. Wydanie II (43.45z)
Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom II (34.00z)
Praktyczna analiza plików binarnych (79.20z)
Od pomys³u do przemys³u. Projekty IT w praktyce (17.90z)
Blisko, coraz bli¿ej. Od fotografii zbli¿eniowej do mikrofotografii (37.95z)
J2EE Design Patterns (169.15z)
MATLAB i Simulink. Poradnik u¿ytkownika. Wydanie III. eBook. Pdf (39.00z)
Transact-SQL. Czarna ksiêga (89.00z)
Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III (48.95z)
Supercharged JavaScript Graphics. with HTML5 canvas, jQuery, and More (135.15z)
Aplikacje Google dla seniorów (25.54z)
Ponadczasowe logo. Projektowanie znaków odpornych na dzia³anie czasu (49.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Sianożęty wolne domki nad morzem | vet animal | hdpornos